Person Image

  Education

  • วท.บ..(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2528
  • วท.ม.(เคมี), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • Ph.D.(Inorganic Chemistry), University of Bristol, อังกฤษ, 2541

  Expertise Cloud

  23-(2‘-thiazolylazo)-23-(2โ€ฒ-Thiazolylazo)-24-Dinitroaniline derivative4-methylthioaniline6-diaminopyridineacid orange 7activated carbonActivated charcoaladditivesAdsorption of leadAg-doped ZnOAnion sensorAnionsAnti-cholesterol agentApplied Inorganic ChemistryAu(III) complexAzine-hydrazone tautomerismazo dyeazo dyesBambooBamboo charcoalBamboo vinegarBambusa arundinaceaBand gap energyBasic blue 41Basic blue 41 Basic conditionsBinderbioaccumulationbioconcentration factorBiodegradationbiomagnificationsbiomineralsBioremediationBiostimulationBisphenol-A, Landfill, Leachate, Bangkokbutyltinscalcium carbonateCarbonCARBON NANOTUBEScarcinogenscatfishC-H centerCharcoalChemical activationChemical compositionchloroacetyl chloridechronic valueCNTscobaltcoefficientColor mutantsComplex of porphyrin derivative with Co(II)Complex of porphyrin derivative with Cu(II)concentration 50Condensation reactionsCONFIGURATIONCONTAMINATED SOILCoordination ChemistrycopperCrystal structurecrystallizationCyanide ioncyrinidsDEGRADATIONdegradation by bacteriaDegradation of TBTDendrocalamusDendrocammus asperDEPOSITIONdeprotonation reactionderivative spectrophotometryDESTRUCTIONEQS valuesForth and Clyde canalhydrogen bondingMekong RiverMETALN-doped TiO2normal phase HPLCorganic carbon partition coefficientPepsin inhibitionphenanthrenephenolphotocatalystPhotocatalytic degradationporphyrin derivativessammariumsediment-water partition coefficientTBTTiO2tributyltinZinc Oxideคุณภาพน้ำดินตะกอนตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงไททาเนียมไดออกไซด์เมลามีนยางพารา

  Interest

  Coordination Chemistry, Applied Inorganic Chemistry, Environmental Chemistry

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 140.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 102 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 64 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 59 เรื่อง (เชิงวิชาการ 59 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: II. Metals and polyaromatic hydrocarbons (PAHs) monitoring, modelling and environmental fateKeenan H., Bangkedphol S., Sakultantimetha A., Songsasen A.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  45(13),pp. 1674-1680
  5
  2Acceleration of tributyltin biodegradation by sediment microorganisms under optimized environmental conditionsSakultantimetha A., Keenan H., Beattie T., Aspray T., Bangkedphol S., Songsasen A.2010International Biodeterioration and Biodegradation
  64(6),pp. 467-473
  19
  3Optimization of microwave-assisted extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from sedimentsBangkedphol S., Sakultantimetha A., Keenan H., Songsasen A.2006Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  41(6),pp. 1105-1116
  8
  4Insights into binding mechanisms of size-selected graphene binders for flexible and conductive porous carbon electrodesHirunpinyopas W., Iamprasertkun P., Fevre L.W.L., Panomsuwan G., Sirisaksoontorn W., Dryfe R.A.W., Songsasen A.2022Electrochimica Acta
  403
  0
  5Development and application of an analytical method for the determination of partition coefficients of tributyltin in the forth and clyde canal, Glasgow, ScotlandBangkedphol S., Keenan H., Davidson C., Sakultantimetha A., Dyer M., Songsasen A.2009Journal of ASTM International
  6(7)
  0
  6The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: III. Health status of Mekong catfish and cyprinids, evidence of bioaccumulative effectsPhanwichien K., Pradermwong A., Keenan H., Masawang K., Lauhachinda N., Songsasen A., Sakultantimetha A., Bangkedphol S., Gaines A.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  45(13),pp. 1681-1688
  5
  7Crystal structure of 3-[2-(1,3-thiazol-2-yl)diazen-1-yl]pyridine-2,6-diamine monohydrateChotima R., Boonseng B., Piyasaengthong A., Songsasen A., Chainok K.2018Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  74,pp. 563-565
  4
  8Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos MekongKeenan H., Dyer M., Songsasen A., Bangkedphol S., Homchan U.2006ASTM Special Technical Publication
  (1482),pp. 3-10
  3
  9Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos MekongKeenan H., Dyer M., Songsasen A., Bangkedphol S., Homchan U.2006Journal of ASTM International
  3(7)
  1
  10Complexation and spectrophotometric determination of cobalt(II) ion with 3-(2′-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridineVeerachalee N., Taweema P., Songsasen A.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 675-680
  8
  11Azine-hydrazone Tautomerism of Thiazolylazo Pyridine Compound: Synthesis, Structural Determination, and Biological ActivitiesPhiromphu N., Suramitr S., Chotima R., Boonseng B., Songsasen A., Piyasaengthong A.2020Journal of Molecular Structure
  2
  12Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of 2-chloro-N-[4-(methylsulfanyl)phenyl]acetamideMongkholkeaw S., Songsasen A., Duangthongyou T., Chainok K., Suramitr S., Wattanathana W., Wannalerse B.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  76,pp. 594-598
  2
  13The partition behavior of tributyltin and prediction of environmental fate, persistence and toxicity in aquatic environmentsBangkedphol S., Keenan H.E., Davidson C., Sakultantimetha A., Songsasen A.2009Chemosphere
  77(10),pp. 1326-1332
  37
  14Photodegradation of phenanthrene by N-doped TiO2 photocatalystSirisaksoontorn W., Thachepan S., Songsasen A.2009Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  44(9),pp. 841-846
  18
  15Synthesis of (R)-2, 2’- (1, 1’-binapthyl-2, 2’-diylbis (oxy) bis (N-9, 10-dioxo-9, 10, -dihydroanthracen-2-yl) acetamide) as fluorescent sensor for amino acidsChuenka A., Songsasen A., Wannalerse B.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(2),pp. 229-236
  0
  16Inhibition of Photocatalytic Activity of Basic Blue-41 by ZnO Modified Surface with Amino SilaneLimsapapkasiphon S., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  317(1)
  2
  17Enhancement of tributyltin degradation under natural light by N-doped TiO2 photocatalystBangkedphol S., Keenan H.E., Davidson C.M., Sakultantimetha A., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2010Journal of Hazardous Materials
  184(1-3),pp. 533-537
  55
  18Pigments and anti-cholesterol agent production by monascus kaoliang KB9 and its color mutants in rice solid culturesChayawat J., Jareonkitmongkol S., Songsasen A., Yongsmith B.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 696-702
  9
  19Synthesis of cobalt oxides thin films fractal structures by laser chemical vapor depositionHaniam P., Kunsombat C., Chiangga S., Songsasen A.2014The Scientific World Journal
  2014
  5
  20Environmental fate and transportation of cadmium, lead and manganese in a river environment using the episuite programSakultantimetha A., Bangkedphol S., Lauhachinda N., Homchan U., Songsasen A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(3),pp. 620-627
  5
  21Crystal structure of 3-methoxy-4-[2-(thiazol-2-yl)-diazen-1-yl]aniline monohydratePhiromphu N., Chainok K., Songsasen A., Duangthongyou T.2019Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
  75,pp. 354-357
  0
  22Using low-cost iron byproducts from automotive manufacturing to remediate DDTSatapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Songsasen A., Boparai H., Park J.2006Water, Air, and Soil Pollution
  175(1-4),pp. 361-374
  19
  23Microfibrous solids derived from SiO and from other main group oxide vapoursSongsasen A., Timms P.2000Journal of Materials Chemistry
  10(2),pp. 347-351
  9
  24Sm/N-codoped TiO2 preparation, characterization, and photocatalytic decolourization of Acid Orange 7 and Basic Blue 41 in sunlightHirunpinyopas W., Davis S.A., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2015ScienceAsia
  41(1),pp. 42-48
  1
  25Synthesis, characterization, and pepsin inhibition study of Au(III)-3-(2′-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine complexPiyasaengthong A., Boonyalai N., Suramitr S., Songsasen A.2015Inorganic Chemistry Communications
  59,pp. 88-90
  4
  26Development of a low-cost method of analysis for the qualitative and quantitative analysis of butyltins in environmental samplesBangkedphol S., Keenan H., Davidson C., Sakultantimetha A., Songsasen A.2008Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  43(14),pp. 1744-1751
  12
  27Isolation of tributyltin-degrading bacteria citrobacter braakii and enterobacter cloacae from butyltin-polluted sedimentSakultantimetha A., Keenan H., Dyer M., Beattie T., Bangkedphol S., Songsasen A.2009Journal of ASTM International
  6(6)
  8
  28The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: I. Geology, seasonal variation and human impact assessment on river qualityUdomchoke V., Sunthornranun P., Songsasen A., Phanwichien K., Jiwapornkupt P., Homchan U., Lauhachinda N., Sakultantimetha A., Bangkedphol S., Torrance K., Gibson M.D., Gaines A.F., Booth P.H., Keenan H.E., Keenan H.E.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
  45(13),pp. 1661-1673
  8
  29Homogeneous distribution of nanosized ZnO in montmorillonite clay sheets for the photocatalytic enhancement in degradation of Rhodamine BPannak P., Songsasen A., Foytong W., Kidkhunthod P., Sirisaksoontorn W.2018Research on Chemical Intermediates
  44(11),pp. 6861-6875
  7
  30Using 5,10,15,20-tetra(4-nitrophenyl)porphyrin as a fluorescent chemosensor to determine Ru3+Kangwanwong T., Pluempanupat W., Parasuk W., Keenan H., Songsasen A.2012ScienceAsia
  38(3),pp. 278-282
  11
  31A colorimetric and fluorescence sensor based on biphenolic-dansyl derivative for specific fluoride ion detectionMongkolkeaw S., Songsasean A., Sirisaksoontorn W., Wannalerse B.2021Supramolecular Chemistry
  0