เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียม โครงสร้าง กัมมันตภาพและค่าการเลือกของตัวเร่ง

Publish Year International Conference 1
2013 exSang-urai, S., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exMaensiri, S., exSmith, M.F., exSeraphin, S., "Structural characterization and photocatalytic activity of electrospun TiO2 and Ce-doped TiO2 nanofibers", Technical Proceedings of the 2013 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2013, 12 พฤษภาคม 2013