ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการทางด้านเคมีอนินทรีย์ประยุกต์
AIC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฏิบัติการทางด้านเคมีอนินทรีย์ประยุกต์

AIC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

Email: fsciass@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8034-5

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.นัทธมน คูณแสง

Email: fscinmk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-4444

รศ.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่

Email: fscitwd@ku.ac.th

Phone Number: 025625555 ต่อ 2201

ผศ.จรรยา เจตนาเสน

Email: fscijyk@ku.ac.th

Phone Number: 025625444 ต่อ 647554

รศ.บุญธนา วรรณเลิศ

Email: fscibnw@ku.ac.th

Phone Number: 025625555 ext 2203

รศ.สุธาสินี กิตยาการ

Email: fscistsn@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5555 ต่อ 2165

รศ.วีกิตติ์ สิริศักดิ์สุนทร

Email: fsciwks@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5555

ผศ.รมิดา รัตนคาม

Email: fscirdr@ku.ac.th

Phone Number: 618249984

ปณิฑัต หาสิน

 

 

อัครเดช ปิยะแสงทอง

 

 

ยงยุทธ ยืนยาว

 

 

สิทธิโชค มงคลแก้ว

 

 

ปัทมา ปรีชา

 

 

สุมลทา ห่านทองคำ

 

 

ธนรัตน์ สุวรรณชัยทัศน์

 

 

วรรธนที พูลลาภ

 

 

จิราภรณ์ บัวสกุล

 

 

ชัยวัฒน์ นบธีรานุภาพ

 

 

ภคินี ศรีละออง

 

 

วีรภัทร ฝอยทอง

 

 

อภิโชติ เอื้อบุญส่ง

 

 

พรพิมล สระทองล้วน

 

 

เพชรลัดดา ปั้นนาค

 

 

อาทิตย์ จรัสอรุณฉาย