ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

9-cis epoxycarotenoid dioxygenaseallelochemicalsbioactive compoundbryophytescassavaChili peppercommunityCulturecyanobacteriaDevelopmentDiversificationDroughtDurianEcologyevolutionflower qualityfloweringfruit setgrowthHapalosiphon sp.Lichenslipid peroxidationLiverwortsLotusMangomedicinal plantsmicroclimatemorphologyNCEDPhotosynthesisPhu Chong Na Yoi National ParkPiperaceaePlant conservation Pollenpollen tube growthpollinationpropagationrare native speciesseed germinationseedling growthtanninTaxonomytemperaturetissue cultureZea maysกายวิภาคกายวิภาคศาสตร์พืชการขยายพันธุ์การขาดน้ำการเจริญเติบโตการเติบโตการผสมเกสรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีการสังเคราะห์ด้วยแสงการออกดอกข้าวความหลากหลายความหลากหลายของพรรณพืชเครือข่ายวิจัยไซยาโนแบคทีเรียดินขาวเคโอลินถั่วเหลืองทุเรียนแทนนินไทโรซีนไคเนสนิเวศวิทยาเบต้าแคโรทีนพริกขี้หนูพัฒนาการพืชสมุนไพรภาคกลางมะม่วงมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยโมเลกุลเครื่องหมายไมยราบยักษ์ระบบนิเวศเกาะรังสีแกมมาเรณูฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลิ้นมังกรลูกไก่วงศ์ทานตะวันวงศ์เหงือกปลาหมอวัชพืชสถาปัตยลักษณ์พืช (Plant architecture)สบู่ดำสแฟกนั่มมอสส์สภาพแวดล้อมแสงสรีรวิทยาสารกำจัดวัชพืชสารกำจัดวัชพืชชีวภาพสารบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารอัลลีโลเคมิคอลสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหญ้าแฝกอนุกรมวิธานพืช

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวิชาการ

E-Mail: fsciepk@ku.ac.th

Tel.:

ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและการเรียนการสอน

E-Mail: fscinrw@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext 1330

ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวิจัย

E-Mail: fscissw@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5444#1322

ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายนวัตกรรมบริการวิชาการ วางแผนและพัฒนาด้านกายภาพ

E-Mail: fscicps@ku.ac.th

Tel.: 02-5625444

ดร. ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและฐานข้อมูล

E-Mail: fscipdj@ku.ac.th

Tel.:

นางสาว มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิต

E-Mail: fscimkn@ku.ac.th

Tel.:


Persons (ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 6 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 20.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 1 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 489,000.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 241 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 122 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 181 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 209 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 146 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 124 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 157 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 106 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 597 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 297 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 300 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 446 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 422 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)