ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

3D-RISMAdditivesAdhesion Propertyadsorbed oxygenalpha particleantimicrobialanti-obesity drugAntioxidantbiomedical applicationsBiomimetic materialsCH3NH3PbI3Charge transferchitosanChitosan nanoparticlechitosan nanoparticlesCoatingsCombined XAS/Raman/XRDcounter electrodecrosslinked networkCrosslinking densityCrystallization processDensity functional theoryDeoxycholic acidDrug carrierDrug deliverydrug delivery systemdye-sensitized solar cellElectrochemical biosensorElectrochemical sensorElectron beamElectropolymerizationElectrospinningFischer–TropschFischer-Tropsch catalystGamma irradiationGamma radiationgamma-Bi2MoO6 catalystGamma-raysGold nanoparticleGrapheneGreen chemistryGreen SynthesisHydrogelhydroxyapatiteIn situ techniquesIrradiationKcsALaCoO3 perovskitelattice oxygenLIGHT STABILIZERMolecularly Imprinted PolymernanocompositenanofilterNanoparticleNanoparticlesNanoporous membraneNanotechnologyNatural rubberNon-Rubber Componentsnuclear track-etchPackagingPEGMAPerovskitePerovskite solar cellPLAPlasticpoly(ethylene oxide)polycaprolactonePolylactic AcidpolylactidepolymerPolymer ModificationPolymerspolytrimethylene carbonateRadiationRADIATION STERILIZATIONself assemblySolar cellSulphur crosslinkingsurface photovoltageไคโตซานเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตภัณฑ์ยางพอลิเมอร์นำไฟฟ้าโพลิเมอร์นำไฟฟ้ายับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ยางธรรมชาติยางพารารังสีแกมมาลำอิเล็กตรอนวัสดุขั้นสูงวัสดุปิดแผลสมบัติเชิงโครงสร้างสมบัติเชิงแสงสร้างความพร้อมสารกึ่งตัวนำเส้นลวดนาโนอาหารอิเล็กโทรไลท์แข็ง/กึ่งแข็งไฮโดรเจล

Executives


Persons (ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 62 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 341 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 207 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 134 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 117 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 102 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)