การเตรียมตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าของไนโตรฟูแรนโทอินโดยพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล