Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 2 0 0
  2022 การประเมินความสดใหม่ของเนื้อสัตว์จากอาหารทะเลด้วย “ตัวดมกลิ่นความสด” หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมชุดทดสอบอาหาร เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพอาหารให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 แผนงานการพัฒนานโยบายด้านยางพาราของชาติและการผลักดันงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การเตรียมและการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง CeO2-TiO2 สำหรับปฏิกิริยาแยกแก๊สจากน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไบโอชาร์ที่มีพื้นผิวชอบน้ำเพื่อใช้เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้งน้ำของดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 อิทธิพลของซีเรียมในเพอรอฟสไกต์ La1-xCexCoO3 (x = 0-0.2) ต่อการเร่งปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มิ่งของเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ศึกษาปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ แบบ in situ ด้วยเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียม โครงสร้าง กัมมันตภาพและค่าการเลือกของตัวเร่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 0 0 0
  2021 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ฟิล์มบางสามมิติไทเทเนียมไดออกไซด์ : ตัวตรวจวัดมลพิษทางอากาศต้นแบบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การเตรียมและการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง CeO2-TiO2 สำหรับปฏิกิริยาแยกแก๊สจากน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไบโอชาร์ที่มีพื้นผิวชอบน้ำเพื่อใช้เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้งน้ำของดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 อิทธิพลของซีเรียมในเพอรอฟสไกต์ La1-xCexCoO3 (x = 0-0.2) ต่อการเร่งปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มิ่งของเอทานอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ศึกษาปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ แบบ in situ ด้วยเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ ด้วยตัวเร่งโคบอลต์บนสารพยุงไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยซีเรียมไออน หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2010 การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ด้วยตัวเร่งโคบอลต์บนสารพยุงไททาเนียมไดออกไซด์ ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยซีเรียมไอออน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0