Person Image

  Education

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  Charge separationsChemical spray nebulizationCircuit simulationComputational analysisconducting polymerConducting polymerscontact angle measurementcounter electrodeCross-section TEM imageCross-sectional TEM imageCrystal symmetrydc and rf sputteringDefect statesdefectsDFTDiffusionDiffusion constantdye-sensitized solar cellElectrical response propertiesElectron energyElemental mappingEnergy conversionEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X ray spectroscopyEnergy-filtered TEMFick's second lawHeterojunctionsHigh power conversionhole extraction layersHole mobilityhole transport materialsInfrared devicesInorganic thin filmsIodine compoundsLayered semiconductorsldeality FactorsLead alloysLead compoundslead halide perovskitelossLumped circuit modelsLumped parameter networkslumped-circuit modelMixed Cation DopingMixed cationsModulated surfacesMoistureMoisture StabilityMorphologyNano-scale blendNanostructured TiO2Nickel compoundsOptical propertiesOptoelectronic propertiesOrganic solar cellsP3HTP3HT:PCBM heterojunctionsPartial incorporationpassivationPerovskitePerovskite solar cellPerovskite solar cellsPhase segregationsPhotoinduced charge separationPhotovoltaic performancephotovoltaicsPoly(3-hexylthiophene-2Polytetrafluoroethylene thin filmPositive ionsPTB7: PC71BMQuasi-2dQuasi-2D PerovskitesRecombination Processesrf sputteringSemiconductor dopingSeparationSnO2sodium tetrafluoroboratesolar cellSolar cellsSolar energysolution-based MoOxSolution-processedstabilityStructural and optical propertiesStructural degradationSurface morphologysurface passivationsurface photovolatgesurface photovoltageSurface photovoltage spectroscopySurface photovoltagesSurface propertiesเซลล์แสงอาทิตย์เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์เซอร์เฟสโฟโทโวลเทจพลังงานทดแทนเพอรอฟสไกท์สมบัติเชิงโครงสร้างสมบัติเชิงแสง

  Interest

  เซลล์แสงอาทิตย์ สารกึ่งตัวนำ ฟิล์มบาง surface photovoltage

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (114)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Formation of a passivating CH3NH3PbI 3/PbI2 interface during moderate heating of CH 3NH3PbI3 layersSupasai T., Rujisamphan N., Ullrich K., Chemseddine A., Dittrich T.2013Applied Physics Letters
  103(18)
  248
  2Enhancement of the hydrophobicity of silk fabrics by SF 6 plasmaHodak S., Supasai T., Paosawatyanyong B., Kamlangkla K., Pavarajarn V.2008Applied Surface Science
  254(15),pp. 4744-4749
  81
  3Cs4PbX6 (X = Cl, Br, I) Nanocrystals: Preparation, Water-Triggered Transformation Behavior, and Anti-Counterfeiting ApplicationYu X., Wu L., Hu H., Chen M., Tan Y., Yang D., Pan Q., Zhong Q., Supasai T., Zhang Q.2018Langmuir
  34(35),pp. 10363-10370
  43
  4Compact nanostructured TiO2 deposited by aerosol spray pyrolysis for the hole-blocking layer in a CH3NH3PbI3 perovskite solar cellSupasai T., Henjongchom N., Tang I.M., Deng F., Rujisamphan N.2016Solar Energy
  136,pp. 515-524
  37
  5Influence of temperature annealing on optical properties of SrTiO 3 /BaTiO 3 multilayered films on indium tin oxideSupasai T., Dangtip S., Learngarunsri P., Boonyopakorn N., Wisitsoraat A., Hodak S.2010Applied Surface Science
  256(14),pp. 4462-4467
  32
  6Design of low cost gas sensor based on SrTiO 3 and BaTiO 3 filmsHodak S., Supasai T., Wisitsoraat A., Hodak J.2010Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  10(11),pp. 7236-7238
  27
  7Modifying morphology and defects of low-dimensional, semi-transparent perovskite thin films: Via solvent typePonchai J., Kaewurai P., Boonthum C., Pinsuwan K., Supasai T., Sahasithiwat S., Kanjanaboos P., Kanjanaboos P.2019RSC Advances
  9(21),pp. 12047-12054
  16
  8Insights into Recombination Processes from Light Intensity–Dependent Open-Circuit Voltages and Ideality Factors in Planar Perovskite Solar CellsThongprong N., Supasai T., Li Y., Tang I.M., Rujisamphan N.2020Energy Technology
  8(5)
  15
  9Visualizing nanoscale phase morphology for understanding photovoltaic performance of PTB7: PC71BM solar cellSupasai T., Amornkitbamrung V., Amornkitbamrung V., Thanachayanont C., Tang I.M., Sutthibutpong T., Rujisamphan N.2017Applied Surface Science
  422,pp. 509-517
  15
  10Enhancing High Humidity Stability of Quasi-2D Perovskite Thin Films through Mixed Cation Doping and Solvent EngineeringNaikaew A., Kumnorkaew P., Supasai T., Suwanna S., Hunkao R., Srikhirin T., Kanjanaboos P., Kanjanaboos P.2019ChemNanoMat
  5(10),pp. 1280-1288
  12
  11Solar perovskite thin films with enhanced mechanical, thermal, UV, and moisture stability via vacuum-assisted depositionPinsuwan K., Boonthum C., Supasai T., Sahasithiwat S., Kumnorkaew P., Kanjanaboos P., Kanjanaboos P.2020Journal of Materials Science
  55(8),pp. 3484-3494
  11
  12Understanding Effects of Cesium in CH(NH2)2PbI3 for Stabilizing CH(NH2)2PbI3/CsPbI3 Interface under UV IlluminationLimpamanoch P., Rujisamphan N., Kumnorkaew P., Amornkitbamrung V., Tang I.M., Zhang Q., Supasai T.2019Journal of Physical Chemistry C
  123(19),pp. 12117-12125
  9
  13Photoinduced charge dissociation and transport at P3HT/ITO interfaces: studied by modulated surface spectroscopyRujisamphan N., Rujisamphan N., Supasai T., Dittrich T.2016Applied Physics A: Materials Science and Processing
  122(2),pp. 1-6
  9
  14Surface Photovoltage Spectroscopy Study of Ultrasonically Sprayed-Aerosol CH3NH3PbI3 Perovskite CrystalsHenjongchom N., Rujisamphan N., Tang I.M., Supasai T.2018Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
  215(14)
  7
  15An Analytical Approach to CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cells Based on Different Hole Transport MaterialsNtia T.S., Supasai T., Tang I.M., Amornkitbumrung V., Yuan J., Li Y., Dittrich T., Rujisamphan N., Rujisamphan N.2019Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
  216(14)
  5
  16Impact of a Spun-Cast MoOxLayer on the Enhanced Moisture Stability and Performance-Limiting Behaviors of Perovskite Solar CellsRosungnern U., Kumnorkaew P., Kayunkid N., Chanlek N., Li Y., Tang I.M., Thongprong N., Rujisamphan N., Supasai T.2021ACS Applied Energy Materials
  4(4),pp. 3169-3181
  5
  17Hydrophobicity improvement of PET fabrics after SF6 plasma treatmentPaosawatyanyong B., Supasai T., Pavarajarn V., Hodak S.2008International Polymer Processing
  23(2),pp. 134-139
  4
  18Co-sputtered metal and polymer nanocomposite films and their electrical responses for gas sensing applicationRujisamphan N., Murray R.E., Deng F., Supasai T.2016Applied Surface Science
  368,pp. 114-121
  4
  19Ultrasonically sprayed-on perovskite solar cells-effects of organic cation on defect formation of CH3NH3PbI3 filmsHenjongchom N., Rujisamphan N., Ntia T.S., Kumnorkaew P., Tang I.M., Amornkitbumrung V., Supasai T.2019Current Applied Physics
  19(12),pp. 1427-1435
  3
  20Revealing the diffusion of aluminum in organic solar cellsRujisamphan N., Rujisamphan N., Tang I.M., Sutthibutpong T., Amornkitbamrung V., Supasai T.2019Japanese Journal of Applied Physics
  58(5)
  1
  21Effects of rf power on chemical and physical structure of polytetrafluoroethylene thin filmsRujisamphan N., Murray R.E., Shah S.I., Supasai T.2017Chiang Mai Journal of Science
  44(2),pp. 640-648
  0
  22Combined Experimental and Simulation Studies of Lithium and Cobalt-Modified TiO2 and Their Impacts on the Performance and Stability of Perovskite Solar CellsSmerchit T., Thongprong N., Ruengsrisang W., Adam I.M., Soe K.T., Thansamai S., Chanlek N., Nakajima H., Supruangnet R., Saetang V., Kaewprajak A., Supasai T., Rujisamphan N.2022Advanced Materials Interfaces
  0
  23Simultaneous Surface Modification and Defect Passivation on Tin Oxide–Perovskite Interfaces using Pseudohalide Salt of Sodium TetrafluoroborateSoe K.T., Thansamai S., Thongprong N., Ruengsrisang W., Muhammad I.A., Ketsombun E., Supruangnet R., Kaewprajak A., Kumnorkaew P., Saetang V., Supasai T., Rujisamphan N.2022Solar RRL
  0