Person Image

  Education

  • PhD ( Materials Chemistry), Northwestern University, USA, 2554
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Cyclic voltammetryDisposablesElectrochemical electrodesElectrochemical impedance spectroscopyelectrochemistryGraphenehalloysitemigrationReduced graphene oxidesRT-LAMPScanning electron microscopyScreen-printed carbon electrodesSimple++streptococcosissurface analysisSurface chargeSurface cleaningsurface modificationSurface-modificationSurfactantSurfactant mechanismtilapiaTin oxidesX ray photoelectron spectroscopyzinc oxideกรดอินทรีย์กราฟีนการเกาะตัวการนำไฟฟ้าโปรตรอนการบวมพองการป้องกันการกัดกร่อนการวิเคราะห์พื้นผิวของเหลือทิ้งทางการเกษตรขั้วไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าประยุกต์คอปเปอร์คุณภาพอาหารกระป๋องแคปไซซินไคโตซานชีวภัณฑ์เซนเซอร์เซ็นเซอร์ตัวกัดกร่อนตัวจับจำเพาะตัวดูดซับตัวรับรู้เชิงเคมีไฟฟ้าทรงกระบอกขนาดนาโนฮาโลอีไซด์ทรงกระบอกขนาดนาโนฮาโลอีไซด์ กาเทคนิคไฟฟ้าเคมีนาโนเซนเซอร์ บิลโลโซมบีพีเอบีสฟีนอล เอปลานิลปลำนิโปรติโอมิกส์โปรตีนเครื่องหมาย ภาวะหัวใจล้มเหลว ไบโอเซนเซอร์โปรไบโอติกส์พาสเจอรเรลลา มัลโตซิดาไพเธียมไฟโตแบคทีเรียไฟฟ้าเคมี ไมเกรชันยาฆ่าแมลงระบบนำส่งระบบนำส่งวัคซีนแร่ดินขาวโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ ลิโปโซมแลกเกอร์แลกเกอร์ชนิดไม่มี BPAโลหะคอปเปอร์วัคซีนวัคซีนชนิดกินวัคซีนชนิดแช่วัคซีนหน่วยย่อยวัสดุคาร์บอนวัสดุเชิงฟังก์ชันวัสดุสัมผัสอาหารวัสดุอัจฉริยะ ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าไวรัสโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบใสเตร็ปโตคอกคัส ซูอิสสเตร็ปโตคอกโคซีสสเตรปโตคอคโคซิสสารต้านไวรัสสารประกอบอินทรีย์สุกรสุนัขเหล็กกล้าไร้สนิมอาหารกระป๋องอิเล็กทรอนิกส์แบบโค้งงอได้ อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ อิเลคตรอนเอชไอวีเอพีพีแอปตาเมอร์แอโรโมแนส

  Interest

  ไฟฟ้าเคมี , ตัวจับจำเพาะ, เซนเซอร์, ตัวดูดซับ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Surface modification of SnO2 photoelectrodes in dye-sensitized solar cells: Significant improvements in photovoltage via Al2O 3 atomic layer depositionPrasittichai C., Prasittichai C., Hupp J., Hupp J.2010Journal of Physical Chemistry Letters
  1(10),pp. 1611-1615
  213
  2Photocurrent enhancement by surface plasmon resonance of silver nanoparticles in highly porous dye-sensitized solar cellsJeong N., Prasittichai C., Hupp J.2011Langmuir
  27(23),pp. 14609-14614
  168
  3Self-Correcting Process for High Quality Patterning by Atomic Layer DepositionMinaye Hashemi F., Prasittichai C., Prasittichai C., Bent S.2015ACS Nano
  9(9),pp. 8710-8717
  115
  4Glass-encapsulated light harvesters: More efficient dye-sensitized solar cells by deposition of self-aligned, conformal, and self-limited silica layersSon H., Wang X., Prasittichai C., Jeong N., Aaltonen T., Aaltonen T., Gordon R., Hupp J., Hupp J.2012Journal of the American Chemical Society
  134(23),pp. 9537-9540
  99
  5A new resist for area selective atomic and molecular layer deposition on metal-dielectric patternsHashemi F., Prasittichai C., Bent S.2014Journal of Physical Chemistry C
  118(20),pp. 10957-10962
  96
  6Dye stabilization and enhanced photoelectrode wettability in water-based dye-sensitized solar cells through post-assembly atomic layer deposition of TiO2Son H., Prasittichai C., Mondloch J., Luo L., Wu J., Kim D., Farha O., Hupp J., Hupp J.2013Journal of the American Chemical Society
  135(31),pp. 11529-11532
  90
  7Fast transporting ZnO-TiO 2 coaxial photoanodes for dye-sensitized solar cells based on ALD-modified SiO 2 aerogel frameworksWilliams V., Jeong N., Prasittichai C., Farha O., Pellin M., Pellin M., Hupp J., Hupp J.2012ACS Nano
  6(7),pp. 6185-6196
  76
  8Systematic modulation of quantum (electron) tunneling behavior by atomic layer deposition on nanoparticulate SnO2 and TiO2 photoanodesPrasittichai C., Prasittichai C., Avila J., Farha O., Hupp J., Hupp J.2013Journal of the American Chemical Society
  135(44),pp. 16328-16331
  74
  9Enhanced electrocatalytic reduction of CO 2 with ternary Ni-Fe 4S 4 and Co-Fe 4S 4-based biomimetic chalcogelsYuhas B., Prasittichai C., Hupp J., Kanatzidis M.2011Journal of the American Chemical Society
  133(40),pp. 15854-15857
  56
  10Improving area-selective molecular layer deposition by selective SAM removalPrasittichai C., Prasittichai C., Pickrahn K., Minaye Hashemi F., Bergsman D., Bent S.2014ACS Applied Materials and Interfaces
  6(20),pp. 17831-17836
  52
  11Novel 3-nitro-1 h -1,2,4-triazole-based aliphatic and aromatic amines as anti-chagasic agentsPapadopoulou M., Trunz B., Bloomer W., McKenzie C., Wilkinson S., Prasittichai C., Brun R., Kaiser M., Torreele E.2011Journal of Medicinal Chemistry
  54(23),pp. 8214-8223
  51
  12Effective panchromatic sensitization of electrochemical solar cells: Strategy and organizational rules for spatial separation of complementary light harvesters on high-area photoelectrodesJeong N., Jeong N., Son H., Prasittichai C., Lee C., Lee C., Jensen R., Farha O., Hupp J., Hupp J.2012Journal of the American Chemical Society
  134(48),pp. 19820-19827
  44
  13Post-assembly atomic layer deposition of ultrathin metal-oxide coatings enhances the performance of an organic dye-sensitized solar cell by suppressing dye aggregationSon H., Son H., Kim C., Kim C., Kim D., Jeong N., Jeong N., Prasittichai C., Prasittichai C., Luo L., Wu J., Farha O., Farha O., Wasielewski M., Hupp J.2015ACS Applied Materials and Interfaces
  7(9),pp. 5150-5159
  43
  14Area selective molecular layer deposition of polyurea filmsPrasittichai C., Zhou H., Bent S.2013ACS Applied Materials and Interfaces
  5(24),pp. 13391-13396
  37
  15Sensitive electrochemical sensor based on nickel/PDDA/reduced graphene oxide modified screen-printed carbon electrode for nitrite detectionPaisanpisuttisin A., Poonwattanapong P., Rakthabut P., Ariyasantichai P., Prasittichai C., Siriwatcharapiboon W.2022RSC Advances
  12(45),pp. 29491-29502
  10
  16Surface-modified halloysite nanotubes as electrochemical CO2SensorsJeamjumnunja K., Cheycharoen O., Phongzitthiganna N., Hannongbua S., Prasittichai C.2021ACS Applied Nano Materials
  9
  17A Novel Efficient Piscine Oral Nano-Vaccine Delivery System: Modified Halloysite Nanotubes (HNTs) Preventing Streptococcosis Disease in Tilapia (Oreochromis sp.)Pumchan A., Sae-Ueng U., Prasittichai C., Sirisuay S., Areechon N., Unajak S.2022Vaccines
  10(8)
  8
  18An oral biologics carrier from modified halloysite nanotubesPumchan A., Cheycharoen O., Unajak S., Prasittichai C.2021New Journal of Chemistry
  45(20),pp. 9130-9136
  7
  19Impedimetric detection of 2,4,6-trinitrotoluene using surface-functionalized halloysite nanotubesPattaweepaiboon S., Pimpakoon V., Phongzitthiganna N., Sirisaksoontorn W., Jeamjumnunja K., Prasittichai C.2022RSC Advances
  12(28),pp. 17794-17802
  5
  20Investigation of detergent compositions on the effectiveness of alumina and aluminium titanium carbide cleaningPattaradamrongchai K., Prasittichai C., Chakthranont P., Methaapanon R.2022Materials Today: Proceedings
  0
  21Surface modification of SnO2 photoelectrodes in dye-sensitized solar cells: Significant improvements in photovoltage via Al2O3 atomic layer depositionPrasittichai C., Prasittichai C., Hupp J., Hupp J.2011ACS National Meeting Book of Abstracts
  0
  22Erratum: Surface modification of SnO2 photoelectrodes in dye-sensitized solar cells: Significant improvements in photovoltage via Al 2O3 atomic layer deposition (The Journal of Physical Chemistry Letters (2010) 1 (1611-1615) DOI: 10.1021/jz100361f)Prasittichai C., Hupp J.2011Journal of Physical Chemistry Letters
  2(7),pp. 824
  0
  23Sensitive Portable Electrochemical Sensors for Antibiotic Chloramphenicol by Tin/Reduced Graphene Oxide-Modified Screen-Printed Carbon ElectrodesBunnasit S., Thamsirianunt K., Rakthabut R., Jeamjumnunja K., Prasittichai C., Siriwatcharapiboon W.2023ACS Applied Nano Materials
  0
  24Advantages of Electro-deposited Gold on Carbon Electrodes for NT-proBNP Immunosensor for Development of Heart Failure Test KitAiemderm P., Monkhang K., Wongjard S., Choowongkomon K., Swainson N.M., Prasittichai C., Kraiya C.2024Applied Science and Engineering Progress
  17(2)
  0