Person Image

  Education

  • กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2553
  • กศ.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2546
  • กศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Active Learning GPAS 5 STEPSsAttitudes toward STEMConceptual UnderstandingConcrete-Pictorial-Abstract (CPA)Core CurriculumCOVID-19Data integration ability from problems by using mathematical knowledgeDesign thinking processDesign-based learningdifficultiesDiscordEducation systemFollow-Up StudyhandlingsIn-Service TeacherKasetsart University KWDLMathematical CommunicationMathematical modellingMathematics Teacher TrainingOnline LearningOnline-LearningPhenomenon-based LearningPM 2.5 crisispre-service mathematics teachersproblem posingProject-based learningreal-world mathematical problemREAL-WORLD MATHEMATICAL PROBLEM-POSINGStatistical processSTEMSTEM educationSTEM PartnershipSTEM understandingTeacher educationTeacher education systemTeacher education system in ThailandTeaching through problem-solvingThe Measures of Central Tendencyกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringกระบวนการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติกส์การเขียนบันทึกการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบออนไลน์การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์การใช้คำถามการตั้งปัญหาการตั้งปัญหาที่เชื่อมโยงกับโลกจริงการตั้งปัญหาปัญหาทางคณิตศาสตร์การติดตามผลการติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์การบูรณาการข้อมูลจากโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์การประเมินการประเมินโครงการการประเมินหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (Professional Teacher Training)การพัฒนาครูการอบรมครูคณิตศาสตร์การอบรมครูคณิตศาสตรกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดทางเรขาคณิตกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมเกมมิฟิเคชันคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณิตศาสตรศึกษา ครูปฐมวัยครูประจำการความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ความเข้าใจในสะเต็มความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตความสามารถในการอภิปรายโต้แย้งทางคณิตศาสตร์คอนสตรัคติวิสต์โครงการคูปองพัฒนาครูคณิตศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดระยองจังหวัดอุบลราชธานีโจทย์ปัญหาร้อยละชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ภาคตัดกรวยมโนทัศน์ทางเรขาคณิตระดับการคิดทางเรขาคณิตรูปแบบ SSCS

  Interest

  คณิตศาสตรศึกษา , การสอนคณิตศาสตร์

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
  • ก.ย. 2563 - มี.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
  • ก.ค. 2563 - ม.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์
  • ส.ค. 2559 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร3
   • ห้อง 302 ชั้น 3 อาคาร3
   • ห้องห้องเรียน ชั้น ห้องเรียน อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)