Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์, ไทย
  • Ph.D. (Instrumental Methods of Analysis ), University of Strathclyde , U. KINGDOM

  Expertise Cloud

  Active areaAdditivesCharge transferCharge transfer resistanceComposite materialscomposite polymer blend electrolyteConversion efficiencycounter electrodeCounter electrodesCyclic voltammogramsDesigndye-sensitized solar cellEISElectrochemical corrosionElectrochemical electrodesElectrochemical impedance spectroscopyElectrochemical propertiesFunctional groupsIon exchangeLaCoOLow costsNatural dyeOptoelectronic devicesPassivationPEDOTPhotoelectrochemical cellsPhotovoltaic devicesPhotovoltaic effectsPlatinumPlatinum counter electrodesQuasi-solid-state dye-sensitized solar cellQuasi-Solid-State dye-sensitized solar cellsquasi-solid-state polymer electrolyteReduction currentScanning electron microscopyScanning electron microscopy imageSolar CellSolar cellsSolar power generationSolar TextileSol-gel methodsSol-gel processSolid compositesSurface photovoltageSurface roughnessZincZinc anodeZinc oxideZnOZnO passivationการใช้งานวิจัยยางพาราไปใช้ประโยชน์การเปรียบเทียบการพัฒนาเครือข่ายยางพาราการพัฒนานโยบายการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การพัฒนาวิธีวิเคราะห์, สารปริมาณน้อย, สาเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดดายเซนซิไทส์โซลาร์เซลล์เบนทอไนต์ผงคาร์บอนผลิตภัณฑ์ยางพอลิเมอร์นำไฟฟ้าพอลิเอทิลีนออกไซด์เพอร์รอฟสไกท์เพิ่มมูลค่ายางโพเทนชิโอเมทรีฟลูออเรสเซนซ์เมตาบอไลท์ไนโตรฟูรานเมลามีนโมดูลยางธรรมชาติยางพารายุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติลิคลิควิดโครมาโทกราฟีวิธีการปิดผนึกเซลล์ศักย์ไฟฟ้าสถานะบกพร่องสมบัติเชิงโครงสร้างสมบัติเชิงแสงสร้างเครือข่ายสารกึ่งตัวนำสารต้องห้ามตกค้างสารประกอบอินเทอร์คาเลชันสารปริมาณน้อยสิ่งทอแสงอาทิตย์สีรูทีเนียมเส้นด้ายของสารกึ่งตัวนำเส้นลวดนาโนอบรมออกซิเจนเซ็นเซอร์อินเตอร์คาเลชันอินเทอร์คาเลชันอิเล็กโทรดอิเล็กโทรด เซลล์แสงอาทิตย์ การแยกน้ำด้วยเซลล์ไฟฟ้าอิเล็กโทรไลท์แข็ง/กึ่งแข็งอิเล็กโทรไลท์แข็งหรือกึ่งแข็งอุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมยางพาราไอออนเซ็นเซอร์ไฮโดรเจน

  Interest

  เคมีวิเคราะห์, เซลล์แสงอาทิตย์, การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทางเคมี

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2557 - ต.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Hole blocking PbI2/CH3NH3PbI3 interfaceSomsongkul V., Somsongkul V., Lang F., Jeong A., Rusu M., Arunchaiya M., Dittrich T.2014Physica Status Solidi - Rapid Research Letters
  8(9),pp. 763-766
  43
  2Role of phase composition for electronic states in CH3NH3PbI3 prepared from CH3NH3I/PbCl2 solutionNaikaew A., Naikaew A., Prajongtat P., Prajongtat P., Lux-Steiner M., Arunchaiya M., Dittrich T.2015Applied Physics Letters
  106(23)
  34
  3Preparation, reactions, and nuclear magnetic resonance spectra of disubstituted derivatives of the octahydrotriborate(1-) ion, [B3H6XX′]- (X = Cl, X′ = Cl, NCS, NCBH3, or NCBH2Cl); Molecular structure of [B3H6Cl2]- and partial structure of [B3H6Cl(NCS)]-Arunchaiya M., Morris J.H., Andrews S.J., Welch D.A., Welch A.J.1984Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions
  (11),pp. 2525-2533
  14
  4Composite poly(ethylene oxide) electrolyte modified with ethanol for dye-sensitized solar cellsSomsongkul V., Saekung C., Thang S., Wongchaisuwat A., Arunchaiya M.2011Chiang Mai Journal of Science
  38(2),pp. 223-230
  6
  5High field (360 MHz) proton nuclear magnetic resonance spectra of the octahydrotriborate (1-) ion, [B3H8]-, and its monosubstituted ([B3H7X]-) and disubstituted ([B3H6X2]-) derivativesArunchaiya M., Morris J.1985Inorganica Chimica Acta
  103(1),pp. 31-35
  5
  6Dye-sensitized solar cell based on composite poly(Ethylene oxide) electrolyte with natural carmine pigmentJamikorn S., Vivekaphirat S., Somsongkul V., Suanthaisong W., Naikaew A., Wongchaisuwat A., Arunchaiya M.2016Chiang Mai Journal of Science
  43(5),pp. 1114-1122
  3
  7Improved stability of unsealed quasi-solid-state dye-sensitized solar cell using poly(3,4-ethylenedioxythiophene) film as layer electrolyteVivekaphirat S., Sae-kung C., Thang S.H., Wongchaisuwat A., Arunchaiya M.2011Materials Science Forum
  663-665,pp. 852-856
  2
  8Solar cell based on PEO, inorganic cations and ionic liquiJamikorn S., Arunchaiya M., Friedrich D., Dittrich T.2012Nanomaterials and Energy
  1(4),pp. 216-224
  2
  9Effect of LaCoO3 additive on the electrochemical behavior of zinc anode in alkaline solutionBoonpong R., Worayingyong A., Arunchaiya M., Wongchaisuwat A.2011Materials Science Forum
  663-665,pp. 596-599
  1
  10Electrochemical properties of Zinc-LaCoO3 electrode for alkaline zinc-based batteryWongchaisuwat A., Boonpong R., Worayingyong A., Arunchaiya M.2011Advanced Materials Research
  284-286,pp. 581-584
  1
  11Carbon black-LaCoO3 composite material as counter electrode for quasi-solid-state dye-sensitized solar cellSomsongkul V., Wongchaisuwat A., Worayingyong A., Arunchaiya M.2011Materials Science Forum
  663-665,pp. 451-454
  0