ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ
LAB29
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ

LAB29

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นางสาวอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Email: aapuls@ku.ac.th

Phone Number: 02-9428600-3 ต่อ 402

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายวุฒินันท์ คงทัด

Email: aapwnk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600-3

นายชัยพร สามพุ่มพวง

Email: aapcps@ku.ac.th

Phone Number: 029428600

นางสาวสุธีรา วิทยากาญจน์

Email: aapstr@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8600 ต่อ 603

สโรชินี วิหะกะรัตน์

 

 

จิรัฐ มั่นเกษม

 

 

จารวี เล็กสุขศรี

 

 

ทัศนีย์ งามแสง

 

 

จันทร์พิมพ์ ดำคำ

 

 

ศศกัญญ์ สุนทรารัณย์

 

 

พนิต คิดรอบ

 

 

ธรรมรส ปั้นทองสุข

 

 

พิมพ์ผกา เย็นละม่อม

 

 

สายป่าน จันทร์ทรงกลด

 

 

สุภลักษณ์ แก้วคำภา

 

 

รวีวรรณ ตุ้มทอง

 

 

จิราภา คำพันน้อย

 

 

อลิษา กลยนีย์

 

 

นุสรา สุวรรณวัฒน์

 

 

กรรณิกา ช่อพฤกษา

 

 

ศศิธร กุแก้ว

 

 

ธัญชนก วิไลวงศ์เสถียร

 

 

ชุติมน โพธิ์ทอง

 

 

นิชนันท์ โรจนวานิชกิจ

 

 

พิสชา เทอดตระกูล

 

 

จันทิรา แก้วยองผาง

 

 

สีตลา นานอก

 

 

ชนิกานต์ ปัญจเวทีกุล