Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี, เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • M.Sc. (Chemistry), Free University of Berlin, Germany, 2552
  • Dr.rer.nat. (Bioanalytical Chemistry), Potsdam University, Germany, 2557

  Expertise Cloud

  Nanocomposite Zingiber cassumunar Roxb.3-Aminophenylboronic acidAcetylcholinesteraseacid catalystAdsorbentadsorptionalginateAntibacterialAntibacterial activityAntibioticanti-obesity drugAzidesBacterial celluloseBiomassBiomimetic materialbiomimetic materialsBiomimetic sensorbiomimetic sensorsBiosensorBiosensor/Chemosensor, Bio-based materials, Sustainable materialsBiosensorsBisphenol Ablack liquorCarbon nanofiberCatalytically active MIPsChemo-/biosensorsChemoselectivityComputational calculationsConcanavalin AControlled drug releasecontrolled releaseControlled release fertilizerCore/shell fibersCytochrome cDifferential pulse voltammetryDisplacementElectrochemical biosensorElectrochemical electrodesElectrochemical sensorElectrodesElectropolymerElectropolymerizationelectrospinningElectrospinning processEnergy storageEpitope imprintingEscherichia coliEssential oilEupatorium adenophorumExtended releaseFerrocene benzoboroxol biosensorFerrocene boronic acidfibrous membranefurfuralGelatinGlycosyl amidesGold nanoparticleGrapheneGraphene nanocompositesGreen chemistrygreen synthesisheterogeneous FentonHierarchical porous carbon monolithsHydrogelHydrothermal carbonizationInkjet-printed electrodemagneticmagnetic carbon adsorbentMagnetic Carbon AdsorbentsMagnetic carbon compositemagnetic propertiesmagnetitemesoporous carbonMicroparticleMicroperoxidase-11Molecularly Impringtedmolecularly imprinted electropolymersMolecularly imprinted polymerMolecularly Imprinted Polymer (MIP)nanocompositeNanocompositesNanofiberO- phenylenediamineOptimal conditionsPain relief patchPeptide ligationperipheral anionic sitePerovskite solar cellPhosphinesPhyllanthus emblicaPlai oilPolylactic acidpolymerProteinSugarcane BagasseWater hyacinthไนโตรฟูแรนโทอินแผ่นบอร์ดจากเศษผ้าแผ่นปิดบรรเทาปวด

  Interest

  Biosensor/Chemosensor, Bio-based materials, Sustainable materials, เคมีวิเคราะห์/ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ (biosensor)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (142)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Carbon Adsorbents from Sugarcane Bagasse Prepared through Hydrothermal Carbonization for Adsorption of Methylene Blue: Effect of Heat Treatment on Adsorption EfficiencyBuapeth P., Watcharin W., Dechtrirat D., Chuenchom L.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  515(1)
  7
  2Acidic and basic deprotection strategies of borane-protected phosphinothioesters for the traceless Staudinger ligationMühlberg M., Jaradat D.M.M., Kleineweischede R., Papp I., Dechtrirat D., Muth S., Broncel M., Hackenberger C.P.R.2010Bioorganic and Medicinal Chemistry
  18(11),pp. 3679-3686
  19
  3Cytochrome c-Derived Hybrid Systems Based on Moleculary Imprinted PolymersYarman A., Yarman A., Dechtrirat D., Bosserdt M., Jetzschmann K., Jetzschmann K., Gajovic-Eichelmann N., Scheller F., Scheller F.2015Electroanalysis
  27(3),pp. 573-586
  11
  4Facile preparation protocol of magnetic mesoporous carbon acid catalysts via soft-template self-assembly method and their applications in conversion of xylose into furfuralToumsri P., Auppahad W., Saknaphawuth S., Pongtawornsakun B., Kaowphong S., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Panpranot J., Chuenchom L.2021Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences
  379(2209)
  1
  5One-Pot and Green Preparation of Phyllanthus emblica Extract/Silver Nanoparticles/Polyvinylpyrrolidone Spray-On DressingSuvandee W., Teeranachaideekul V., Jeenduang N., Nooeaid P., Makarasen A., Chuenchom L., Techasakul S., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2022Polymers
  14(11)
  1
  6Vectorially Imprinted Hybrid Nanofilm for Acetylcholinesterase RecognitionJetzschmann K., Jágerszki G., Dechtrirat D., Yarman A., Gajovic-Eichelmann N., Gilsing H., Schulz B., Gyurcsányi R., Scheller F.2015Advanced Functional Materials
  25(32),pp. 5178-5183
  42
  7Magnetic carbon nanofiber composite adsorbent through green in-situ conversion of bacterial cellulose for highly efficient removal of bisphenol AThaveemas P., Chuenchom L., Kaowphong S., Techasakul S., Saparpakorn P., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2021Bioresource Technology
  333
  16
  8Facile preparation of magnetic carbon nanofiber composite from nata de coco for removal of methylene blue dye from waterThaveemas P., Chuenchom L., Techasakul S., Watcharin W., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  1
  9Novel magnetically interconnected micro/macroporous structure of monolithic porous carbon adsorbent derived from sodium alginate and wasted black liquor and its adsorption performanceOnsri P., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Nooeaid P., Eiad-Ua A., Amornpitoksuk P., Techasakul S., Taufiq A., Chuenchom L.2021Journal of Renewable Materials
  9(6),pp. 1059-1074
  3
  10Green and facile synthesis of hierarchically porous carbon monoliths via surface self-assembly on sugarcane bagasse scaffold: Influence of mesoporosity on efficiency of dye adsorptionKueasook R., Rattanachueskul N., Chanlek N., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Watcharin W., Amornpitoksuk P., Chuenchom L.2020Microporous and Mesoporous Materials
  296
  25
  11Green and sustainable zero-waste conversion of water hyacinth (: Eichhornia crassipes) into superior magnetic carbon composite adsorbents and supercapacitor electrodesSaning A., Herou S., Dechtrirat D., Ieosakulrat C., Pakawatpanurut P., Kaowphong S., Thanachayanont C., Titirici M., Titirici M., Chuenchom L.2019RSC Advances
  9(42),pp. 24248-24258
  27
  12Design of structure of hierarchically porous carbon monoliths with magnetic properties for high efficiency in adsorption of lead (II) ionsOnsri P., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Nooeaid P., Eiadua A., Amornpitoksuk P., Chuenchom L.2020IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  463(1)
  0
  13Sugarcane Bagasse Ash as a Catalyst Support for Facile and Highly Scalable Preparation of Magnetic Fenton Catalysts for Ultra-Highly Efficient Removal of TetracyclineRattanachueskul N., Dokkathin O., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Panpranot J., Watcharin W., Kaowphong S., Chuenchom L.2022Catalysts
  12(4)
  0
  14Moisture-Resistant Electrospun Polymer Membranes for Efficient and Stable Fully Printable Perovskite Solar Cells Prepared in Humid AirPrajongtat P., Sriprachuabwong C., Wongkanya R., Dechtrirat D., Sudchanham J., Srisamran N., Sangthong W., Chuysinuan P., Tuantranont A., Hannongbua S., Chattham N.2019ACS Applied Materials and Interfaces
  11(31),pp. 27677-27685
  11
  15A screen-printed carbon electrode modified with gold nanoparticles, poly(3,4-ethylenedioxythiophene), poly(styrene sulfonate) and a molecular imprint for voltammetric determination of nitrofurantoinDechtrirat D., Yingyuad P., Prajongtat P., Chuenchom L., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Tuantranont A., Tang I.M.2018Microchimica Acta
  185(5)
  31
  16Electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats for controlled transdermal delivery of essential oil from Zingiber cassumunar RoxbWongkanya R., Teeranachaideekul V., Makarasen A., Chuysinuan P., Yingyuad P., Yingyuad P., Nooeaid P., Techasakul S., Chuenchom L., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2020Materials Research Express
  7(5)
  8
  17Catalytically Active MIP ArchitecturesDechtrirat D., Yarman A., Yarman A., Peng L., Lettau K., Wollenberger U., Mosbach K., Scheller F.W., Scheller F.W.2016Molecularly Imprinted Catalysts: Principles, Syntheses, and Applications
  ,pp. 19-34
  2
  18Hybrid material for protein sensing based on electrosynthesized MIP on a mannose terminated self-assembled monolayerDechtrirat D., Gajovic-Eichelmann N., Bier F., Scheller F.2014Advanced Functional Materials
  24(15),pp. 2233-2239
  59
  19A facile one-pot green synthesis of gold nanoparticle-graphene-PEDOT:PSS nanocomposite for selective electrochemical detection of dopaminePananon P., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Wisitsoraat A., Chuysinuan P., Tuantranont A., Saparpakorn P., Dechtrirat D.2018RSC Advances
  8(23),pp. 12724-12732
  17
  20Protein rebinding to a surface-confined imprintDechtrirat D., Jetzschmann K., Stöcklein W., Scheller F., Gajovic-Eichelmann N.2012Advanced Functional Materials
  22(24),pp. 5231-5237
  99
  21Polylactic acid microparticles embedded porous gelatin scaffolds with multifunctional properties for soft tissue engineeringNooeaid P., Chuysinuan P., Pengsuk C., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Lirdprapamongkol K., Techasakul S., Svasti J.2020Journal of Science: Advanced Materials and Devices
  5(3),pp. 337-345
  7
  22In vitro cytotoxic activity, molecular docking study, and chemical composition of Zingiber cassumunar root oilVijitphan P., Makarasen A., Patnin S., Dechtrirat D., Yingyuad P., Techasakul S.2022ScienceAsia
  48(5),pp. 596-604
  0
  23Eco-Friendly Polyvinyl Alcohol/Polylactic Acid Core/Shell Structured Fibers as Controlled-Release Fertilizers for Sustainable AgricultureNooeaid P., Chuysinuan P., Pitakdantham W., Aryuwananon D., Techasakul S., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2020Journal of Polymers and the Environment
  10
  24Facile preparation of a magnetic carbon adsorbent via simultaneous magnetization and activation of sugarcane bagasse and Fe2+ and Fe3+ ionsMahawong S., Saning A., Watcharin W., Dechtrirat D., Chuenchom L.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  1
  25An electrochemical MIP sensor for selective detection of salbutamol based on a graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrodeDechtrirat D., Sookcharoenpinyo B., Prajongtat P., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Sanguankiat A., Tuantranont A., Hannongbua S.2018RSC Advances
  8(1),pp. 206-212
  39
  26Electrochemical displacement sensor based on ferrocene boronic acid tracer and immobilized glycan for saccharide binding proteins and E. coliDechtrirat D., Gajovic-Eichelmann N., Wojcik F., Hartmann L., Bier F., Scheller F.2014Biosensors and Bioelectronics
  58,pp. 1-8
  49
  27Zingiber cassumunar roxb. Essential oil-loaded electrospun poly(lactic acid)/poly(ethylene oxide) fiber blend membrane for antibacterial wound dressing applicationSinsup P., Teeranachaideekul V., Makarasen A., Chuenchom L., Prajongtat P., Techasakul S., Yingyuad P., Yingyuad P., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2021Membranes
  11(9)
  2
  28Labdane diterpenes from the rhizomes of Hedychium coronariumChimnoi N., Pisutjaroenpong S., Ngiwsara L., Dechtrirut D., Chokchaichamnankit D., Khunnawutmanotham N., Mahidol C., Techasakul S., Techasakul S.2008Natural Product Research
  22(14),pp. 1249-1256
  46
  29Development of gelatin hydrogel pads incorporated with Eupatorium adenophorum essential oil as antibacterial wound dressingChuysinuan P., Chimnoi N., Reuk-Ngam N., Khlaychan P., Makarasen A., Wetprasit N., Dechtrirat D., Supaphol P., Techasakul S.2019Polymer Bulletin
  76(2),pp. 701-724
  15