Search Result of "composite"

About 262 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์สารประกอบนำไฟฟ้าของยางสังเคราะห์กับเลดเซอร์โคเนต (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgAssociate Professor Dr.Anuvat Sirivat, ImgAssociate Professor Dr.Sujitra Wongkasemjit

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การกำหนดดัชนีภัยแล้งรวมที่เหมาะสำหรับประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgคณพจ, Imgทองเปลว กองจันทร์, Imgสมคิด

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเพาะต่อการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดป่า (Ganoderma spp. และ Lentinus spp.) และการนำวัสดุเพาะที่ใช้แล้วไปพัฒนาเป็นคอมโพสิตบอร์ดที่มีมูลค่าสูงขึ้น (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนารีดิวซ์กราฟีน-ซิงค์ออกไซด์เพื่อย่อยสลายสารมลพิษในน้ำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมม่าจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื้อยไม้ ระยะที่ 2 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารละลายคอลลอยด์อนุภาคนาโนซิวเวอร์และกราฟีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...