เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ศึกษาปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ แบบ in situ ด้วยเทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy