Expertise Cloud

Acacia hybrid.aboveground biomassAcacia mangiumAcaciasACMECSacousticAgarwoodagricultural residueAPECAquilaria crassnaBamboobamboo fiberBamboo fiberBiobased materialsBiobased materials and Bioenergy biodieselbiomasscompositedegraded soilenergy plantationFast growing treeGreen technologyHerbhydraulic pressPatchouliPogostemon cablinPongamia oilPongamia pinnata (L.)Renewable resourcesscrew presssteam explosionกล้วยไม้การบริโภคการปลูกการพัฒนาการส่งออกการอนุรักษ์ดินและน้ำคอมพอสิตคัดเลือกจังหวัดน่านชาอู่หลงชีวมวลเชื้อเพลิงชีวมวลเชื้อเพลิงอัดเม็ดปอสาผลึกนาโนเซลลูโลสไผ่พลังงานพลังงานชีวมวลพลังงานทดแทนแพทชูลีภูมิสารสนเทศมวลชีวภาพเหนือดินมะเขือเทศมะม่วงมูลนิธิชัยพัฒนาเมล็ดหยีทะเลไม้โตเร็วไม้โตเร็ว:พลังงานไม้โตเร็วสกุล Acaciaไม้พื้นเมืองโตเร็วไม้ยางพาราไม้สกุลอาเคเชียไม้เสม็ดขาวไม้อะเคเซียลูกผสมยางพารายุทธศาสตร์ยูคาลิปตัสระบบวนเกษตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบไฮโดรโพนิคระเบิดด้วยไอน้ำระเบิดไอน้ำระยะปลูกโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าชุมชนเส้นใยไผ่เส้นใยสับปะรดเสม็ดขาวหญ้าเชื้อเพลิงหน่อไม้ฝรั่งหม้อข้าวหม้อแกงลิงหยีน้ำอบรมอัดเม็ดอัตราการตั้งท้องอัตราการหายใจอายุการเก็บเกี่ยวอาหารไก่อินฟราเรดย่านใกล้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมสิ่งทอเอธานอลเอนไซม์โฮโลเซลลูโลสไฮโดรโปนิกส์

Interest

วนเกษตร ดิน การจัดการสวนป่า การขยายพันธุ์พืช และพลังงงานชีวมวล

Administrative Profile

 • ต.ค. 2560 - ก.พ. 2563 ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • พ.ค. 2560 - ต.ค. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ (ผู้รักษาการแทน) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • มิ.ย. 2556 - พ.ค. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 • ก.ย. 2554 - เม.ย. 2556 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
 • ทุนนอก 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 42 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (247)