คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
55 135 16.840 246.694
190 263.534
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 2 7 3 1 ---
13 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
181 1 116 14 0 7 0 0 0 0 40 1 3
359 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

ดร. อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
19
+ Univ. Project
15
- Leader
9
- Co-
4
- Ads.
2
+ Ext. Project
4
- Leader
2
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.993
+ Univ. Project
4.182
- Leader
2.032
- Co-
1.670
- Ads.
0.480
+ Ext. Project
5.811
- Leader
2.583
- Co-
1.502
- Ads.
1.726
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
21
- International
21
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
23
+ Univ. Project
17
- Leader
7
- Co-
7
- Ads.
3
+ Ext. Project
6
- Leader
1
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.803
+ Univ. Project
4.985
- Leader
2.025
- Co-
2.025
- Ads.
0.935
+ Ext. Project
18.818
- Leader
1.348
- Co-
15.744
- Ads.
1.726
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
65
+ Univ. Project
27
- Leader
13
- Co-
11
- Ads.
3
+ Ext. Project
38
- Leader
36
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
67.338
+ Univ. Project
8.690
- Leader
4.430
- Co-
3.530
- Ads.
0.730
+ Ext. Project
58.648
- Leader
37.548
- Co-
21.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
10
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
34
+ Univ. Project
6
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
28
- Leader
19
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
111.518
+ Univ. Project
1.740
- Leader
0.870
- Co-
0.720
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
109.778
- Leader
94.188
- Co-
15.591
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
31
- International
31
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
8
- Leader
6
- Co-
0
- Ads.
2
+ Ext. Project
9
- Leader
7
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
25.976
+ Univ. Project
1.590
- Leader
1.290
- Co-
0.000
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
24.386
- Leader
3.286
- Co-
21.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, อาจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
17
+ Univ. Project
8
- Leader
7
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
9
- Leader
2
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
44.649
+ Univ. Project
2.900
- Leader
2.050
- Co-
0.850
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
41.749
- Leader
0.480
- Co-
41.269
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
1.260
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
1.260
- Leader
1.260
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
15
- International
15
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
13
- Leader
8
- Co-
1
- Ads.
4
+ Ext. Project
11
- Leader
8
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
56.380
+ Univ. Project
2.940
- Leader
1.840
- Co-
0.000
- Ads.
1.100
+ Ext. Project
53.440
- Leader
7.707
- Co-
45.733
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชนาภา คงมาก, อาจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
4
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
2
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
23.968
+ Univ. Project
1.740
- Leader
0.870
- Co-
0.870
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
22.228
- Leader
1.646
- Co-
19.882
- Ads.
0.700
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
26
- International
26
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
17
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
10
- Leader
4
- Co-
3
- Ads.
3
+ Ext. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.624
+ Univ. Project
4.780
- Leader
1.793
- Co-
1.643
- Ads.
1.343
+ Ext. Project
7.844
- Leader
5.086
- Co-
2.758
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
17
- International
17
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พิมสิรี สุวรรณะ, อาจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
10
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.670
+ Univ. Project
0.700
- Leader
0.350
- Co-
0.350
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.970
- Leader
4.231
- Co-
1.740
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว วรนุช สมส่งกุล, นักวิจัย
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
24
+ Univ. Project
10
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
14
- Leader
8
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
16.364
+ Univ. Project
2.000
- Leader
1.400
- Co-
0.300
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
14.364
- Leader
5.825
- Co-
8.539
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
6
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0