การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าสำหรับสารไนโตรฟูรานโทอีนโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล