Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ไทย, 2534
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • Ph.D.(Sciences pour L ingenieur), Universite de Mulhouse, ฝรั่งเศส, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 31 Project 3 11 0 0
  2023 การประยุกต์ใช้เทคนิคระเบิดเยื่อด้วยไอน้ำเพื่อผลิตเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นด้ายเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้สำหรับการใช้งานเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและผลิตวัสดุคาร์บอนรูพรุนสูง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2023 การจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในการสร้างต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2023 การประยุกต์ใช้สารต้านเชื้อแบคทีเรียจากการสังเคราะห์เมลานินในกระดาษบรรจุภัณฑ์จากเยื่อฟางข้าวและไผ่ เพื่อการห่อดอกกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 การเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฐานนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมวิจัยด้านเยื่อพืชธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2023 บรรจุภัณฑ์แอคทีฟย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากการใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาอาหารและลดขยะอาหาร (food waste) โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (GRACZ) และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2022 การเพิ่มมูลค่าของขยะสิ่งทอประเภทฝ้าย-พอลีเอสเทอร์ สำหรับใช้เป็นเส้นใยรีไซเคิล PETเพื่อประยุกต์ใช้ในผ้ายืด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การประเมินผลกระทบจากโครงการวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การประยุกต์ใช้นาโนเซลลูโลสที่ได้จากขยะสิ่งทอ สำหรับวัตถุดิบชีวภาพเพื่อใช้ในฟิล์มคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2022 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อสัมพันธ์กับสมบัติการใช้งานของผ้าไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาลักษณะสัมผัสของผ้าไหมตามแหล่งผลิตและประเภทการใช้งานโดยวิธีวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 โครงการย่อยที่ 2 ความสัมพันธ์ของสมบัติทางประสาทสัมผัสด้วยมือและสมบัติทางกายภาพของผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การแทนที่สารควบคุมความหนืดทางการค้าสำหรับยางธรรมชาติด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 อิทธิพลของสารเคมีที่มีต่อยางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่ เพื่อนำไปใช้พัฒนาสำหรับเป็นยางคอมปาวด์ในล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2007 การใช้เส้นใยสับปะรดเป็นวัสดุเสริมแรงในพลาสติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2007 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายปรับปรุงพันธุ์และฝ้ายสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การผลิตด้ายปั่นจากฝ้ายผสมเศษไหม และสมบัติทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 69 Project 34 42 4 0
  2023 การเพิ่มมูลค่าของขยะสิ่งทอประเภทฝ้าย-พอลีเอสเทอร์ สำหรับใช้เป็นเส้นใยรีไซเคิล PET เพื่อประยุกต์ใช้ในผ้ายืด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การยกระดับคุณภาพของเส้นใยสับปะรดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การย่อยสลายขยะจากสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีสีเขียวและการประยุกต์ใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมการผลิตวัสดุชีวภาพคุณสมบัติพิเศษจากโปรตีนไหมเซริซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาแผ่นฟิล์มเซริซินแอกทีฟร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับบรรเทาแผลจากเยื่อบุช่องปากอักเสบ และแผลร้อนในในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาและศึกษาสมบัติของฟิล์มที่เตรียมจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและโปรตีนที่สกัดจากวัสดุเหลือทิ้งจากถั่วเหลือง (โอคารา) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากใบสับปะรดเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกษตรสีเขียวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์จากกระดาษผ้ายีนส์รีไซเคิลเคลือบสารตกแต่งกันน้ำและกันไฟด้วยเทคนิคขึ้นรูปโมลเย็น หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2022 การขับเคลื่อนโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์สับปะรดแบบครบวงจรเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนแก่เกษตรกรไทยสู่สากล หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2022 บรรจุภัณฑ์อาหารจากฟางข้าวอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมวัสดุก่อผนังอาคารเฮมพ์กรีตพร้อมตกแต่งผิวด้วยแกนกัญชงของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากเยื่อกัญชงและไผ่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อสนับสนุนการผลิตรังไหมสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสิ่งทอและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมกระบวนการต้นแบบในการผลิตเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์ (regenerated cellulose fiber) จากเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูง (dissolving pulp) ของวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมสับปะรด หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจากผ้าไหมและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสผ่านอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอยและอนุภาคขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2021 การออกแบบผ้าสําหรับสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุไทย โดยใช้การประเมินทางประสาทสัมผัส (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบชะมวงด้วยเทคโนโลยีการสกัดสีเขียว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอในกลุ่มจังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรอบรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาวัสดุฉนวนดูดซับเสียงและกันความร้อนภายในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2020 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นด้ายปั่นมือไหมอีรี่เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาหน้ากากผ้าจากเส้นไหมด้วยแผ่นกรองผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อป้องกันจุลชีพและอนุภาคขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การผลิตเยื่อและกระดาษพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาต่อยอดภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเยื่อฟางข้าวและชานอ้อยสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาเครื่องต้นแบบขูดใบสับปะรดแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอธรรมชาติจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไหมอีรี่ปั่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาวัสดุฉนวนดูดซับเสียงและกันความร้อนภายในอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยสับปะรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2019 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2019 การสกัดเซลลูโลสนาโนคริสตัลที่มีลิกนินจากชานอ้อย และการประยุกต์ใช้เป็นโครงร่างเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาเครื่องต้นแบบขูดใบสับปะรดแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 1 0
  2019 การผลิตกระดาษคุณภาพพิเศษจากเศษเหลือทิ้งใบสับปะรดสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การประเมินการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อสัมพันธ์กับสมบัติการใช้งานของผ้าไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2018 การศึกษาลักษณะสัมผัสของผ้าไหมตามแหล่งผลิตและประเภทการใช้งานโดยวิธีวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ความสัมพันธ์ของสมบัติทางประสาทสัมผัสด้วยมือและสมบัติทางกายภาพของผ้าไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ศึกษาการเตรียมเส้นใยจากลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมที่นอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาฟิล์มกรดนิวคลีอิก/ไคโตซาน สำหรับใช้เป็นวัสดุชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2018 การผลิตพอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2017 การผลิตเส้นไหมเหลืองปั่นจากเศษรังไหมที่เหลือจากการสาวด้วยเทคโนโลยีการปั่นด้ายแบบ OE (Open-End Spinning Technology) หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มกำลังการผลิตเอนไซม์เพคติเนสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การผลิตเยื่อจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีฟอกขาวเพื่อทำกระดาษหัตถกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2016 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีนร่วมกับนาโนเซลลูโลสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0
  2016 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ในยางผสมด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้แบบภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของเส้นใยไผ่ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาโครงร่าง scaffold อัลบูมิน/แป้ง เพื่อการเข้ากันได้กับเซลล์ตับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
  2015 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ความร้อน เชิงกล และสมบัติการย้อมสีของไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ม. เกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 อิทธิพลของสารเคมีที่มีต่อยางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่ เพื่อนำไปใช้พัฒนาสำหรับเป็นยางคอมปาวด์ในล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การศึกษาสมบัติพื้นผิวและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสสำหรับศักยภาพของการนำมาทำคอมพอสิท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเข้ากันได้กับระบบของสิ่งมีชีวิต ของโครงร่าง scaffold เซริซิน/ไคโตซาน ด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
  2012 การศึกษาผลของสารควบคุมความหนืดที่มีต่อสมบัติภายในและสมบัติพื้นผิวของยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นอิเล็กโทรไลต์ระดับนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2010 การผลิตและการศึกษาสมบัติเฉพาะของฟิล์มซูปราโมเลกุลจากเซริซินด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
  2009 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 2 0 0
  2009 สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2008 การใช้เส้นใยสับปะรดเป็นวัสดุเสริมแรงในพลาสติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2008 การผลิตผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตด้ายปั่นจากฝ้ายผสมเศษไหมและสมบัติทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การผลิตสารตกแต่งจากเซริซินสำหรับผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การใช้ประโยชน์ของเซริซินจากน้ำต้มรังไหม ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การศึกษาสถานภาพและแนวทางการดำเนินงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้ายกดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การผลิตและสมบัติของเซริซินฟิล์มที่บริโภคได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 41 Project 24 29 1 0
  2022 โครงการระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกคลัสเตอร์เส้นใยธรรมชาติเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่วิสาหกิจนวัตกรรม ผู้ประสานงาน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2022 โครงการระบบดิจิตัลเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกคลัสเตอร์เส้นใยธรรมชาติเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่วิสาหกิจนวัตกรรม ผู้ประสานงาน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2019 การผลิตผ้าไผ่สำหรับทำกระเป๋าและอุปกรณ์ประกอบ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอพี แฟมิลี่ เลเธอร์ 0 0 0 0
  2018 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ใยผักตบชวาอย่างครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีฟังก์ชันการใช้งานจากเส้นใยไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาแผ่นยางปูพื้นชนิดนิ่มสำหรับสังคมผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2017 การใช้ประโยชน์จากเส้นใยของฟ่างข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2017 โครงการปรับปรุง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและพัฒนากระบวนการผลิต วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเทคนิคการย้อมครามและการตกแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 1 0 0
  2017 การพัฒนาฟิล์มต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่มีการเติมสารสกัดกรดฟีนอลิกและนาโนเซลลูโลสจากชานอ้อยสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเวชสำอาง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2017 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากระดาษพิเศษจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ซับน้ำมันจากอาหารทอด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์กีฬาชนิดพอลิเลคติคไบโอคอมพอสิตที่มีความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย RUN Project 0 3 0 0
  2016 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อสิ่งทอในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การขึ้นรูปโครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดแบบมีรูพรุนจากพอลิแลคติคแอสิดเพื่อพัฒนาให้เป็นกระดูกเทียม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2016 การศึกษากระบวนการย้อมครามและการพัฒนารูปแบบผ้าทอเดนิมสำหรับผ้ายีนส์ทอมือและทอเครื่องด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2016 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเส้นใยสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มมูลค่าการใช้เส้นใยจากลำต้นปาล์มสำหรับเป็นแผ่นเส้นใยประกอบเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 1 0 0
  2015 การส่งเสริมธุรกิจการตลาดผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามเพื่อการจับคู่ธุรกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์ด้วยเส้นใยมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2015 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษและเส้นใยเพื่อสิ่งทอจากกล้วย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกล้วยสำหรับเคหะสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0 0 0 0
  2014 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและการส่งเสริมการตลาด จ.สกลนคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาคอมพอสิทกรีนอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางเชิงกลและความร้อน สำหรับชิ้นส่วนกันชนในรถยนต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 2 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยสับปะรดเพื่อลดทอนคลื่นเสียง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2014 โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเข้ากันได้กับระบบของสิ่งมีชีวิตของโครงร่าง เลี้ยงเซลล์ของพอลิแลคติกแอสิตกับเซรีซิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
  2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 1 0
  2012 Photo- and thermal-degradation of coir fibre-reinforced poly(lactic acid) composite หัวหน้าโครงการ Laboratoire de Photochimie Moleculaire et Macromoleculaire (LPMM), Universite de Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France 1 3 0 0
  2012 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงการศึกษาและวิจัยของฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย 2 4 0 0
  2006 การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีผลิตภัณฑ์ฝ้าย หัวหน้าโครงการ มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 2 1 0 0
  2005 การผลิตเส้นด้ายและผ้าจากไหมอีรี่ผสมกับฝ้ายในระดับหัตถอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 4 0 0
  1999 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 2 1 0 0
  1999 การควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 การเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 การผลิตแป้งข้าวเจ้าโปรตีนต่ำโดยวิธีการทางเคมีและชีวภาพและการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0