ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
วัสดุนาโนสำหรับพลังงานทางเลือกและเคมีสิ่งแวดล้อม
NAEEC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

วัสดุนาโนสำหรับพลังงานทางเลือกและเคมีสิ่งแวดล้อม

NAEEC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์

Email: fscipdv@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.อรรถธีรา วรยิ่งยง

Email: fsciarw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555 ต่อ 1555

รศ.สุธาสินี กิตยาการ

Email: fscistsn@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5555 ต่อ 2165

นางพัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข

Email: fsciprss@ku.ac.th

Phone Number: 025625555

นางสาวมนธิดา เร้าอรุณ

Email: fscimtr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0658, 942-803

ผศ.รมิดา รัตนคาม

Email: fscirdr@ku.ac.th

Phone Number: 618249984

จุมพล ยืนพุทธา

 

 

ดวงกมล เผือกขาว

 

 

ปิยะศักดิ์ อรรคบุตร

 

 

สุพรรณนิภา ทาระ

 

 

นพัฒ กนกพรวศิน