สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

1acid hydrolysisantimicrobial activityantioxidantantioxidant activitybiodieselbiomasscassavacassava pulpCassava starchcelluloseChitosancompositeCosmeticcottonDyeingEssential oilethanolExtractionfast growing treefermentationfree radical scavengingGlycerolhandmade paperherbHevea brasiliensisLovastatinmangosteenMECHANICAL PROPERTIESnatural rubberNear infrared spectroscopynear-infraredNear-Infrared SpectroscopyNIRNIRSoptimizationPACKAGINGPalm OilPAPERPineapple leaf fiberPLSpretreatmentqualityResponse surface methodologyRice strawSilksteam explosionsugarcane bagassetissue cultureกระดาษกระดาษฟางข้าวกระดาษหัตถกรรมการขยายพันธุ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเครื่องสำอางชานอ้อยชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเซลลูโลสนาโนเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยเนียร์อินฟราเรดเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดปาล์มน้ำมันแป้งมันสำปะหลังโปรตีนโปรตีนไฮโดรไลเสทผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพฝ้ายพลังงานพลังงานทดแทนฟางข้าวมะม่วงมันสำปะหลังไม้โตเร็วยางพารารำข้าวฤทธิ์ต้านออกซิเดชันฤทธิ์ทางชีวภาพสมบัติเชิงกลสมบัติทางกายภาพสมุนไพรสับปะรดสารโลวาสตาตินสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเส้นใยเส้นใยธรรมชาติเส้นใยไผ่เส้นใยสับปะรดไหมอีรี่องค์ประกอบทางเคมีอุตสาหกรรมเอทานอล

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 104 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 5 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 11 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 16 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 7 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิจัย 53 คน, นักวิชาการพัสดุ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 15 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 1,264.10 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 106 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 25.84 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 267 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 163 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 34 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 208 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 489 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 361 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 54 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 384 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 413 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 311 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 34 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 275 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1249 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 501 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 748 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 49 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 38 เรื่อง, สิทธิบัตร 11 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 5 เรื่อง)
 • Unknown 211 เรื่อง (Unknown 211 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 445 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 389 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 37 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 18 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 180 รางวัล (เกียรติบัตร 37 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 73 รางวัล, ประชุมวิชาการ 70 รางวัล)