การพัฒนานาโนคอมโพสิตของกราฟีน/ทอง/พอลิเอทิลีนไดออกซีไทโอฟีนพอลิสไตรีนซัลฟอเนต และการประยุกต์ในตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าโดยเอนไซม์แอซิติลโคลีนเอสเทอเรสในการตรวจหาสารฆ่าแมลง