Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  Absorbing paperActivated carbonActive packagingBiodegradablecellulosechitosanCoatingcompositeLignocellulosic fiberMechanical propertiesoil palmOil palm trunkpineapple leaf fiberPulp refiningRice strawsteam explosionTextilesกระดาษกระดาษพิเศษกล้วยกัญชงการผลิตเยื่อคอมพอสิตเครื่องขูดใบสับปะรดไคโตแซนเชื้อเพลิงอัดเม็ดเซลลูโลสน้ำมันหอมระเหยบรรจุภัณฑ์ใบสับปะรดปาล์มน้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลไม้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอผลึกนาโนเซลลูโลสพลังงานทดแทนพอลิเอสเทอร์รีไซเคิลพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลไม้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพยีนส์ยูคาลิปตัสเยื่อเยื่อกระดาษเยื่อกัญชงเยื่อคราฟท์เยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูง (dissolving pulpเยื่อฟางข้าวและไผ่เยื่อละลายได้ระเบิดด้วยไอน้ำระเบิดไอน้ำรีไซเคิลฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันลักษณะสัณฐานและองค์ประกอบทางเคลักษณะสัณฐานและองค์ประกอบทางเคมีลำต้นปาล์มลำต้นปาล์ม (palm trunk)ลำต้นปาล์มน้ำมันวัสดุฉนวนดูดซับเสียงและกันความร้อนวัสดุเชิงประกอบวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้วัสดุดูซับเสียงศักยภาพของการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งสนคาริเบียสนสองใบสนสามใบสนโอโอคาร์ปาสมบัติเชิงกลของกระดาษสับปะรดสารกันไฟสารสกัดสิ่งทอสิ่่งทอสิ่งทอเทคนิคสุขภาพเส้นด้ายเส้นด้ายพอลิเอสเทอร์เส้นใยเส้นใยจากใบสับปะรดเส้นใยธรรมชาติเส้นใยใบสับปะรดเส้นใยไผ่เส้นใยพอลิเอสเทอร์เส้นใยสับปะรดเส้นใยอากาเว่เสม็ดขาวหลักเกณฑ์: ข้อกำหนดหลังการเก็บเกี่ยวอนุภาคนาโนอากาเว่อุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมสิ่งทอเอทิลีนเอธานอลเอนไซม์เฮมพ์

  Interest

  เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 18 เรื่อง (Unknown 18 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (118)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rice straw paper incorporated with activated carbon as an ethylene scavenger in a paper-making processSothornvit R., Sampoompuang C.2012International Journal of Food Science and Technology
  47(3),pp. 511-517
  19
  2Activated carbon loaded lignocellulosic fibers by pulp refining process for dye and metal ion absorbing paperWitayakran S., Somboon P., Kongcrup J., Sampoompuang C., Lobyam K.2019Key Engineering Materials
  798 KEM,pp. 379-384
  1
  3Recycling of Nanocellulose from Polyester–Cotton Textile Waste for Modification of Film CompositesSrichola P., Witthayolankowit K., Sukyai P., Sampoompuang C., Lobyam K., Kampakun P., Toomtong R.2023Polymers
  15(15)
  1