Person Image

Administration

Education

 • วท.บ..(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2528
 • วท.ม.(เคมี), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
 • Ph.D.(Inorganic Chemistry), University of Bristol, อังกฤษ, 2541

Expertise Cloud

6-diaminopyridineAcid orange 7activated carbonAu(III) complexBamboo Charcoalbiodegradationcobaltcrystal structureEQS valuesForth and Clyde canalhydrogen bondingMekong RivermetalN-doped TiO2normal phase HPLCorganic carbon partition coefficientPepsin inhibitionphenanthrenephenolphotocatalystPhotocatalytic degradationporphyrin derivativessammariumsedimentsediment-water partition coefficientsediment-water partition coefficient (Kd)seleniumself-assemblySilicon compoundssilversilver chloridesilver nitrateSimulationSiOSmSol-gelSolvatochromism studiessonication extractionspectrofluorometryspectrophotometric methodSTRUCTURAL CHARACTERS ดรรชนี-ไทย: ท่อนาโนคาร์บอนsub-tropical monsoonal climateSURFACTANTSsynchronous scanningsynchronous-scanning fluoresceTBTTHERMAL CHEMICAL VAPOR DEPOSITIONthermal CVDthiazole ringThiazolylazole derivativesTiO2TiO2/ACTiOTiOTiO2/CTitanaium dioxidetitanium dioxidetitanium dioxide supported charcoaltitanium(IV) dioxideTrace metalsTRANSFORMATIONtributyltintrypsinvolume flowZinc OxideZnOกระบวนการผลิตการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการการดูดซับโครเมียมการดูดซับสีการตกสะสมการนำกลับมาใช้ใหม่การบำบัดน้ำเสียการปนเปื้อน(Contamination)การฝังกลบการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การย่อยสลายทางชีวภาพการย่อยสลายฟีนอลการยึดเกาะ (Immobilization)การลอกออกเป็นแผ่นการวิเคราะห์น้ำส้มควันไม้ (Analysis of wการออกแบบกุ้งไก่ย่าง หมูย่าง น้ำหมัก สารก่อกลายพันธุ์ ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์คลอแรมฟินิคัลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์คุณภาพดินตะกอน คุณภาพน้ำ สัตว์น้ำ ลูกปลา สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน สารมลพิษ อินทรีย์คงทน โลหะหนัก จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำฝนคุณลักษณะภายนอกเครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลายแคลเซียมฟอสเฟตโครงสร้าง จ.กาญจนบุรีซอสหมักซัมมเรียมซัมมาเรียมดิน(Soil)ดินตะกอนตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงไททาเนียมไดออกไซด์เมลามีน

Interest

Coordination Chemistry, Applied Inorganic Chemistry, Environmental Chemistry

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 99 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 64 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 59 เรื่อง (เชิงวิชาการ 59 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Enhancement of tributyltin degradation under natural light by N-doped TiO2 photocatalystBangkedphol S., Keenan H.E., Davidson C.M., Sakultantimetha A., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2010Journal of Hazardous Materials
184(1-3),pp. 533-537
53
2The partition behavior of tributyltin and prediction of environmental fate, persistence and toxicity in aquatic environmentsBangkedphol S., Keenan H.E., Davidson C., Sakultantimetha A., Songsasen A.2009Chemosphere
77(10),pp. 1326-1332
33
3Acceleration of tributyltin biodegradation by sediment microorganisms under optimized environmental conditionsSakultantimetha A., Keenan H., Beattie T., Aspray T., Bangkedphol S., Songsasen A.2010International Biodeterioration and Biodegradation
64(6),pp. 467-473
19
4Photodegradation of phenanthrene by N-doped TiO2 photocatalystSirisaksoontorn W., Thachepan S., Songsasen A.2009Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
44(9),pp. 841-846
18
5Using low-cost iron byproducts from automotive manufacturing to remediate DDTSatapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Songsasen A., Boparai H., Park J.2006Water, Air, and Soil Pollution
175(1-4),pp. 361-374
18
6Development of a low-cost method of analysis for the qualitative and quantitative analysis of butyltins in environmental samplesBangkedphol S., Keenan H., Davidson C., Sakultantimetha A., Songsasen A.2008Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
43(14),pp. 1744-1751
12
7Microfibrous solids derived from SiO and from other main group oxide vapoursSongsasen A., Timms P.2000Journal of Materials Chemistry
10(2),pp. 347-351
8
8Using 5,10,15,20-tetra(4-nitrophenyl)porphyrin as a fluorescent chemosensor to determine Ru3+Kangwanwong T., Pluempanupat W., Parasuk W., Keenan H., Songsasen A.2012ScienceAsia
38(3),pp. 278-282
8
9Pigments and anti-cholesterol agent production by monascus kaoliang KB9 and its color mutants in rice solid culturesChayawat J., Jareonkitmongkol S., Songsasen A., Yongsmith B.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(4),pp. 696-702
8
10Complexation and spectrophotometric determination of cobalt(II) ion with 3-(2′-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridineVeerachalee N., Taweema P., Songsasen A.2007Kasetsart Journal - Natural Science
41(4),pp. 675-680
8
11Isolation of tributyltin-degrading bacteria citrobacter braakii and enterobacter cloacae from butyltin-polluted sedimentSakultantimetha A., Keenan H., Dyer M., Beattie T., Bangkedphol S., Songsasen A.2009Journal of ASTM International
6(6)
8
12The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: I. Geology, seasonal variation and human impact assessment on river qualityUdomchoke V., Sunthornranun P., Songsasen A., Phanwichien K., Jiwapornkupt P., Homchan U., Lauhachinda N., Sakultantimetha A., Bangkedphol S., Torrance K., Gibson M.D., Gaines A.F., Booth P.H., Keenan H.E., Keenan H.E.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
45(13),pp. 1661-1673
7
13Optimization of microwave-assisted extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from sedimentsBangkedphol S., Sakultantimetha A., Keenan H., Songsasen A.2006Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
41(6),pp. 1105-1116
7
14The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: III. Health status of Mekong catfish and cyprinids, evidence of bioaccumulative effectsPhanwichien K., Pradermwong A., Keenan H., Masawang K., Lauhachinda N., Songsasen A., Sakultantimetha A., Bangkedphol S., Gaines A.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
45(13),pp. 1681-1688
5
15The ecological complexity of the Thai-Laos Mekong River: II. Metals and polyaromatic hydrocarbons (PAHs) monitoring, modelling and environmental fateKeenan H., Bangkedphol S., Sakultantimetha A., Songsasen A.2010Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
45(13),pp. 1674-1680
4
16Crystal structure of 3-[2-(1,3-thiazol-2-yl)diazen-1-yl]pyridine-2,6-diamine monohydrateChotima R., Boonseng B., Piyasaengthong A., Songsasen A., Chainok K.2018Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
74,pp. 563-565
4
17Environmental fate and transportation of cadmium, lead and manganese in a river environment using the episuite programSakultantimetha A., Bangkedphol S., Lauhachinda N., Homchan U., Songsasen A.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(3),pp. 620-627
4
18Synthesis, characterization, and pepsin inhibition study of Au(III)-3-(2′-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine complexPiyasaengthong A., Boonyalai N., Suramitr S., Songsasen A.2015Inorganic Chemistry Communications
59,pp. 88-90
4
19Synthesis of cobalt oxides thin films fractal structures by laser chemical vapor depositionHaniam P., Kunsombat C., Chiangga S., Songsasen A.2014The Scientific World Journal
2014
4
20Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos MekongKeenan H., Dyer M., Songsasen A., Bangkedphol S., Homchan U.2006ASTM Special Technical Publication
(1482),pp. 3-10
3
21Inhibition of Photocatalytic Activity of Basic Blue-41 by ZnO Modified Surface with Amino SilaneLimsapapkasiphon S., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
317(1)
1
22Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos MekongKeenan H., Dyer M., Songsasen A., Bangkedphol S., Homchan U.2006Journal of ASTM International
3(7)
1
23Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and computational study of 2-chloro-N-[4-(methylsulfanyl)phenyl]acetamideMongkholkeaw S., Songsasen A., Duangthongyou T., Chainok K., Suramitr S., Wattanathana W., Wannalerse B.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
76,pp. 594-598
1
24Sm/N-codoped TiO2 preparation, characterization, and photocatalytic decolourization of Acid Orange 7 and Basic Blue 41 in sunlightHirunpinyopas W., Davis S.A., Sirisaksoontorn W., Songsasen A.2015ScienceAsia
41(1),pp. 42-48
0
25Homogeneous distribution of nanosized ZnO in montmorillonite clay sheets for the photocatalytic enhancement in degradation of Rhodamine BPannak P., Songsasen A., Foytong W., Kidkhunthod P., Sirisaksoontorn W.2018Research on Chemical Intermediates
44(11),pp. 6861-6875
0
26Azine-hydrazone Tautomerism of Thiazolylazo Pyridine Compound: Synthesis, Structural Determination, and Biological ActivitiesPhiromphu N., Suramitr S., Chotima R., Boonseng B., Songsasen A., Piyasaengthong A.2020Journal of Molecular Structure
0
27Crystal structure of 3-methoxy-4-[2-(thiazol-2-yl)-diazen-1-yl]aniline monohydratePhiromphu N., Chainok K., Songsasen A., Duangthongyou T.2019Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
75,pp. 354-357
0
28Synthesis of (R)-2, 2’- (1, 1’-binapthyl-2, 2’-diylbis (oxy) bis (N-9, 10-dioxo-9, 10, -dihydroanthracen-2-yl) acetamide) as fluorescent sensor for amino acidsChuenka A., Songsasen A., Wannalerse B.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(2),pp. 229-236
0
29Development and application of an analytical method for the determination of partition coefficients of tributyltin in the forth and clyde canal, Glasgow, ScotlandBangkedphol S., Keenan H., Davidson C., Sakultantimetha A., Dyer M., Songsasen A.2009Journal of ASTM International
6(7)
0