Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  action researchcooperating teacherfield experiencefield experiencesmental modelmethods coursemodel-based learningnature of sciencepedagogical content knowledgeperceptionpre-service science teacherpre-service teachersciencescience curriculumscience educationscience methods coursescience teacherscience teacher educationself-studySTEMSTEM educationSTEM teaching approachesStoichiometrystudent teacherstudent teacherssupervisorteacher educationกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงการคิดเชิงออกแบบการคิดไตร่ตรองการคิดอย่างมีวิจารณญาณการประเมินโครงการการผลิตครูการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนวิทยาศาสตร์การสอนิวทยาศาสตร์การออกแบบคณะศึกษาศาสตร์ครูของครูครูประจำการครูวิทยาศาสตร์ความเข้าใจธรรมชาติของแบบจำลองความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนโครงสร้างอะตอมจิตตปัญญาศึกษาจิตปัญญาศึกษาเซลล์เคมีไฟฟ้าดาราศาสตร์และอวกาศทรรศนะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการคิดทักษะการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของแบบจำลองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานิสิตนิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์นิสิตนักศึกษาครูนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนื้อหาผนวกวิธีสอนแนวคิดของผู้เรียนแนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์แบบจำลองความคิดแบบจำลองทางความคิดแบบจำลองวิทยาศาสตร์แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณประเด็นวิทยาศาสตรื เทคโนโลยี และสังคมปัจจัยทางวัฒนธรรมผลการดำเนินงานพันธะเคมีมัธยมศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุระเบียบวิธีวิจัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วัฒนธรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วัฒนธรรมห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาวิธีหาแนวคิดของผู้เรียนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาส่งเสริมความรู้สมรรถนะการสอนการคิดเชิงออกแบบสมรรถนะในการนำเสนอตัวแทนความคิดสะเต็มสะเต็มศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาหลักสูตรการผลิตครูหลักสูตรการผลิตครู 5 ปีหลักสูตรวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรออทิสติกอาจารย์อาจารย์นิเทศก์อาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์พี่เลี้ยง ืืnature of science

  Interest

  การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ศึกษา, การสอนเคมี

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร3
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 97 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 68 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 34 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 9 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The Development of In-Service Science Teachers' Understandings of and Orientations to Teaching the Nature of Science within a PCK-Based NOS CourseFaikhamta C.2013Research in Science Education
  43(2),pp. 847-869
  48
  2Development of analytical thinking ability and attitudes towards science learning of grade-11 students through science technology engineering and mathematics (STEM education) in the study of stoichiometryChonkaew P., Sukhummek B., Faikhamta C.2016Chemistry Education Research and Practice
  17(4),pp. 842-861
  30
  3The influence of educational context on science learning: A cross-national analysis of PISAColl R.K., Dahsah C., Faikhamtac C.2010Research in Science and Technological Education
  28(1),pp. 3-24
  17
  4A Self-Study of a Thai Teacher Educator Developing a Better Understanding of PCK for Teaching about Teaching ScienceFaikhamta C., Clarke A.2013Research in Science Education
  43(3),pp. 955-979
  16
  5Science teacher education in Thailand: A challenging journeyFaikhamta C., Ketsing J., Tanak A., Chamrat S.2018Asia-Pacific Science Education
  4(1)
  14
  6Thai pre-service science teachers engaging action research during their fifth year internshipFaikhamta C., Clarke A.2015Asia Pacific Journal of Education
  35(2),pp. 259-273
  12
  7SCIENCE EDUCATION IN THAILAND: SCIENCE CURRICULUM REFORM IN TRANSITIONDahsah C., Faikhamta C.2019Science Education in Context: An International Examination of the Influence of Context on Science Curricula Development and Implementation
  ,pp. 291-300
  10
  8A comparison of science classroom environments between Korea and Thailand with a focus on their cultural featuresChang J., Faikhamta C., Na J., Song J.2018Asia-Pacific Science Education
  4(1)
  9
  9STEM Activities in Determining Stoichiometric Mole Ratios for Secondary-School Chemistry TeachingChonkaew P., Sukhummek B., Faikhamta C.2019Journal of Chemical Education
  96(6),pp. 1182-1186
  9
  10Science education in Thailand: Moving through crisis to opportunityFaikhamta C., Ladachart L.2016Science Education Research and Practice in Asia: Challenges and Opportunities
  ,pp. 197-214
  8
  11Bhutanese Students’ Views of Nature of Science: a Case Study of Culturally Rich CountryDas P., Faikhamta C., Punsuvon V.2019Research in Science Education
  49(2),pp. 391-412
  8
  12Using the lens of pedagogical content knowledge for teaching the nature of science to portray novice chemistry teachers' transforming NOS in early years of teaching professionSupprakob S., Faikhamta C., Suwanruji P.2016Chemistry Education Research and Practice
  17(4),pp. 1067-1080
  8
  13Thai cooperating teachers' motivations and challenges in supervising student teachers during their internship programFaikhamta C., Clarke A.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(3),pp. 567-573
  6
  14Mentors' approach to practicum mentoring in the Spanish and Thai contexts: a two-cohort comparison using the Mentoring Profile InventoryMena J., Mena J., Faikhamta C., Clarke A.2020International Journal of Mentoring and Coaching in Education
  9(2),pp. 169-185
  5
  15Pre-service Science Teachers’ Views of the Nature of STEMFaikhamta C.2020Science Education International
  31(4),pp. 356-366
  4
  16Fifth year pre-service science teachers' struggles with and learning about teaching science through a-year-long field experienceFaikhamta C.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(1),pp. 140-147
  4
  17A critical difference between the promotion of "Nature of Science" instruction outside and inside ThailandLadachart L., Suttakun L., Faikhamta C.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(2),pp. 269-282
  3
  18Reconnecting self, others and natureWong Y.Y., Faikhamta C.2021Cultural Studies of Science Education
  2
  19Enhancing pedagogical content knowledge for STEM teaching of teacher candidates through lesson studyLertdechapat K., Faikhamta C.2021International Journal for Lesson and Learning Studies
  2
  20Assessing psychosocial outdoor learning environment of pre-service science teachers through the field trip experiencesRahmawati R.F., Imaduddin M., Haqiqi A.K., Fikri A.A., Fawaida U., Prasetyo D.R., Faikhamta C.2020Participatory Educational Research
  7(2),pp. 135-150
  2
  21Trends of competencies in teacher education from 2015 to 2020: A Systematic Review AnalysisShidiq G.A., Promkaew S., Promkaew S., Faikhamta C.2022Kasetsart Journal of Social Sciences
  43(1),pp. 257-264
  2
  22Enhancing students’ mental models of chemical equilibrium through argumentation within model-based learningPraisri A., Faikhamta C.2020International Journal of Learning, Teaching and Educational Research
  19(7),pp. 121-142
  1
  23Perceptions of pre-service science teachers toward teaching STEM from suburb University in ThailandKhwaengmek V., Faikhamta C.2023Kasetsart Journal of Social Sciences
  44(1),pp. 223-230
  1
  24Exploring chemistry content knowledge of pre-service science teachersFaikhamta C., Bunsawansong P., Roadrangka V.2006Kasetsart Journal - Social Sciences
  27(1),pp. 27-38
  1
  25Guidelines for online PLC with a lesson study approach to promote STEM educationKareemee S., Suwannatthachote P., Faikhamta C.2019Journal of Behavioral Science
  14(3),pp. 32-48
  1
  26Research trends and issues in informal science educationPinthong T., Pinthong T., Faikhamta C.2018AIP Conference Proceedings
  1923
  1
  27Preface: International Conference of Science Educators and Teachers (ISET) 2018Yuenyong C., Sangpradit T., Chatmaneerungcharoen S., Williams J., Zhang B.H., Park Y.S., Barquilla M.B., Dahsah C., Faikhamta C., Chamrat S., Taylor P.C., Sumida M., Halim L., Teo T.W.2019AIP Conference Proceedings
  2081
  0
  28Current practice, problems and needs of primary teachers for teaching selected science contentBuaraphan K., Faikhamta C., Musikul K.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(1),pp. 79-89
  0
  29The state of field experience management in five-year science teacher education program: A case of observation and Practice in School CourseFaikhamta C., Jantarakantee E., Roadrangka V.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(3),pp. 333-345
  0
  30Erratum to: The Development of In-Service Science Teachers' Understandings of and Orientations to Teaching the Nature of Science within a PCK-Based NOS Course (Res Sci Educ, (2012), 10.1007/s11165-012-9283-4)Faikhamta C.2013Research in Science Education
  43(2),pp. 871
  0
  31Project-Based and Flipped Learning in the Classroom: A Strategy for Enhancing Students’ Scientific LiteracySholahuddin A., Anjuni N., Leny , Faikhamta C.2023European Journal of Educational Research
  12(1),pp. 239-251
  0
  32Expanding the border of science education through the lens of Buddhist mindfulnessWong Y.Y., Faikhamta C.2023Cultural Studies of Science Education
  0
  33Good teaching practices in an action research course for promoting pre-service science teachers’ research ability for improving their teaching practicesKetsing J., Faikhamta C., Inoue N.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(2),pp. 519-527
  0
  34Exploring the relationship of teachers’ attitudes, perceptions, and knowledge towards integrated stemShidiq G.A., Faikhamta C.2020Elementary Education Online
  19(4),pp. 2514-2531
  0
  35A Comparison of School Science Curricula of Indonesia, Vietnam, and ThailandIslami R.A.Z.E., Islami R.A.Z.E., Xue S., Sari I.J., Ngan L.H.M., Khwaengmake V., Khan S., Bien N.V., Faikhamta C., Khuyen N.T.T., Prasoplarb T.2022Asia-Pacific Social Science Review
  22(2),pp. 63-82
  0
  36STEM teacher education in ThailandFaikhamta C., Lertdechapat K.2021STEM Education from Asia: Trends and Perspectives
  ,pp. 88-106
  0