ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

9-cis epoxycarotenoid dioxygenasebryophytescassavachili peppercommunityCrustose lichenscultureCyanobacteriaDiversificationDroughtDurianEcologyevolutionFlora of Thailandflower qualityfloweringfruit setgrowthHapalosiphon sp.Lichenslipid peroxidationliverwortsLotusmangomedicinal plantsmicroclimateNCEDphotosynthesisPhu Chong Na Yoi national parkPiperaceaeplant conservationPlant TaxonomyPollenPollen tube growthpollinationPropagationrare native speciesseed germinationseedling growthTanninTaxonomyTissue CultureZea maysกายวิภาคกายวิภาคศาสตร์พืชการขยายพันธุ์การขาดน้ำการเจริญเติบโตการเติบโตการบริหารจัดการการผสมเกสรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีการสังเคราะห์ด้วยแสงการออกดอกข้าวความหลากหลายความหลากหลายของพรรณพืชเครือข่ายวิจัยไซยาโนแบคทีเรียดินขาวเคโอลินทุเรียนแทนนินไทโรซีนไคเนสนิเวศวิทยาเบต้าแคโรทีนพริกขี้หนูพืชสมุนไพรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภาคกลางมะม่วงมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยยางพารายางพารา (Rubber)ระบบนิเวศเกาะรังสีแกมมาเรณูเรณูวิทยาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลิ้นมังกรลูกไก่วงศ์ทานตะวันวงศ์เหงือกปลาหมอวัชพืชสถาปัตยลักษณ์พืช (Plant architecture)สแฟกนั่มมอสส์สภาพแวดล้อมแสงสรีรวิทยาสัณฐานวิทยาพืชสัณฐานวิทยาเรณูสารกำจัดวัชพืชสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหญ้าแฝกอนุกรมวิธานพืช

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fscintsv@ku.ac.th

Tel.: 025625555 ต่อ 1328

ดร. อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fsciosk@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444


Persons (ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 20.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 489,000.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 203 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 98 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 150 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 236 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 155 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 136 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 148 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 104 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 639 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 335 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 304 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 437 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 413 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 32 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)