ผลงานภาควิชาวัสดุศาสตร์ ปี 2022

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวัสดุศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 10
2022 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermal crosslinking of polylactide/star-shaped polycaprolactone for toughening and resistance to thermal deformation", Polymer Journal, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 83-90
2022 exHuajaikaew, E, exPiroonpan, T, exBooncharoen, K, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Comb-like poly(dodecyl methacrylate) modified SiO2 nanoparticles as nanohybrid coatings: Electron beam grafting and tuning superhydrophobic/water-repellent surface studies", PROGRESS IN ORGANIC COATINGS, ปีที่ 163, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exวชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of unsaturated aliphatic polyester-based copolymer: effect on the ductility of PLA blend and crosslink", Polymer Bulletin, ปีที่ 79, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 2003-2017
2022 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exKay Thi Soe, exThapanut Smerchit, exFarhad Azad, exดร. นนท์ ทองโปร่ง, exรศ ดร นวพันธ์ ขยันกิจ, exI-Ming Tang, exดร. ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว, exดร. ดร. อนุศิษย์ แก้วประจักร์, exรศ ดร วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล, exProf. Youyong Li, exดร. สุนทร จรรยาวดี, exProf. Jianyu Yuan, exผศ ดร นพพร รุจิสัมพันธ์, "Unveiling the Influence of the Spectral Irradiance of Indoor Light-Emitting Diodes on the Photovoltaics of a Methylammonium Lead Iodide-Based Device", advanced energy and sustainability research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 2100143-1-12
2022 exWongkrongsak, S., exPangon, A., exPongsak, N., exPiroonpan, T., inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Strengthened Silk-Fibroin/Poly(ethylene oxide) Nonwoven Nanofibers: A Dual Green Process Using Pure Water for Electrospinning and Electron Beam-Assisted Cross-Linking", ACS Sustainable Chemistry and Engineering, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exRattanachueskul, N., exDokkathin, O., inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanpranot, J., exWatcharin, W., exKaowphong, S., exChuenchom, L., "Sugarcane Bagasse Ash as a Catalyst Support for Facile and Highly Scalable Preparation of Magnetic Fenton Catalysts for Ultra-Highly Efficient Removal of Tetracycline", Catalysts, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022
2022 exณัจยา เอกอาภากุล, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroharu Ajiro, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bioactivity of star-shaped polycaprolactone/chitosan composite hydrogels for biomaterials.", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 212, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022, หน้า 420-431
2022 exGu, J., exLin, J., exSmith, A.J., exSoontaranon, S., exRugmai, S., inดร.ชนาภา คงมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCoppens, M.-O., exSankar, G., "Towards understanding mesopore formation in zeolite Y crystals using alkaline additives via in situ small-angle X-ray scattering", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 338, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exKlysubun, W., inดร.ชนาภา คงมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Composition Dependence of Structural, Optical, Magnetic and Photodegradation Properties of Nanocrystalline NiO/CuO Heterostructured Powders", Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 exนายขวัญชัย บวกสันเทียะ, exนางสาวผกามาศ ลิ่มอรุณ , exดร.สุพิชตา เสือเฒ่า, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Non-Covalent Interaction on the Self-Healing of Mechanical Properties in Supramolecular Polymers", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 13, มิถุนายน 2022, หน้า 6902-6932

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวัสดุศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=17]