การเพิ่มมูลค่าให้กับชานอ้อยโดยการนำมาผลิตเป็นตัวดูดซับคาร์บอนที่มีสมบัติแม่เหล็ก เพื่อใช้ในการกำจัดสารพิษในบ่อบำบัดน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมและแหล่งน้ำธรรมชาติ

Publish Year International Journal 4
2020 exRatchadaporn Kueasook, exNatthanan Rattanachueskul, exNarong Chanlek , inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exWaralee Watcharin, exPongsaton Amornpitoksuk, exLaemthong Chuenchom, "Green and facile synthesis of hierarchically porous carbon monoliths via surface self-assembly on sugarcane bagasse scaffold: Influence of mesoporosity on efficiency of dye adsorption", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 296, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 110005
2020 exSirinad Mahawong, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exWaralee Watcharin, exPanwadee Wattanasin, exNantakan Muensit, exLaemthong Chuenchom, "Mesoporous Magnetic Carbon Adsorbents Prepared from Sugarcane Bagasse and Fe2+ and Fe3+ via Simultaneous Magnetization and Activation for Tetracycline Adsorption", Science of Advanced Materials, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 161-172
2019 exS. Mahawong, exA. Saning, exW. Watcharin, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exL. Chuenchom, "Facile preparation of a magnetic carbon adsorbent via simultaneous magnetization and activation of sugarcane bagasse and Fe 2+ and Fe 3+ ions", IOP Conference Series Materials Science and Engineering, ปีที่ 526, ฉบับที่ 012023, สิงหาคม 2019, หน้า 1-4
2019 exPreeyanit Buapeth, exWaralee Watcharin, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์, exLaemthong Chuenchom, "Carbon Adsorbents from Sugarcane Bagasse Prepared through Hydrothermal Carbonization for Adsorption of Methylene Blue: Effect of Heat Treatment on Adsorption Efficiency", IOP Conference Series Materials Science and Engineering, ปีที่ 515, ฉบับที่ 012003, เมษายน 2019, หน้า 1-6