ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท
SRPC
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์และคอมพอสิท

SRPC

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางรังสิมา ชลคุป

Email: aaprmc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600-3

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นางสาวปฐมา จาตกานนท์

Email: aappmc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2940-5634

นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ

Email: aapndm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2940-5634

ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

Email: aapsrl@ku.ac.th

Phone Number: 02-940-5634

นายวุฒินันท์ คงทัด

Email: aapwnk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600-3

นายชัยพร สามพุ่มพวง

Email: aapcps@ku.ac.th

Phone Number: 029428600

นางสาวสุธีรา วิทยากาญจน์

Email: aapstr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600 ต่อ 603