Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมวัสดุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • Master of Science (Energy Science, Technology and Policy), Carnegie mellon university, USA, 2554
  • Ph.D.(Materials Science and Engineering), Carnegie mellon university, USA, 2558

  Expertise Cloud

  HydrothermalNanoparticlesNanorodO-2OptimizationOrganic degradationoxide electrocatalystsoxygen evolution reaction (OER)paddypaddy riceParameterParticle sizePERFORMANCEpHphenolicsphotoanodesPhotocatalysisPhotocatalystPhotocatalystsPhotocatalytic activitiesPhotocatalytic propertyphotocatalytic water splittingPhotoelectrochemical performancephotoelectrochemical performancesPHOTOELECTROCHEMICAL PROPERTIESPM 2.5 crisisSn doped TiO2Sn-dopedSolution combustionSolution combustion techniqueSound-absorbing insulatorSr(Ti1?xRux)O3 nanoparticlesSTEMSTEM educationSTEM PartnershipSTEM understandingStereolithographystructureSynthesis of oxide materialsTaguchi Methodthermal treatmentsTin dioxideTin oxidesTitanium dioxideTitanium dioxide powdervelocity uniformityVISIBLE-LIGHT IRRADIATIONWATERWater splittingWater treatmentWO3WO3/BiVO4 heterojunctionsZnOกลูตาเมตในอาหารกาบมะพร้าวการคัดเลือก นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุการดูดกลืนรังสีเอกซ์ การเรียนรู้ด้วยการออกแบบการลดความชื้นเกษตรกร 4.0ข้าวข้าวเปลือกขุยมะพร้าวความเข้าใจในสะเต็มฉนวนกันความร้อนฉนวนความร้อนฉนวนดูดซับเสียงเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเซ็นเซอร์เซนเซอร์กลูตาเมตเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมีต้นแบบแผ่นพื้นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเทคโนโลยีการลดความชื้นแท่งนาโนธาตุอาหารนวัตกรรมนาโนเซนเซอร์ นิเกิลโฟมบิสมัทวานาเดตปุ๋ยผลิตไฟฟ้าฟีนอลิกเฟิสต์พรินซิเพิล ยางไฮบริดใยมะพร้าวแร่ใยหินไร้สารตะกั่วลิ้นอิเล็กทรอนิกส์วัสดุก่อสร้างวัสดุท้องถิ่นวัสดุอัจฉริยะ สมบัติเพียโซอิเล็กทริกสะเต็มศึกษาแสงในช่วงที่มองเห็นได้อนุภาคนาโนอะฟลาทอกซินอากาศแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์แบบโค้งงอได้ อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

  Interest

  Materials Characterization, Materials for energy-related applications, Synthesis of oxide materials, Multiferroic materials

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1STEM partnership for design-based learning in PM 2.5 crisis for high schoolPimthong P., Kityakarn S., Munprom R., Lertcharoenrit T., Ugsonkid S.2021Journal of Physics: Conference Series
  1957(1)
  0
  2Pulsed current co-electrodeposition of kesterite Cu2ZnSnS4 absorber material on fluorinated tin oxide (FTO) glass substrateTermsaithong P., Munprom R., Shah A., Rodchanarowan A.2018Surface and Coatings Technology
  350,pp. 807-812
  7
  3Hybrid-Functional Study of Native Defects and W/Mo-Doped in Monoclinic-Bismuth VanadatePakeetood P., Reunchan P., Reunchan P., Boonchun A., Boonchun A., Limpijumnong S., Munprom R., Ahuja R., Ahuja R., T-Thienprasert J., T-Thienprasert J.2019Journal of Physical Chemistry C
  123(23),pp. 14508-14516
  5
  4STEM Activity through Design Based Learning in PM 2.5 Crisis for High schoolLertcharoenrit T., Ugsonkid S., Kityakarn S., Pimthong P., Munprom R.20202020 5th International STEM Education Conference, iSTEM-Ed 2020
  ,pp. 77-80
  1
  5Structural, optical, and electrical modification of hydrothermally grown ZnO nanorods by tin-dopingMunprom R., Sae-Tiaw C., Phiankoh S., Jongprateep O., Surawathanawises K., Techapiesancharoenkij R.2019Materials Research Express
  6(9)
  0
  6Breaking the Relation between Activity and Stability of the Oxygen-Evolution Reaction by Highly Doping Ru in Wide-Band-Gap SrTiO3as ElectrocatalystLiu H.J., Chiang C.Y., Wu Y.S., Lin L.R., Ye Y.C., Huang Y.H., Tsai J.L., Lai Y.C., Munprom R.2022ACS Catalysis
  0
  7The orientation dependence of the photochemical reactivity of BiVO4Munprom R., Salvador P.A., Rohrer G.S.2015Journal of Materials Chemistry A
  3(5),pp. 2370-2377
  24
  8Polar domains at the surface of centrosymmetric BiVO4Munprom R., Salvador P., Rohrer G.2014Chemistry of Materials
  26(9),pp. 2774-2776
  32
  9Ferroelastic domains improve photochemical reactivity: A comparative study of monoclinic and tetragonal (Bi1-0.5xNa0.5x)(V1-xMox)O4 ceramicsMunprom R., Salvador P., Rohrer G.2016Journal of Materials Chemistry A
  4(8),pp. 2951-2959
  16
  10The Improved Photoelectrochemical Performance of WO3/BiVO4 Heterojunction Thin-Film Photoanodes via Thermal TreatmentPhiankoh S., Prajongtat P., Chareonpanich M., Munprom R.2020Energy Technology
  8(5)
  9
  11Optimization of stereolithographic 3D printing parameters using Taguchi method for improvement in mechanical propertiesMunprom R., Limtasiri S.2019Materials Today: Proceedings
  17,pp. 1768-1773
  8
  12Effects of Sn concentration on chemical composition, microstructure and photocatalytic activity of nanoparticulate Sn-doped TiO2 powders synthesized by solution combustion techniqueJongprateep O., Meesombad K., Techapiesancharoenkij R., Surawathanawises K., Munprom R.2018Key Engineering Materials
  766 KEM,pp. 191-196
  0
  13Structure and relative thermal stability of mesoporous (La, Sr) MnO 3powders prepared using evaporation-induced self-assembly methodsChao R., Chao R., Munprom R., Petrova R., Petrova R., Gerdes K., Kitchin J.R., Kitchin J.R., Salvador P.A., Salvador P.A.2012Journal of the American Ceramic Society
  95(7),pp. 2339-2346
  9
  14Effect of hydrothermal reaction time on the photoelectrochemical performance of nanostructured WO3 photoanodeMyint Myat Kyaw A., Myint Myat Kyaw A., Panomsuwan G., Panomsuwan G., Munprom R., Munprom R.2022Materials Today: Proceedings
  0
  15Effect of pH on crystal structure and morphology of hydrothermally-synthesized BiVO4Phiankoh S., Munprom R.2018Materials Today: Proceedings
  5(3),pp. 9447-9452
  10