การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของไบโอชาร์ที่มีพื้นผิวชอบน้ำเพื่อใช้เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอุ้งน้ำของดิน