Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Chemistry), Imperial College London, U. KINGDOM

  Expertise Cloud

  Nanocomposite Zingiber cassumunar Roxb.AntibioticAnticancerantineoplastic activityantineoplastic agentArticleBiomimetic sensorCalothrixin Bcancer chemotherapycell deathcellulose nanocrystalcellulose nanofiberChemical Biologycolloidal crystalconfocal microscopycontrolled releasecytotoxicityDabsyldispersitydrug efficacydrug penetrationdrug screeningdrug synthesisdrug tissue levelElectrochemical sensorelectrospinningElectrospinning processencapsulationessential oilExtended releasefibrous membraneFluorescent probeFRETHydrogen sulfidein vitro studyInkjet-printed electrodeinorganic materialsliposomal deliveryliposomeLiposomesMolecularly imprinted polymernanocelluloseNanofiberNanoparticlesPain relief patchparticle sizephoton correlation spectroscopyPlai oilPolylactic acidpolystyrene sphereself-assemblysilver nanoparticlestabilizersurface chargesustained drug releaseTransdermal patchunclassified drugwound dressingzeta potentialกระดูกกระบวนการสร้างเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตย์การเก็บกัก (encapsulation)การเก็บกัก (encapsulation) นาโนพาร์ทิเคิล (nanoparticles)การนำส่งยา (drug delivery)การนำส่งยาไปยังเซลล์เป้าหมายการปลดปล่อยแบบต่อเนื่องยาวนานการรวมเข้าด้วยกันเองการไหลของไอออนเซลล์มะเร็ง (tumours)นาโนพาร์ทิเคิลนาโนพาร์ทิเคิล (nanoparticles)น้ำมันไพลแบคทีเรียแบบแกรมเนกาทีฟเปปไทด์โปรตีนขนส่งที่ผนังเซลล์ชั้นนอกโปรตีนขนส่งแบบบีต้าแบเรลแผ่นปิดบรรเทาปวดพอลิเมอร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ฟอสฟอลิปิด (phospholipids)ระเบียบวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกสไลโปโซมไลโปโซม (liposomes)ไล่ยุงชนิดนาโนสมบัติการเลือกไอออนลบเส้นใยนาโนอินโดโลคาร์บาโซลอินโดโลคาร์บาโซล (indolocarbazole)

  Interest

  Chemical Biology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of chitosan coating and vacuum packaging on the quality of refrigerated grilled porkYingyuad S., Ruamsin S., Reekprkhon D., Douglas S., Pongamphai S., Siripatrawan U.2006Packaging Technology and Science
  19(3),pp. 149-157
  99
  2A screen-printed carbon electrode modified with gold nanoparticles, poly(3,4-ethylenedioxythiophene), poly(styrene sulfonate) and a molecular imprint for voltammetric determination of nitrofurantoinDechtrirat D., Yingyuad P., Prajongtat P., Chuenchom L., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Tuantranont A., Tang I.M.2018Microchimica Acta
  185(5)
  51
  3A highly selective 'turn-on' fluorescent sensor for Zn2+ based on fluorescein conjugatesChantalakana K., Choengchan N., Yingyuad P., Thongyoo P.2016Tetrahedron Letters
  57(10),pp. 1146-1149
  33
  4Enzyme-triggered PEGylated siRNA-nanoparticles for controlled release of siRNAYingyuad P., Mével M., Prata C., Kontogiorgis C., Kontogiorgis C., Thanou M., Thanou M., Miller A., Miller A.2014Journal of RNAi and Gene Silencing
  10(1),pp. 490-499
  26
  5Enzyme-triggered PEGylated pDNA-nanoparticles for controlled release of pDNA in tumorsYingyuad P., Mével M., Prata C., Furegati S., Kontogiorgis C., Thanou M., Miller A.D., Miller A.D.2013Bioconjugate Chemistry
  24(3),pp. 343-362
  24
  6Electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats for controlled transdermal delivery of essential oil from Zingiber cassumunar RoxbWongkanya R., Teeranachaideekul V., Makarasen A., Chuysinuan P., Yingyuad P., Yingyuad P., Nooeaid P., Techasakul S., Chuenchom L., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2020Materials Research Express
  7(5)
  15
  7Preparation, characterization and in vitro evaluation of calothrixin B liposomesYingyuad P., Sinthuvanich C., Leepasert T., Thongyoo P., Boonrungsiman S.2018Journal of Drug Delivery Science and Technology
  44,pp. 491-497
  15
  8A highly selective “Turn On” fluorescent probe based on FRET mechanism for hydrogen sulfide detection in living cellsSontisiri P., Yingyuad P., Thongyoo P.2020Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  391
  15
  9Zingiber cassumunar roxb. Essential oil-loaded electrospun poly(lactic acid)/poly(ethylene oxide) fiber blend membrane for antibacterial wound dressing applicationSinsup P., Teeranachaideekul V., Makarasen A., Chuenchom L., Prajongtat P., Techasakul S., Yingyuad P., Yingyuad P., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2021Membranes
  11(9)
  7
  10Development of classroom research potential for five-year program pre-service teachers in agriculture, Kasetsart UniversitySrisuantang S., Traimongkolkul P., Tanpichai P., Yingyuad N.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(2),pp. 143-155
  1
  11Novel cleavable PEGylated nanoparticles for enzyme triggerable release of nucleic acid in tumoursYingyuad P., Mavel M., Thanou M., Miller A.2009Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009
  2,pp. 108-110
  0
  12In vitro cytotoxic activity, molecular docking study, and chemical composition of Zingiber cassumunar root oilVijitphan P., Makarasen A., Patnin S., Dechtrirat D., Yingyuad P., Techasakul S.2022ScienceAsia
  48(5),pp. 596-604
  0