Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี, เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • M.Sc. (Chemistry), Free University of Berlin, Germany, 2552
  • Dr.rer.nat. (Bioanalytical Chemistry), Potsdam University, Germany, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 2 0 0
  2024 เส้นใยนาโนคอมโพสิตสำหรับการผลิตน้ำสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 คอมโพสิตเส้นในนาโนคาร์บอนจากวัสดุหมุนเวียนและวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2024 นวัตกรรมวัสดุเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนานาโนคอมโพสิตของกราฟีน/ทอง/พอลิเอทิลีนไดออกซีไทโอฟีนพอลิสไตรีนซัลฟอเนต และการประยุกต์ในตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าโดยเอนไซม์แอซิติลโคลีนเอสเทอเรสในการตรวจหาสารฆ่าแมลง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าด้วยการลอกแบบโมเลกุลบนคาร์บอนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนที่ถูกดัดแปรด้วยกราฟีนสำหรับการตรวจวัดสารในกลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์อย่างจำเพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าของไนโตรฟูแรนโทอินโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 6 2 1 0
  2023 การเปลี่ยนของเสียเหลือทิ้งให้เป็นเม็ดถ่านกัมมันต์ที่มีสมบัติแม่เหล็กเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 แผ่นปิดเส้นใยนาโนบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากน้ำมันไพลชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 0 1 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดนาโนสูตรธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1 0 0 0
  2018 การพัฒนานาโนคอมโพสิตของกราฟีน/ทอง/พอลิเอทิลีนไดออกซีไทโอฟีนพอลิสไตรีนซัลฟอเนต และการประยุกต์ในตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าโดยเอนไซม์แอซิติลโคลีนเอสเทอเรสในการตรวจหาสารฆ่าแมลง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าด้วยการลอกแบบโมเลกุลบนคาร์บอนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนที่ถูกดัดแปรด้วยกราฟีนสำหรับการตรวจวัดสารในกลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์อย่างจำเพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าของไนโตรฟูแรนโทอินโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 10 3 1 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าให้กับชานอ้อยโดยการนำมาผลิตเป็นตัวดูดซับคาร์บอนที่มีสมบัติแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการกำจัดสารพิษในบ่อบำบัดน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมและแหล่งน้ำธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 4 0 0 0
  2019 จากผักตบชวาสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงานโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลคาร์บอไนเซชัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 0 0 0
  2018 การพัฒนาตัวตรวจวัดเลียนแบบธรรมชาติสำหรับการตรวจหายาลดความอ้วนที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างจำเพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาย่อยโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 1 0 0 0
  2018 การวิจัยกาวน้ำยางแข็งตัวและไฟลามช้าสำหรับแผ่นบอร์ดจากเศษผ้า ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สามพิณ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาตัวตรวจวัดเลียนแบบธรรมชาติสำหรับการตรวจหายาลดความอ้วนที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างจำเพาะเจาะจง หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 0 0
  2015 การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าสำหรับสารไนโตรฟูรานโทอีนโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าของไนโตรฟูแรนโทอินโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 กระบวนการผลิตและสมบัติของมาสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติผสมเขม่าดำที่ทำจากน้ำยางสด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 1 0
  2014 การพัฒนาไฮบริดฟิล์มสำหรับการตรวจวัดโปรตีนโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล ผู้ร่วมวิจัย 1) Federal Ministry of Education and Research (BMBF) of Germany, 2) German Research Foundation (DFG) within the framework of the German Excellence Initiative (EXC 314) 1 2 0 0