Person Image

  Education

  • วท.บ(ชีววิทยา), คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม(นิวเคลียร์เทคโนโลยี), คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • Ph.D.(Polymer Science) (หลักสูตรนานาชาติ), The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Additiveadditivesalpha particleAmino acidsAntimicrobialAntioxidantAntioxidantsBiomedical applicationsChitinChitosanChitosan nanoparticlechitosan nanoparticlesCoatingsColorimetryConvergence of numerical methodscrosslinkingCuringDeoxycholic acidDiacrylateDiacrylatesDodecyl methacrylatedrug carrierDrug deliverydrug delivery systemElectron BeamElectron-beamElectrospinningFormateFree radicalsGallic acidGamma irradiationGamma radiationGamma-raygamma-raysGreen chemistryGreen synthesisIndustrial ApplicationsIrradiationlight stabilizerNanofillernanofilterNanogelNanoparticleNanoparticlesNanoporous membraneNanotechnologynuclear track-etchPackagingPEGMAPiperidinePLAPlasticPoly (ethylene glycol) methyl ether methacrylatePoly(acrylic acid)poly(ethylene glycol)poly(ethylene oxide)poly(lactic acid)Polylactic acidPolymer ModificationPolymersProstate cancerRadiationRadiation sterilizationradiolysisRadiophamaceuticalsRadiopharmaceuticalsRadiopharmaceuticsradioprotectorradiosensitizerradiotherapyReaction systemRed blood cellsreduced graphene oxidereducing agentRing opening polymerizationscaffoldSelf assemblysilica nanoparticleSilica nanoparticlessilk fibroinSilver nanoparticleStabilityStabilizationStar-shape PLAStar-shaped PLLAsteary methacrylateStearyl MethacrylateStorage conditionSugarSugar (sucrose)Sugar industrySugarcane BagasseSugarssuperhydrophobicTripropylene glycol diacrylateไคโตซานชานอ้อยรังสีแกมมารูพรุนระดับนาโนลำอิเล็กตรอน

  Interest

  Polymer Modification using Radiation, Polymer-based Nanomaterials, Bio-based Polymers, Radiation Chemistry and Processing of Polymers , Nuclear Science and Technology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 514, 519 ชั้น 5 อาคารสุขประชา วาจานนท์
   • ห้องห้อง EB Facility ชั้น 1 อาคารทวีญาณสุคนธ์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 67 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 77 เรื่อง (เชิงวิชาการ 63 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 18 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Conjugation of gallic acid onto chitosan: An approach for green and water-based antioxidantPasanphan W., Chirachanchai S.2008Carbohydrate Polymers
  72(1),pp. 169-177
  208
  2Chitosan gallate as a novel potential polysaccharide antioxidant: an EPR studyPasanphan W., Buettner G., Chirachanchai S.2010Carbohydrate Research
  345(1),pp. 132-140
  140
  3Free radicals produced by the oxidation of gallic acid: An electron paramagnetic resonance studyEslami A.C., Pasanphan W., Wagner B.A., Buettner G.R.2010Chemistry Central Journal
  4(1)
  127
  4Chitosan conjugated with deoxycholic acid and gallic acid: A novel biopolymer-based additive antioxidant for polyethylenePasanphan W., Buettner G., Chirachanchai S.2008Journal of Applied Polymer Science
  109(1),pp. 38-46
  56
  5Chitosan nanoparticles based on their derivatives as antioxidant and antibacterial additives for active bioplastic packagingKongkaoroptham P., Piroonpan T., Pasanphan W.2021Carbohydrate Polymers
  257
  50
  6Systematic fabrication of chitosan nanoparticle by gamma irradiationPasanphan W., Rimdusit P., Choofong S., Piroonpan T., Nilsuwankosit S.2010Radiation Physics and Chemistry
  79(10),pp. 1095-1102
  40
  7Toxicity studies of six types of carbon nanoparticles in a chicken-embryo modelKurantowicz N., Sawosz E., Halik G., Strojny B., Hotowy A., Grodzik M., Piast R., Pasanphan W., Chwalibog A.2017International Journal of Nanomedicine
  12,pp. 2887-2898
  34
  8Irradiated chitosan nanoparticle as a water-based antioxidant and reducing agent for a green synthesis of gold nanoplatformsPasanphan W., Rattanawongwiboon T., Choofong S., Güven O., Katti K.2015Radiation Physics and Chemistry
  106,pp. 360-370
  28
  9Stearyl methacrylate-grafted-chitosan nanoparticle as a nanofiller for PLA: Radiation-induced grafting and characterizationRattanawongwiboon T., Haema K., Pasanphan W.2014Radiation Physics and Chemistry
  94(1),pp. 205-210
  25
  10Electron beam assisted synthesis of silver nanoparticle in chitosan stabilizer: Preparation, stability and inhibition of building fungi studiesJannoo K., Teerapatsakul C., Punyanut A., Pasanphan W.2015Radiation Physics and Chemistry
  112,pp. 177-188
  22
  11Electron beam induced water-soluble silk fibroin nanoparticles as a natural antioxidant and reducing agent for a green synthesis of gold nanocolloidWongkrongsak S., Tangthong T., Tangthong T., Pasanphan W.2014Radiation Physics and Chemistry
  118,pp. 27-34
  22
  12Water-soluble chitosan conjugated DOTA-bombesin peptide capped gold nanoparticles as a targeted therapeutic agent for prostate cancerTangthong T., Piroonpan T., Thipe V.C., Thipe V.C., Khoobchandani M., Katti K., Katti K.V., Pasanphan W.2021Nanotechnology, Science and Applications
  14,pp. 69-89
  21
  13Surface modification of SiO2 nanoparticles with PDMAEMA brushes and Ag nanoparticles as antifungal coatings using electron beam assisted synthesisPiroonpan T., Huajaikaew E., Katemake P., Pasanphan W.2020Materials Chemistry and Physics
  253
  21
  14Preparation of multifunctional poly(acrylic acid)-poly(ethylene oxide) nanogels from their interpolymer complexes by radiation-induced intramolecular crosslinkingRattanawongwiboon T., Rattanawongwiboon T., Ghaffarlou M., Sütekin S., Pasanphan W., Güven O.2018Colloid and Polymer Science
  296(9),pp. 1599-1608
  19
  15Radiation-induced graft copolymerization of poly(ethylene glycol) monomethacrylate onto deoxycholate-chitosan nanoparticles as a drug carrierPasanphan W., Rattanawongwiboon T., Rimdusit P., Piroonpan T.2014Radiation Physics and Chemistry
  94(1),pp. 199-204
  18
  16Piperidine-conjugated polyfunctional star-shaped PLLA as a novel bio-based antioxidant additive for bioplasticsHaema K., Piroonpan T., Taechutrakul S., Kempanichkul A., Kempanichkul A., Pasanphan W.2017Polymer Degradation and Stability
  143,pp. 145-154
  14
  17Comb-like poly(dodecyl methacrylate) modified SiO2 nanoparticles as nanohybrid coatings: Electron beam grafting and tuning superhydrophobic/water-repellent surface studiesHuajaikaew E., Piroonpan T., Booncharoen K., Pasanphan W.2022Progress in Organic Coatings
  163
  13
  18Strengthened Silk-Fibroin/Poly(ethylene oxide) Nonwoven Nanofibers: A Dual Green Process Using Pure Water for Electrospinning and Electron Beam-Assisted Cross-LinkingWongkrongsak S., Pangon A., Pongsak N., Piroonpan T., Pasanphan W.2021ACS Sustainable Chemistry and Engineering
  12
  19Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate-graft-chitosan nanoparticles as a biobased nanofiller for a poly(lactic acid) blend: Radiation-induced grafting and performance studiesKongkaoroptham P., Piroonpan T., Hemvichian K., Suwanmala P., Rattanasakulthong W., Pasanphan W.2015Journal of Applied Polymer Science
  132(37)
  11
  20Deoxycholate-chitosan nanospheres fabricated by γ-irradiation and chemical modification: Nanoscale synthesis and controlled studiesPasanphan W., Choofong S., Rimdusit P.2012Journal of Applied Polymer Science
  123(6),pp. 3309-3320
  11
  21Comparative study of different chitosan solutions to assist the green synthesis of gold nanoparticles under irradiationPiroonpan T., Katemake P., Pasanphan W.2020Radiation Physics and Chemistry
  169
  10
  22Alternative chitosan-based EPR dosimeter applicable for a relatively wide range of gamma radiation dosesPiroonpan T., Katemake P., Panritdam E., Pasanphan W.2017Radiation Physics and Chemistry
  141,pp. 57-65
  10
  23Glycidyl methacrylate functionalized star-shaped polylactide for electron beam modification of polylactic acid: Synthesis, irradiation effects and microwave-resistant studiesPasanphan W., Haema K., Kongkaoroptham P., Phongtamrug S., Piroonpan T.2021Polymer Degradation and Stability
  189
  10
  24Bombesin peptide conjugated water-soluble chitosan gallate—a new nanopharmaceutical architecture for the rapid one-pot synthesis of prostate tumor targeted gold nanoparticlesTangthong T., Piroonpan T., Thipe V.C., Khoobchandani M., Katti K., Katti K.V., Pasanphan W.2021International Journal of Nanomedicine
  16,pp. 6957-6981
  9
  25Light stabilizer-conjugated-stearylate chitosan nanoparticles: A bio-based additive for free radical stabilization of healthcare plastics under irradiationRattanawongwiboon T., Pasanphan W.2014Polymer Degradation and Stability
  109,pp. 405-415
  9
  26Polyethylene film surface functionalized with chitosan via γ-ray irradiation in aqueous system: An approach to induce copper(II) ion adsorptivity on PEPasanphan W., Chirachanchai S.2008Reactive and Functional Polymers
  68(8),pp. 1231-1238
  6
  27Fabrication of microporous chitosan/silk fibroin as a scaffold material using electron beamSaengthong S., Piroonpan T., Tangthong T., Pasanphan W.2014Macromolecular Research
  22(7),pp. 717-724
  6
  28Modification of chitosan onto PE by irradiation in salt solutions and possible use as Cu2+ complex film for pest snail controlPasanphan W., Haema K., Tangthong T., Tangthong T., Piroonpan T.2014Journal of Applied Polymer Science
  131(23)
  5
  29Radiation-processed silk fibroin micro- /nano-gels as promising antioxidants: Electron beam treatment and physicochemical characterizationWongkrongsak S., Piroonpan T., Coqueret X., Pasanphan W.2022Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  653
  5
  30pH-Responsive Water-Soluble Chitosan Amphiphilic Core–Shell Nanoparticles: Radiation-Assisted Green Synthesis and Drug-Controlled Release StudiesPiroonpan T., Rimdusit P., Taechutrakul S., Pasanphan W.2023Pharmaceutics
  15(3)
  5
  31Sugar-Core Synthesized Multibranched Polylactic Acid and Its Diacrylate Blends as a UV LED-Curable Coating with Enhanced Toughness and PerformancePiroonpan T., Booncharoen K., Pasanphan W.2022ACS Sustainable Chemistry and Engineering
  3
  32Magnetic gadolinium-chitosan composite nanoparticles created by radiolytic synthesisPasanphan W., Chunkoh L., Choofong S.2011ICCM International Conferences on Composite Materials
  3
  33IAEA Contribution to Nanosized Targeted Radiopharmaceuticals for Drug DeliveryJalilian A.R., Ocampo-García B., Pasanphan W., Sakr T.M., Melendez-Alafort L., Grasselli M., Lugao A.B., Yousefnia H., Dispenza C., Janib S.M., Khan I.U., Maurin M., Ulański P., Loo S.C.J., Safrany A., Osso J.A., Duatti A., Katti K.V.2022Pharmaceutics
  14(5)
  2
  34Electron beam-cured linseed oil - Diacrylate blends as a green alternative to overprint varnishes: Monitoring curing efficiency and surface coating propertiesKempanichkul A., Piroonpan T., Kongkaoropham P., Wongkrongsak S., Katemake P., Pasanphan W.2022Radiation Physics and Chemistry
  199
  1
  35Water-soluble chitosan-gold composite nanoparticles: Preparation by radiolysis methodChoofong S., Suwanmala P., Pasanphan W.2011ICCM International Conferences on Composite Materials
  1
  36Active film strips to extend the shelf life of fruits: Multibranched PLA-gallic acid as an antioxidant/oxygen scavenger in a case study of bananas (Musa AAA group)Taechutrakul S., Piroonpan T., Pasanphan W.2024Journal of Food Engineering
  364
  1
  37Nanogels-based ink prepared using electron beam-synthesized poly(vinyl pyrrolidone) nanogels as pigment dispersing and stabilizing agentTaechutrakul S., Piroonpan T., Rurarz B.P., Kadlubowski S., Ulanski P., Pasanphan W.2024Progress in Organic Coatings
  186
  0
  38pH-responsive chitosan nanoparticles for controlled-release nitrogen fertilizer: Template-tampering free radical graft copolymerization under energetic radiation studyPiroonpan T., Huajaikaew E., Kurantowicz N., Kurantowicz N., Potiyaraj P., Pasanphan W.2024European Polymer Journal
  203
  0
  39Gamma-rays induced stearyl-grafted-chitosan as a novel nanofiller for PLA blendsRattanawongwiboon T., Pasanphan W.2011ICCM International Conferences on Composite Materials
  0
  40Radiation synthesis of poly(ethylene glycol)-chitosan nanoparticle: A modified biodegradable polymer for PLA blendsRimdusit P., Suwanmala P., Pasanphan W.2011ICCM International Conferences on Composite Materials
  0