Person Image

  Education

  • วท.ด. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์, วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  พอลิเมอร์ฐานคาร์บอกซิเลท24-DihydroxybenzaldehydeAGET ATRPAntifungalAntimicrobialantimicrobialsbio-based polymersBiodegradablebiodegradable plasticbiodegradable plasticsbiopolymersBlock copolymerCationic polymerschitosanchitosan derivativeComb-shapecomb-shaped copolymerComb-shaped copolymerscomb-shaped polycarboxylatecomposite hydrogelCopolyesterCopolymerscrosslinked networkEpoxidized natural rubberhydrogelimpact modifierimpact strengthnatural rubberopticaloptical transparencyOptical transparentPCLPLAPoly (methyl methacrylate)poly(ethylene imine)Poly(methyl methacrylate)polybutadienepolycaprolactonePolyesterPolyethyleneiminepolylactic acidpolylactidepolytrimethylene carbonatestar-shaped polyestertoughnessUnsaturatedwound dressingการพัฒนาโคพอลิเมอร์ความแข็งเหนียวคาร์บอเนตโคพอลิเมอร์โครงสร้างร่างแหไคโตซานชีวภัณฑ์ซุปเปอร์พลาสติกไซส์เซอร์ซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์น้ำยางธรรมชาติบิลโลโซมแบบไม่อิ่มตัวแบบสายโซ่กิ่งรูปหวีปลานิลปูนสอโปรไบโอติกส์พลาสติกชีวภาพพอลิคาโพรแลคโทนพอลิคารโพรแลคโทนพอลิไตรเมทิลลีนพอลิไตรเมทิลลีน คาร์บอเนตพอลิเมอร์ สายโซ่กิ่งรูปหวีพอลิเมอร์ประจุบวกยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ยางผงยางอีพอกซีระบบนำส่งรักษาสภาพความใสรูปร่างคล้ายดาวแร่ดินขาวลิโปโซมวัคซีนวัสดุชีวฐานและและพลาสติกย่อยจสลายทางชีวภาพวัสดุปิดแผลวัสดุปิดแผลที่ผิวหนังไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีสสังเคราะห์พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ดัดแปรสารต้านไวรัสสารเติมแต่งในปูนซีเมนต์สารเสริมสภาพความแข็งเหนียวสารเสริมสภาพพลาสติกสุกรสุนัขเอชไอวีเอพีพีแอปตาเมอร์แอโรโมแนสไฮโดรเจล

  Interest

  สังเคราะห์พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ดัดแปร, วัสดุชีวฐานและและพลาสติกย่อยจสลายทางชีวภาพ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (23)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Incorporation of camptothecin into N-phthaloyl chitosan-g-mPEG self-assembly micellar systemOpanasopit P., Ngawhirunpat T., Chaidedgumjorn A., Rojanarata T., Apirakaramwong A., Phongying S., Choochottiros C., Chirachanchai S.2006European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
  64(3),pp. 269-276
  81
  2N-Phthaloylchitosan-g-mPEG design for all-trans retinoic acid-loaded polymeric micellesOpanasopit P., Ngawhirunpat T., Rojanarata T., Choochottiros C., Chirachanchai S.2007European Journal of Pharmaceutical Sciences
  30(5),pp. 424-431
  46
  3Camptothecin-incorporating N-phthaloylchitosan-g-mPEG self-assembly micellar system: Effect of degree of deacetylationOpanasopit P., Ngawhirunpat T., Rojanarata T., Choochottiros C., Chirachanchai S.2007Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
  60(1),pp. 117-124
  43
  4Amphiphilic chitosan nanospheres: Factors to control nanosphere formation and its consequent pH responsive performanceChoochottiros C., Yoksan R., Chirachanchai S.2009Polymer
  50(8),pp. 1877-1886
  29
  5Enhanced impact properties of polylactide by poly(lactide-b-butadiene-b- lactide) triblock copolymerKim N., Yun Y., Lee J., Choochottiros C., Pyo H., Chin I., Jin H.2011Macromolecular Research
  19(9),pp. 943-947
  20
  6Potential transparent PLA impact modifiers based on PMMA copolymersChoochottiros C., Chin I.2013European Polymer Journal
  49(4),pp. 957-966
  18
  7Synthesis and characterization of polylactide-poly(methyl methacrylate) copolymer by combining of ROP and AGET ATRPChoochottiros C., Park E., Chin I.2012Journal of Industrial and Engineering Chemistry
  18(3),pp. 993-1000
  17
  8Modification of epoxidized natural rubber as a PLA toughening agentSathornluck S., Choochottiros C.2019Journal of Applied Polymer Science
  136(48)
  8
  9Effect of polycaprolactone-co-polylactide copolyesters’ arms in enhancing optical transparent PLA toughnessChoochottiros C.2016Macromolecular Research
  24(9),pp. 838-846
  8
  10A novel comb-shaped polymethacrylate-based copolymers with immobilized 2,4-dihydroxybenzaldehyde for antifungal activityChanthaset N., Chanthaset N., Ajiro H., Ajiro H., Akashi M., Choochottiros C.2018Polymer Bulletin
  75(4),pp. 1349-1363
  2
  11Star-shaped polycaprolactone/chitosan composite hydrogels: fabrication and characterizationEkapakul N., Irikura K., Ajiro H., Choochottiros C.2020Polymer International
  69(6),pp. 584-591
  0
  12Synthesis of unsaturated aliphatic polyester-based copolymer: effect on the ductility of PLA blend and crosslinkChalermpanaphan V., Choochottiros C.2021Polymer Bulletin
  0
  13Fabrication of flexible blend films using a chitosan derivative and poly(trimethylene carbonate)Irikura K., Ekapakul N., Choochottiros C., Chanthaset N., Yoshida H., Ajiro H.2021Polymer Journal
  0
  14Thermal crosslinking of polylactide/star-shaped polycaprolactone for toughening and resistance to thermal deformationChoochottiros C.2021Polymer Journal
  0