ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2011

126

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

171

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

9

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

140

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

25

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 109
2011 exSriwimon, W, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Utilization of partially ripe mangoes for freezing preservation by impregnation of mango juice and sugars", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2011, หน้า 375-383
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Pineapple Leaf Fiber Reinforced Thermoplastic Composites: Effects of Fiber Length and Fiber Content on Their Characteristics", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 119, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 1952-1960
2011 exYokesahachart, C, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of amphiphilic molecules on characteristics and tensile properties of thermoplastic starch and its blends with poly(lactic acid)", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 22-31
2011 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรร ตติรัตน์, exRengsutthi, K, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of konjac glucomannan on syneresis, textural properties and the microstructure of frozen rice starch gels", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 291-296
2011 exโชคชัย แสงดาว, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์, "ระบบการอบแห้งข้าวเปลือกแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องฟลูอิไดซ์เบดและไมโครเวฟ", Drying technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 35-46
2011 exPrommakool, A., inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJanjarasskul, T., exKrochta, J.M., "Whey protein-okra polysaccharide fraction blend edible films: Tensile properties, water vapor permeability and oxygen permeability", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 91, ฉบับที่ 2, มกราคม 2011, หน้า 362-369
2011 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exSomruethai Singhasuwan, exWanna Choorit, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, exJose Luis Garcia, exYusuf Chisti, "Photoautotrophic production of lipids by some Chlorella strains", Marine Biotechnology , ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2011, หน้า 928-941
2011 exPitiphunpong, S., exChampangern, S., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Jasmine rice (KDML 105 variety) adulteration detection using physico-chemical properties", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 105-115
2011 exNa-Pompet, K., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of a narrow channel on heat transfer enhancement of a slot-jet impingement system", Journal of Food Engineering, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 366-376
2011 exSawittra Bai-Ngew, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of microwave vacuum-dried durian chips", Journal of Food Engineering, ปีที่ 104, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2011, หน้า 114-122
2011 exนายพีรพงศ์ งามนิคม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการบดแบบแช่แข็ง การบดแห้ง และการบดเปียกต่อสมบัติของแป้งข้าวและการใช้พลังงาน", Journal of Food Engineering, ปีที่ 104, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2011, หน้า 632-638
2011 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exNatee Yakard, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Xanthan Gum on the Quality of Syrup Thickened by Modified Starch during Heating and Storage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 128-135
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Kinetics and Temperature Dependent Moisture Diffusivities of Pumpkin Seeds During Drying", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 147-158
2011 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exPiyalak Noodam, "ประเภทของผู้ซื้อขายพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและความผันผวนของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 16-28
2011 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Survey of counterfeit melamine tableware available on the market in Thailand, and its migration", Food Additives & Contaminants: Part A, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 251-258
2011 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exHasaya Northongkom, "Characterization of hot air drying and microwave vacuum drying of fingerroot (Boesenbergia pandurata).", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 601-607
2011 exนส. สารภี สุจริต, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายสิทธิพงศ์ ผมพันธ์, exนายพิพัฒน์ ฤกษ์ดำริห์, "Moisture sorption behavior and drying kinetics of pre-germinated rough rice and pre-germinated brown rice", Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 255-263
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite: properties and structure", Rubber Chemistry & Technology, ปีที่ 114, ฉบับที่ 84, เมษายน - ตุลาคม 2011, หน้า 1-22
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtong, D., exAht-Ong, D., "Effect of Additives on Mechanical Properties and Photo-Stability of Filament-Wound Glass Fiber Reinforced Epoxy Pipes", Polymer and Polymer Composite , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 161-169
2011 exรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์, exดร.ดวงเดือน อาจองค์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface and Mechanical Properties of Cellulose Micro-fiber Reinforced Recycle Polyethylene Film", Materials Science Forum, ปีที่ 695, ฉบับที่ "_", สิงหาคม 2011, หน้า 469-472
2011 exDuangduen Atong, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDuangdao Aht-Ong, exViboon Sricharoenchaikul, "Synthetic olivine supported nickel catalysts for gasification of glycerol", Applied Clay Science , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 244-253
2011 exลลิตา เขียวฉอ้อน, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Preparation, characterization and in vitro release study of carvacrol-loaded chitosan nanoparticles", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2011, หน้า 163-171
2011 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exKamhangwong, D., exKruenate, J., exKhongrat, K., exTangchantra, N., exWichai, U., exSingh, S.P., "Preharvest bagging with wavelength-selective materials enhances development and quality of mango (Mangifera indica L.) cv. Nam Dok Mai #4", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 91, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2011, หน้า 664-671
2011 exSunthornvarabhas, J., inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Electrospun polylactic acid and cassava starch fiber by conjugated solvent technique", Materials Letters, ปีที่ 65, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2011, หน้า 985-987
2011 exRengsutthi, K., inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Physico-chemical properties of jackfruit seed starch (Artocarpus heterophyllus) and its application as a thickener and stabilizer in chilli sauce", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2011, หน้า 1309-1313
2011 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exKerdchouay, P., exSakulsom, P., "Lowering the Maillard reaction products (MRPs) in heated whey protein products and their cytotoxicity in human cell models by whey protein hydrolysate", Food Research International, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 748-754
2011 exWongekalak, L.-O., exSakulsom, P., exJirasripongpun, K., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Potential use of antioxidative mungbean protein hydrolysate as an anticancer asiatic acid carrier", Food Research International, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 812-817
2011 exKasemwong, K., exRuktanonchai, U.R., exSrinuanchai, W., exItthisoponkul, T., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of high-pressure microfluidization on the structure of cassava starch granule", Starch/Staerke, ปีที่ 63, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 160-170
2011 exChanchira Phimpharian,, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prinyawiwatkul, exHong Kyoon No, "Physicochemical characteristics and sensory optimisation of pineapple leather snack as affected by glucose syrup and pectin concentrations", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 46, พฤษภาคม 2011, หน้า 972-978
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exKees Sonneveld, exStephen W. Bigger, exJoseph Miltz, "Loss of AM additives from antimicrobial films during storage", Journal of Food Engineering, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2011, หน้า 270-276
2011 exLaopoolkit, P., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of pretreatments and vacuum drying on instant dried pork process optimization", Meat Science, ปีที่ 88, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 553-558
2011 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Co-precipitation of asiatic acid and poly(L-lactide) using rapid expansion of subcritical solutions into liquid solvents", Journal of nanoparticle research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2011, หน้า 4001-4013
2011 exSupaluk Tepparin, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสิริสิน ชุมรุม, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Tamarind-Seed Thickener for Pigment Printing on Cotton", Advanced Materials Research, ปีที่ 233-235, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2011, หน้า 1388-1391
2011 exKhuwijitjaru, P, exYuenyong, T, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exAdachi, S, "Effects of ferric chloride on thermal degradation of gamma-oryzanol and oxidation of rice bran oil", EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 113, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 652-657
2011 exSaisung, P, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effect of pineapple shell extract and its ultrafiltered fractions on polyphenol oxidase activity and browning in fresh-cut banana slices Efecto inhibidor de extracto de cascara de pina y sus fracciones ultrafiltradas en la actividad polifenoloxidasa y pardeamiento de rodajas de platano recien cortadas", CYTA-JOURNAL OF FOOD, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2011, หน้า 37-42
2011 exPothinuch, P., inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Melatonin contents in mulberry (Morus spp.) leaves: Effects of sample preparation, cultivar, leaf age and tea processing", Food Chemistry, ปีที่ 128, ฉบับที่ 2, กันยายน 2011, หน้า 415-419
2011 exรัชนี เจริญ, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exDavid Julian McClements, "Influence of Biopolymer Emulsifier Type on Formation and Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic, and Modified Starch", Journal of Food Science, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 165-172
2011 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exRungtiva Wansuksri, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Impact of Annealing on Susceptibility to Acid Hydrolysis and Physico-Chemical Properties of Cassava Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 284-294
2011 exPiyaporn Chueamchaitrakun, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Physical Properties of Butter Cake Made from Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 295-304
2011 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality of Batter and Sponge Cake Prepared from Wheat-Tapioca Flour Blends", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 305-313
2011 exRosjarin Prabpree, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Tapioca Starch Concentration on Quality and Freeze-Thaw Stability of Fish Sausage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 314-324
2011 exSupanida Pattorn, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Recovery Methods on the Characteristics of Antioxidative Milk Peptides", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 335-345
2011 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exวรรณรดา ศิริสมพงศ์, "Response surface optimization and characteristics of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat by hexane extraction", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2011, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1946-1951
2011 exSriumaroum, V., exLiprapan, S., exSiriphet, B., inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on spectroscopic and dyeing characteristics of curcumin on poly(lactic acid) and poly(ethylene terephthalate) fabrics", Advanced Materials Research, ปีที่ 233-235, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2011, หน้า 1384-1387
2011 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exSonneveld, K., exBigger, S.W., exMiltz, J., "Diffusion of linalool and methylchavicol from polyethylene-based antimicrobial packaging films", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 9, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1888-1893
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ทิตติยา ดียิ่ง , exน.ส. เมธาวี จันทรอินทร์, exน.ส. วันทนีย์ รัตนวงศ์, "Production of tamarind powder by drum dryer using maltodextrin and Arabic gum as adjuncts", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 33-41
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายสมศักดิ์ วิริยะพุทธิพงศ์ , exนางสาวหทัยนิตย์ เจริญพรวรนาม , inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of varieties, heat pretreatment and UHT conditions on the sugarcane juice quality", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 116-125
2011 exHarnkarnsujarit, N, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of water activity on sugar crystallization and beta-carotene stability of freeze-dried mango powder", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ปีที่ 105, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 592-598
2011 exLa-Ongkhum, O, exPungsungvorn, N, inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effect of the antibiotic avilamycin on the structure of the microbial community in the jejunal intestinal tract of broiler chickens", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 90, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2011, หน้า 1532-1538
2011 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exMungmeechai, Thanarak, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exTaylor, John A., exPhillips, D. A S, "Correlation between the shade of an azo disperse dye on poly(ethylene terephthalate) and poly(lactic acid) fibres with its spectroscopic properties in selected organic solvents", Coloration Technology, ปีที่ 127, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 217-222
2011 exAixiang Huang, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exChangrong Ge, exZongdao Chen, exQichao Huang, exWen Qin, exYusuf Chisti, "Physicochemical changes during processing of Chinese Xuanwei ham", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 539-550
2011 exPiyaporn Chueamchaitrakun, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Prediction of Pasting and Thermal Properties of Mixed Hom-Mali and Glutinous Rice Flours Using Near Infrared Spectroscopy", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 481-489
2011 exChutima Chaichaw, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Heat-Moisture Treatment on Qualities of Gluten-Free Alkaline Rice Noodles from Various Rice Flour Varieties", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 490-499
2011 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exSompit Parnbankled, exSawitri Donchedee, exRungtiwa Wongsagonsup, "Physical, Chemical, Textural and Sensory Properties of Dried Wheat Noodles Supplemented with Unripe Banana Flour", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 500-509
2011 exPitchaon Maisuthisakul, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization and Stabilization of the Extract from Mango Seed Kernel in a Cosmetic Emulsion", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 521-529
2011 exFafaungwithayakul, N., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Soy Soluble Polysaccharide on the Stability of Soy-Stabilised Emulsions During In Vitro Protein Digestion", Food Biophysics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 407-415
2011 exประกาย, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, "Characterization of Thai Bacillus thuringiensis JCPT121 as PromisingBiopesticide against Diamondback Moth (Plutella xylostella L.)", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 61-70
2011 exนิรันดร จันทร์ลาด, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "สมบัติทางกายภาพเคมีและปริมาณกรดแกมมาอมิโนบิวทิริกของขนมกรอบพองที่ผลิตจากข้าวกล้องเริ่มงอกด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่", International journal of food engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 1-15
2011 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exRagauskas, AJ, "Cellulose nanowhiskers hydrolyzed from oxygen/organosolv agricultural cellulose", ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, ปีที่ 241, มีนาคม 2011, หน้า Amer Che
2011 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exWiwattanawanich, K., "Effects of water requirement and substitution level on wheat-rice noodles with hydrocolloids", Starch/Staerke, ปีที่ 63, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2011, หน้า 493-502
2011 exLaorko, A., exLi, Z., inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYouravong, W., "Effect of gas sparging on flux enhancement and phytochemical properties of clarified pineapple juice by microfiltration", Separation and Purification Technology, ปีที่ 80, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2011, หน้า 445-451
2011 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exปิยลักษณ์ หนูดำ, "การค้นพบราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่พัฒนาแล้วและเกิดใหม่", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 201-213
2011 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of the Blended Film from Silk Fibroinand Regenerated Cellulose Fiber Residue", Advanced Material Research, ปีที่ 332-334, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 1666-1669
2011 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Properties of Microcrystalline Cellulose from CornResidues", Advanced Material Research, ปีที่ 332-334, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 1781-1784
2011 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสิริสิน ชุมรุม, รองศาสตราจารย์, "Kinetic Analysis of Alkaline Extraction on Sweet-Bamboo Leaves", Advanced Materials Research, ปีที่ 332-334, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 467-470
2011 exTitima Sukmark, exPornchai Rachtanapun, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Oligomer and Polymer Chitosan from Different Sources against Foodborne Pathogenic Bacteria", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 636-643
2011 exTunyatorn Piyachaiseth, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Aroma Compounds of Flash-Fried Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 717-729
2011 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exE. Park, exC.S. Lee, exR.Y.A. Wu , exJ. Lee, "High-Throughput detection of spore contamination in food powders and food packages using tiered approach of ATP bioluminescence and real-time PCR. [Accepted].", LWT – Food Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 341-348
2011 exSootjarit, S., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, "Effects of drying methods on the nutritional and physical quality of pre-germinated rice", Transactions of the ASABE, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2011, หน้า 1423-1430
2011 inนางสาวอรวรร ตติรัตน์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties of konjac glucomannan extracted from konjac flour by a simple centrifugation process", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2011, หน้า 2059-2063
2011 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDubreucq, E., exVaysse, L., "Glycolipid composition of Hevea brasiliensis latex", Phytochemistry, ปีที่ 72, ฉบับที่ 14-15, ตุลาคม 2011, หน้า 1902-1913
2011 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, exProf.Shu-Cherng Fang, "Inverse data envelopment analysis model to preserve relative efficiency values:The case of variable returns to scale", Computers & Industrial Engineering, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1017-1023
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "Preparation, Characterization and Properties of Ternary Blends with Epoxidized Natural Rubber, Poly(Lactic Acid) and Poly(Butylene Adipate-Co-Terephthalate)", Advanced Materials Research, ปีที่ 335-336, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2011, หน้า 762-768
2011 exDr. Piyaporn Chueamchaitrakun, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, "Sensory Descriptive and Texture Profile Analyses of Butter Cakes Made from Composite Rice Flours", International Journal of Food Science & Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2358-2365
2011 exSriwiang Tipdkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, exDr. Hong Kyoon No, exDr. Zhimin Xu, "Isoflavone content in soy germ flours prepared from two drying methods", International Journal of Food Science & Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2240-2247
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of cassava starch destructuration to mechanical properties of compostable blends", Advanced Materials Research, ปีที่ 337, ตุลาคม 2011, หน้า 159-162
2011 exNakphaichit, M, exThanomwongwattana, S, exPhraephaisarn, C, exSakamoto, N, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exNakayama, J, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The effect of including Lactobacillus reuteri KUB-AC5 during post-hatch feeding on the growth and ileum microbiota of broiler chickens", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 90, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 2753-2765
2011 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exZhou, WB, exPattanapa, K, "Microwave vacuum drying of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung)", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 46, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2401-2407
2011 inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exSmith, JS, "Inhibitory Activity of Asian Spices on Heterocyclic Amines Formation in Cooked Beef Patties", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 76, ฉบับที่ 8, ตุลาคม 2011, หน้า T174-T180
2011 inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGadgil, P, exHouser, TA, exHunt, MC, exSmith, JS, "Heterocyclic amine content in commercial ready to eat meat products", MEAT SCIENCE, ปีที่ 88, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 227-233
2011 exTran, T., exLee, B.-H., exYang, H.-S., exChotineeranat, S., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exKim, H.-J., "Use of starch granules melting to control the properties of bio-flour filled polypropylene and poly(butylene succinate) composites: Mechanical properties", Starch/Staerke, ปีที่ 63, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 637-648
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Consumption Behavior, Need and Factors Influencing Buying Decision on Soy and Soy Germ Products of Menopausal Women in Thailand", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 493-502
2011 exJohazel Hular-Bograd, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Supplemental Irrigation on Reducing Cyanide Content of Cassava Variety Kasetsart 50", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 985-994
2011 exWanticha Lapsiri, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Lactobacillus plantarum Strains from Fermented Vegetables as Potential Probiotics", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1071-1082
2011 exRungtip Jutamongkon, inนางสายสนม ประดิษฐดวง, รองศาสตราจารย์, inนางเนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์, "Effect of Rice Bran Waxing on Fruit and Vegetable Storage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1115-1126
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, exNatthapicha Supprathanporn, "Water Resistance, Compression Strength and Dynamic Mechanical Analysis of Corrugated Board Coated with Bio-Based Materials", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1138-1149
2011 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exLee, B.-H., exKim, H.-J., "The effect of bacterial cellulose on the mechanical and thermal expansion properties of kenaf/polylactic acid composites", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 117-119, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1343-1351
2011 exSanjaiya, M., exBuddhakulsomsiri, J., inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "A stochastic savings algorithm for vehicle routing problem with a centralized distribution center and delivery time window", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 110-116, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2011, หน้า 3972-3981
2011 exTimbuntam, W., exPongsomnam, S., inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "The effect of Thai compost on biodegradability of polylactic acid based on ISO 14855-2 method", Advanced Materials Research, ปีที่ 415-417, ธันวาคม 2011, หน้า 2184-2190
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Physical properties of thermoplastic cassava starches extruded from commercial modified derivatives in a pilot scale", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 117-119, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1007-1013
2011 exณัฐดนัย หาญการสุจริต, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of collapsed structure on stability of beta-carotene in freeze-dried mangoes", Food Research International , ปีที่ 44, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2011, หน้า 3188-3194
2011 exM.I.M. Wahab, exS.M.H. Mamun, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "EOQ models for a coordinated two-level international supply chain considering imperfect items and environmental impact.", International Journal of Production Economics , ปีที่ 134, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2011, หน้า 151-158
2011 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exChonlachart Piyakarn, "Logistics Cost Structure for Mangosteen Farmers in Thailand", Systems Engineering Procedia, ปีที่ 2, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2011, หน้า 40-48
2011 exMolnapat Songpim, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of inulinases and invertase production from Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 45: 675-685, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 675-685
2011 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exMolnapat Songpim, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "A statistical approach for culture condition improvement of invertase and inulinase from Candida guilliermondii TISTR 5844", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1083-1093
2011 inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exChokchai Wanapu, "Optimization of Malting Conditions for Two Black Rice Varieties, Black Non-Waxy Rice and Black Waxy Rice (Oryza sativa L. Indica)", Journal Institute of Brewing, ปีที่ 117, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 39-46
2011 exKunwadee Kaewka, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exKeith R. Cadwallader, "Effect of drying and proline addition on aroma volatile compoundsof acid-hydrolysed rice bran protein concentrate", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2011, หน้า 1654-1660
2011 exSirimuangjinda, A., exHemra, K., exAtong, D., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production and characterization of activated carbon from waste tire by H 4 treatment for ethylene adsorbent used in active packaging", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2011, หน้า 214-217
2011 exTantala, J., inจิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์, อาจารย์, exRachtanapun, P., "Effect of molecular sizes, sources of chitosan and plasticizer types on properties of carboxymethyl chitosan films", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, สิงหาคม 2011, หน้า 611-614
2011 ex Tran, T , exLee, BH , ex Yang, HS , ex Chotineeranat, S, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, ex Kim, HJ , "Use of starch granules melting to control the properties of bio-flour filled polypropylene and poly(butylene succinate) composites: Physico-chemical properties", STARCH-STARKE , ปีที่ 63, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 649-654
2011 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exBrandon Bell, exKoushik Adhikari, exEdgar Chambers IV, exPanat Cherdchu, "Ethnic food awareness and perceptions of consumers in Thailand and the United States", Nutrition & Food Science, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 268-277
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, "The Mathematical Models for Electrical Conductivities of Fresh Juices, Concentrated Juices and Purees during Ohmic Heating", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2011, หน้า 312-318
2011 inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJean-Roch Mouret, exPamella Nicolle, exIoan Cristian Trelea, exJean-Marie Sablayrolles, exViolaine Athes, "Modelling of the gas-liquid partitioning of aroma compounds during wine alcoholic fermentation and prediction of aroma losses", Process Biochemistry, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011
2011 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exJ. Lin, exปรัชญา นันทปถวี, "Effect of the Physical Properties on Consumer Preference of Nuggets", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 519-525
2011 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of water activity on sugar crystallization and beta-carotene stability of freeze- dried mango powder", Journal of Food Engineering, ปีที่ 105, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 592-598
2011 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of collapsed structure on stability of beta-carotene in freeze-dried mangoes", Food Research International, ปีที่ 44, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2011, หน้า 3188-3194
2011 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGrove, Kimberly A., exLambert, Joshua D., "Weight control and prevention of metabolic syndrome by green tea", Pharmacological Research, ปีที่ 64, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 146-154
2011 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGrove, Kimberly A., exKennett, Mary J., exLambert, Joshua D., "(-)-Epigallocatechin-3-gallate increases the expression of genes related to fat oxidation in the skeletal muscle of high fat-fed mice", Food and Function, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 111-116
2011 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปราณี มนูรักษ์ชินากร, exอุมาพร ชำนาญ, "APPEARANCE AND TEXTURE CHANGES OF MODIFIED ATMOSPHERE-PACKED FRESH-CUT MANGOSTEEN AFTER PRESERVATIVE DIPS", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 36, ฉบับที่ 6, กันยายน 2011, หน้า 504-511
Publish Year National Journal 17
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายจาตุรงค์ ธรรมาวุฒิ, exนายสิรพงศ์ นวพรประไพ, "The Effects of Concentration and Pasteurization on Tamarind Juice Quality", Laos Journal on Applied Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 71-77
2011 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dyeing performance of disperse dyes with different chromophoric structure on polylactic acid fabric", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม 2011, หน้า 214-219
2011 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาวรรณ พรหมเจริญ, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน.", วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. , ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 92-102
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "พลาสติกชีวภาพ", วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter), ปีที่ 21, ฉบับที่ 89, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 56-58
2011 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทศวุฒิ วิวัฒนาพรชัย, "การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิตของกุ้งขาวชีวภาพและกุ้งขาวธรรมดา", Thai VCML, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2011, หน้า 149-159
2011 exธนเดช โตธนาภรณ์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรชัย ราชตนะพันธุ์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของวานิลลินและใยเปลือกมะม่วงในการต้านจุลินทรีย์ในเนื้อมะม่วงสด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 643-646
2011 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้โซเดียมไฮโปรคลอไรท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารฟอก(ขาว)ผ้าฝ้าย", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011
2011 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธนวรรณ วันทอง, exผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, "ผลของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม กัมอะราบิค และมอลโตเดกซ์ตรินที่มีต่อประสิทธิภาพการเอนแคปซูเลชันและความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำ", Agricultural Science Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 5-8
2011 inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPattama Ploysawang, exRodjanawan Wangpradit, exAkkaratch Rodklongtan, "DECOLORZATION OF REMAZOL BRILLIANT BLUE R BY FLUIDIZED-BED DRIED LENTINUS POLYCHROUS LEV.", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011
2011 exนส.สุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลมะพร้าวน้ำหอมที่เคลือบผิวด้วยพาราฟิน", Agricultural Science Journal วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 83-86
2011 exจารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของตัวทำละลายที่ใช้สกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลและสมบัติการต้านออกซิเดชันในผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ต่างๆ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 240-243
2011 inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิริลดา สิทธิวิชชาพร, "ผลของอายุการเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะยงชิดBoueaburmanica Griff.", Agricultural Sci. J. , ปีที่ 42 , ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 291-294
2011 inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธิดารัตน์ พีรภาคย์, "ผลของอายุการเก็บเกี่ยวของเหง้าขิงต่อปริมาณ 6-gingerol และคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน", Agricultural Sci. J., ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 287-290
2011 exโรสริน อัคนิจ, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, "การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว", วารสารเกษตร มช., ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2011, หน้า 267-274
2011 inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายจำลอง เจียมจำนรรจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจำนงค์ ชัญถาวร, exสุภาวดี บุญมา, "ห้วยบง 80:มันสำปะหลังพันธุ์แรกของไทยที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 349-358
2011 exปัญญาภรณ์ อุดคำเที่ยง, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, "ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณอะฟลาทอกซินบี1 ในผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2011, หน้า 757-760
2011 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, exพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ, exภัทรพงษ์ ยั่งยืน, "ผลของความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหารต่อการลดปริมาณออคราทอกซินเอในข้าวโพด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2011, หน้า 765-768

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 100
2011 exSonephet Somekhit, exรศ. ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "Short Haul Transportation Cost Estimation for Agricultural Products: A Case Study of Tapioca Products", The 7th International Conference on Intelligent Manufacturing and Logistics Systems (IML2011) , 27 - 1 มีนาคม 2011, Chung-Li อื่นๆ ไต้หวัน
2011 exTapanee Sunthornsaratul, exรศ. ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "Capacitated Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery of Inter-Branch Demand", The 7th International Conference on Intelligent Manufacturing and Logistics Systems (IML2011) , 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2011, Chung-Li ไต้หวัน
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilizing Industrial By-Product of Brewers’ Spent Grain for Plant Pot Packaging", 12th anniversary of the International Symposium on Eco-materials Processing and Design 2011, 8 - 11 มกราคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface and Mechanical Properties of Cellulose Micro-fiber Reinforced Recycle Polyethylene Film", 12th anniversary of the International Symposium on Eco-materials Processing and Design 2011, 8 - 11 มกราคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนายสิรพงศ์ นวพรประไพ, exนายจาตุรงค์ ธรรมาวุฒิ, "THE EFFECTS OF CONCENTRATION AND PASTEURIZATION ON TAMARIND JUICE QUALITY", The 2nd International Conference on Applied Science (2nd ICAS) and the 3rd International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (3rd STGMS), 24 - 25 มีนาคม 2011, หลวงพระบาง อื่นๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2011 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dyeing performance of disperse dye with different chromophoric structures on polylactic acid fabric", Pure and Applied Chemistry International Conference, 5 - 7 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุชาดา ถาวรวิริยานันท์, exผศ.พรชัย ราชตนะพันธ์, exรศ. ธีระวรรณ บุญวรรณ, "Effects of Treatment Time by Sulfur Hexafluoride (SF6) Plasma on Barrier and Mechanical Properties of Paperboard", The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 15 - 18 พฤษภาคม 2011, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2011 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุทธิสุดา วานิช, "Clove-Oil Incorporated Antimicrobial Paperboard", The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 15 - 18 พฤษภาคม 2011, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2011 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exProfessor Arthur J. Ragauskas, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "Cellulose nanowhiskers hydrolyzed from oxygen/organosolv agricultural cellulose", 241st ACS National Meeting & Exposition , 27 - 31 มีนาคม 2011, Anaheim เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
2011 exSriumaroum, V., exLiprapan, S., exSiriphet, B., inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on spectroscopic and dyeing characteristics of curcumin on poly(lactic acid) and poly(ethylene terephthalate) fabrics", 2011 International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2011, 28 พฤษภาคม 2011
2011 exTepparin, S., inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exChumrum, S., "Preparation of tamarind-seed thickener for pigment printing on cotton", 2011 International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials, CEAM 2011, 28 พฤษภาคม 2011
2011 inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimal conditions for plant cell cultivation in a bioreactor using a mathematical model.", The 4th International Conference on “Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products” August 29-31, 2011 at Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand, 29 - 31 สิงหาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exChaniga CHUENSANGJUN, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Lipase-catalysed ring-opening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exLalita Ponmanee, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Catalyst Loading on PLA Synthesized from Lactic acid with Direct Polycondensation", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exดร.วาสินี จันทร์นวล, "Optimization of cassava starch and bleaching temperature effect on palm oil bleaching capacity", Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, 5 - 7 มกราคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ดวงเดือน อาจองค์, exรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์, "Biodegradation Behavior of Recycled Polyethylene/ Cellulose Microfiber from Cotton Fabric Waste Films in a Laboratory-Scale", International Conference on Solid Waste 2011 Moving Towards Sustainable Resource Management, 2 - 7 พฤษภาคม 2011, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2011 exอุไรวรรณ น้อยนาค, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resin for paperboard coating", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Application CMICBA 2011, 9 - 11 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exMethinee Sanjaiya, exJirachai Buddhakulsomsiri, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "A Stochastic Savings Algorithm for Vehicle Routing Problem with a Centralized Distribution Center and Delivery Time Window", The 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies (MIMT 2011), 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 exพรชัย ราชตนะพันธุ์, exจุฑามาศ ทันตะละ, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of molecular size, sources of chitosan and plasticizer types on properties of carboxymethyl chitosan films", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications 2011 (CMICBA2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exภัทรี แก้วมณี, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial effect of ethanolic extracts of propolis against foodborne microorganisms", the 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exJ. Lee, "Rapid assessment of disinfection efficiency of ozone, chlorine dioxide and chlorine using Bacillus spores as a protozoa surrogate", National Environmental Health Association (NEHA) Conference, 18 - 20 มิถุนายน 2011, โคลัมบัส โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Properties of tapioca starch containing hydrocolloids in food product development", International Seminar on Starch 2011, 22 มีนาคม 2011, Osaka ญี่ปุ่น
2011 exDuenchay Tunnarut, exNalintip Peanee, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Consumers’ awareness and expectation on the quality and safety of chili powder.", The 12th Asean Food Conference 2011. , 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exNudchanad Chaiwong, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of ?-carrageenan coating on the quality of osmotic dehydrated papaya", The 12th Asean Food Conference 2011. , 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวณัฐวดี ทองจันทร์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Activated Carbon In- situ to Oil Palm Frond Paper for Active Packaging on Mechanical Properties", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exN. Tipsotnaiyana, , inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesized Silica Power from Rice Husk for Printing Raw Materials Application", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011),, 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนางสาวดวงกมล โภคไพบูลย์สุข, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface Treatment on Low Density Polyethylene with TiO2 Nano-Particles for Packaging Printing", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, exDr. Hong Kyoon No, "Development of isoflavone aglycone-enriched soy germ flour: effects of soybean varieties, harvest seasons, and processing conditions.", 2011 IFT Annual Meeting, 17 - 21 มิถุนายน 2011, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exProfessor Witoon Prinyawiwatkul, "Isoflavone Contents in Five Thai Soybean Varieties from Two Seasons", XI Asian Congress of Nutrition. July 13-16, 2011, 13 กรกฎาคม - 16 ธันวาคม 2011, Suntec Singapore International Convention& Exhibition Center อื่นๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of cassava starch destructuration to mechanical properties of compostable blends", 2011 International Conference on Materials and Products Manufacturing Technology, ICMPMT 2011, 28 ตุลาคม 2011
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exMagaraphan, R., "Preparation, characterization and properties of ternary blends with epoxidized natural rubber, poly (lactic acid) and poly (butylene adipate-co-terephthalate)", 2011 International Conference on Materials and Products Manufacturing Technology, ICMPMT 2011, 28 ตุลาคม 2011
2011 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of the blended film from silk fibroin and regenerated cellulose fiber residue", 2011 International Conference on Textile Engineering and Materials, ICTEM 2011, 23 กันยายน 2011 - 17 มีนาคม 2013, ญี่ปุ่น
2011 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exChumrum, S., "Kinetic analysis of alkaline extraction on sweet-bamboo leaves", 2011 International Conference on Textile Engineering and Materials, ICTEM 2011, 23 กันยายน 2011
2011 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and properties of microcrystalline cellulose from corn residues", 2011 International Conference on Textile Engineering and Materials, ICTEM 2011, 23 กันยายน 2011
2011 exนางสาวณัชชา แสนละเอียด, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Cinnamaldehyde and Eugenol and Their Activity after Incorporation into Cellulose-Based Packaging Films", The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 16 - 18 พฤษภาคม 2011, เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2011 exนายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant Activities of Curcumin Nanoparticles and Their Activities after Incorporation into Cellulose-Based Packaging Films", The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 16 - 18 พฤษภาคม 2011, เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2011 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญวงศ์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of a Novel Colorimetric Indicator for Monitoring Freshness of Oxygen?Sensitive Dairy Products", The 25th IAPRI Symposium on Packaging, 16 - 18 พฤษภาคม 2011, เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2011 exนางสาวจิรวดี ศัลยประดิษฐ, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Moisture sorption isotherm and texture of glassy tapioca-flour-based baked products", The 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Volatile compounds as quality indicators of fresh chicken and possible application in intelligent packaging", The 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวปอลิน ชุติมาโอฬาร, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Consumer food shopping and the impact of packages in the convenience stores", The 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Polydiacetylene Vesicle and Amphiphilic Polymeras Time-Temperature Indicator", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications 2011 (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Formation of Polydiacetylene/Silica Nanocomposite as Colorimetric Indicator: Time and Temperature", The 2nd International Smposium on Hybrid Materials and Processing (HyMaP2011), 27 - 29 ตุลาคม 2011, ปูซาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2011 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Crude Glycerol, a By-Product from Jatropha-Biodiesel Production, as a Substrate for Ethanol Production", The 3rd International Symposium of Indonesian Wood Research Society (IWoRS), 3 - 4 พฤศจิกายน 2011, Yogyakarta อื่นๆ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งข้าวไทย", การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมวิทยาศาสตร์และการประกอบอาหารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี, 11 พฤศจิกายน 2011, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2011 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exLee, B.-H., exKim, H.-J., "The effect of bacterial cellulose on the mechanical and thermal expansion properties of kenaf/polylactic acid composites", 2011 International Conference on Applied Mechanics, Materials and Manufacturing, ICAMMM 2011, 18 พฤศจิกายน 2011
2011 exTimbuntam, W., exPongsomnam, S., inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "The effect of Thai compost on biodegradability of polylactic acid based on ISO 14855-2 method", 2nd International Conference on Advances in Materials and Manufacturing Processes, ICAMMP 2011, 16 ธันวาคม 2011
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Physical properties of thermoplastic cassava starches extruded from commercial modified derivatives in a pilot scale", 2011 International Conference on Applied Mechanics, Materials and Manufacturing, ICAMMM 2011, 18 พฤศจิกายน 2011
2011 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจิตวรรณ เครือครำ, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CHARACTERIZATION TO FEASIBILITY OF UTILISING BREWER BY-PRODUCT OF BREWERS’ SPENT GRAIN FOR PLANT POT", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2011, Busan สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2011 exดวงกมล โภคไพบูลย์สุข, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SURFACE TREATMENT WITH TiO2 NANO-PARTICLES FOR PRINTABILITY OF LOW DENSITY POLYETHYLENE", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2011 exณัฐวดี ทองจันทร์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PREPARATION OF IN-SITU ACTIVATED CARBON TO OIL PALM FROND PAPER FOR ACTIVE PACKAGING", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2011 exปณิธิ ยุทธวิสุทธิ์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MODIFICATION OF MECHANICAL PROPERTIES BY TiO2 NANO-PARTICLE FOR BIODEGRADABLE MATERIALS MADE FROM PALM OIL SLUDGE AND ACTIVATED SLUDGE CAKE", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2011
2011 exอุไรวรรณ น้อยนาค, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PREPARATION OF WATER-SOLUBLE VARNISH WITH LONG OIL ALKYD RESIN FOR PAPERBOARD PRINTING", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2011
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "The Preparation, Characterization and Properties of Ternary Blends with Epoxidized Natural Rubber, Poly (lactic acid) and Poly (butylene adipate-co-terephthalate)", The Third Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 7 พฤศจิกายน 2011 - 8 กุมภาพันธ์ 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exPrawat, R. , "Inventory Management in Canned Sweet Corn Kernel Industry", Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, 26 - 29 มิถุนายน 2011, taichung ไต้หวัน
2011 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exChonlachart Piyakarn, "Logistics Cost Structure for Mangosteen Farmers in Thailand", International Conference on Engineering and Risk Management, 29 - 30 กันยายน 2011, Changsha สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exLalita Ponmanee, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of biodegradable polylactic acid from lactic acid produced by Lactobacillus Rhamnosus ATCC 10863 (TISTR 108)", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing (HyMaP2011), October 27–29, Grand Hotel, Haeundae, Busan, Korea, 27 - 29 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2011 exChaniga CHUENSANGJUN, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of polylactic acid by lipase-catalyzed ring-opening polymerization", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing (HyMaP2011), 27 - 29 ตุลาคม 2011, Grand Hotel, Haeundae, Busan สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2011 exนางสาวมัญฑมน อุตโม, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การกักเก็บสารสกัดมะขามป้อมในไลโบโซมด้วยเครื่องไมโครฟลูอิกไดเซอชั่น", International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) , 12 - 14 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การอยู่รอดของ Shiga toxin-producing E. coli (E. coli O157:H7 และ non O157:H7) และประสิทธภาพของไมโครเวฟในแหนม", Securing Global Food Safety in 14th Australian Food Microbiology Conference and 2nd IAFP Asia Pacific Symposium on Food Safety, 26 - 28 กันยายน 2011, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศศรส ใจจิตร์, exนางสาวสุภา อารยะพูนพงศ์, exนางสาวนัชชา เจริญจรัสฤกษ์, "Production of sugarcane juice powder using spray drying and various adjuncts", 7th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2011), Tianjin, China, 18-20 September 2011, 18 - 20 กันยายน 2011, Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exKunyarat Reepholkul, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "The effect of sodium hydroxide on the granular morphology and pasting properties of corn and cassava starch", 12 th Asean Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exWattinee Katekhong , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice storage on pasting properties, swelling & granular morphology of rice flour", 12 th Asean Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exKannika Owcharoen, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of freeze-thaw cycles on texture and changes in pectin content of frozen mango (Mangifera indica L. cv. Nam Dokmai)", 12 th Asean Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exNathdanai Harnkarnsujarit, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of Collapsed Structure on ?-carotene Stability in Freeze-Dried Mangoes", 11th International Congress on Engineering and Food, 22 - 26 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2011 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exNutsuda Preechathammawong, "Improving structure of rice starch gel to resist freeze-thaw process by addition of Thai polysaccharides", 11th International Congress on Engineering and Food, 22 - 26 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2011 inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exB. Reuhs, exB. Hamaker, "Major determinants of slow fermentation rate in alkali-extractable arabinoxylans and their hydrolyzates from corn, rice, wheat, and sorghum brans.", AACC International Annual Meeting, 16 - 19 ตุลาคม 2011, Palm Springs แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2011 exนายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of oxidizing agents on the reduction of pesticides residue in vegetables using enzymatic based testkit (GT-testkit)", Food Safety and Food Quality in Southeast Asia Challanges for The Next Decade, 9 - 12 พฤศจิกายน 2011, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2011 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอรรณพ ทัศนอุดม, exนางสาวยศยา ทุริสุทธิ์, "A Survey of the Microbiological Quality of Fresh/Dried Chili and Chili Paste Products in Bangkok", Food Safety and Food Quality in Southeast Asia Challanges for The Next Decade, 9 - 12 พฤศจิกายน 2011, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2011 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก, exภัทรภงษ์ ยั่งยืน, exศรีหรรษา มลิจารย์, exปัญญาภรณ์ อุดคำเที่ยง, exลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย, exพนม ใสยจิตร์, "DEVELOPMENT OF IMMUNODIAGNOSTIC TEST KITS AND IMMUNOAFFINITY COLUMNS FOR ZEARALENONE AND AFLATOXIN", FFTC-KU2011 International Seminar on Risk Assessment and Risk Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia, 5 - 9 กันยายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exนางสาวพรเพ็ญ มรกตจินดา, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDonald W. Schaffner, exนางสาวนิภา โชคสัจจะวาที, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, exนางสาววิภาวดี อ้นท้วม, "Microbiological Survey of Thai Exported Vegetables from Farm to Export and Its Contamination between Washing Process", The 12th ASEAN FOOD CONFERENCE 2011, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.ปภัสสรา แสงธนู, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "CLONING, EXPRESSION AND PURIFICATION OF BACTERIOCINS FROM LACTOBACILLUS SALIVARIUS", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.ปภัสสรา แสงธนู, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "THE ACTIVITY OF RECOMBINANT ANTIMICROBIAL PEPTIDES, ABP118? AND ABP118? LIKE BACTERIOCINS", The 6th international symposium of the protein society of Thailand., 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMassalin nakpaichit, exNuntaporn Pungsungvorn, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "An overview of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 as an antimicrobial substrance producer and probiotic.", Asian Conference for Latic Acid Bacteria (ACLAB), 6 - 10 กันยายน 2011, ญี่ปุ่น
2011 exSirimuangjinda, A., exHemra, K., exAtong, D., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production and characterization of activated carbon from waste tire by H 4 treatment for ethylene adsorbent used in active packaging", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2011
2011 exPetchsoongsakul, N., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of eugenol extracted from Lemongrass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) for food packaging materials", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2011
2011 exTantala, J., inจิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์, อาจารย์, exRachtanapun, P., "Effect of molecular sizes, sources of chitosan and plasticizer types on properties of carboxymethyl chitosan films", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2011
2011 exChuensangjun, C., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChisti, Y., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Lipase-catalysed polymerization of lactic acid and the properties of the polymer", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2011
2011 exSreenual, B., exAtong, D., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface degradation and mechanical properties of PVC/wood-pallet composite under UV-weathering environment", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2011
2011 exTipsotnaiyana, N., inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesized silica powder from rice husk for printing raw materials application", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2011
2011 exNoinak, U., inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resins for paperboard coating", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2011
2011 exSirimuangjinda, A., exHemra, K., exAtong, D., inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production and characterization of activated carbon from waste tire by H 3PO 4 treatment for ethylene adsorbent used in active packaging", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2011
2011 inนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomporn Kongcharoenkiat, exTassika Sangprasert , exBoonya Sirwechakul, "Effects of Packaging on Quality of Thai Sweet: Foi Thong", The Second Conference on Food Science and Technology, 9 - 11 พฤศจิกายน 2011, - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2011 exPloynin Buathong, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimal conditions for plant cell cultivation in a bioreactor using a mathematical model.", The 4th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products (FerVAAP 2011). , 29 - 31 สิงหาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Effects of culture media and plant growth regulators on callus induction of Curcuma longa L.", The 4th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 29 - 31 สิงหาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS.N. Sakamoto, exJiro Nakayama, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Microbiota analysis in ileum and cecum of chicken using pyrosequencing", 10th Symposium on Lactic Acid Bacteria, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2011, Egmondaan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2011 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHausch, B.J., exCadwallader, K.R., "Formation and stability of 2,3-dehydro-1,8-cineol in a model carbonated beverage system", The 13th Weurman Flavour Research Symposium, 27 - 30 กันยายน 2011, ราชอาณาจักรสเปน
2011 inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exจำนงค์ ชัญถาวร, exสุภาวดี บุญมา, "Huay Bong 80-a new variety with high yield and high stability for starch content", The 9th Regional Cassava Workshop, 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, Nanning, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Modification of Thai Silk: Cost Reduction and Market Retention", 2011 International Textiles and Costume Congress, 24 - 26 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 exอัจฉรา จงควดี, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hidden Demand and Desire in the Variety of Thai Silk Materials", 2011 International Textiles and Costume Congress, 24 - 26 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 exสมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Silk Heritage and the Adaptation of Modern Designs to an Indigenous Ikat Technique", 2011 International Textiles and Costume Congress, 24 - 26 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 exภาวิตา เครือรัตน์, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Categorizing Symbols of Visual Merchandising Through Native Textile Preferences", 2011 International Textiles and Costume Congress, 24 - 26 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exConnie J. Rogers, exJoshua D. Lambert, "The prevention of obesity in high fat-fed mice by decaffeinated green tea extract and voluntary exercise", Experimental Biolgoy, 4 - 7 เมษายน 2011, บอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2011 exOrawan Tatirat, exWilliam L Kerr, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties of konjac glucomannan by extrusion modification", 2nd International Polysaccharide Conference (EPNOE 2011), 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2011 exน.ส.ชลธิชา สัมฤทธิสุทธิ์, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Structural changes of dried rice noodle during rehydration", The 12th ASEAN Food Conference 2011, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วัทนา พรมมา, exน.ส. ปุญญิศา เสรีวัฒนวุฒิ, "An optimum cooking time index of dried rice noodle", Second Conference on Food Science and Technology-MEKONG DELTA (MEKONGFOOD 2011) , 9 - 12 พฤศจิกายน 2011, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2011 exNathdanai Harnkarnsujarit, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exY.H. Roos, "Freezing effects on structures and stability of beta-carotene in freeze-dried solids", 2011 EFFoST (European Federation of Food Science and Technology)Annual Meeting, 9 - 11 พฤศจิกายน 2011, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2011 exSuphatta Phothiset, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of ripening on changes in pectin composition in relation to textural softening of frozen papaya", IFT (Institute of Food Technology)meeting 2011, 11 - 14 มิถุนายน 2011, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2011 exKannika Rimkeeree , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of ripening stages on quality and microstructure of frozen mango flesh (cv. Mahachanok)", Institute of Food Technology (IFT) meeting 2011, 11 - 14 มิถุนายน 2011, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2011 exPornpisa Prasertthaijaroen , inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Correlation between Instrumental Parameters of Texture and Sensory Evaluation of Frozen Cooked Rice", IFT (Institute of Food Technology) meeting 2011, 11 - 14 มิถุนายน 2011, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2011 exน.ส เศวตา จานสุวรรณ, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of hydrocolloids on microstructure and textural characteristic of Instant Noodles", The 12th ASEAN Food Conference 2011, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 71
2011 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exสุพิชา กระจ่างเมธีกุล, "ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับการอบแห้งแบบลมร้อนต่อคุณภาพของฟักทองอบแห้ง", The 49th Kasetsart University Annual Conference, 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสวิตรา ใบงิ้ว, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่น", The 49th Kasetsart University Annual Conference, 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exธัญชนก อุดมทรัพย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of xanthan gum and carboxymethyl cellulose concentration on quality of cloudy mangosteen juice", The 49th Kasetsart University Annual Conference, 2 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exธัญชนก อุดมทรัพย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of fining treatments on color of pasteurized clear mangosteen juice mixed with grape juice", The 49th Kasetsart University Annual Conference, 3 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเกียรติพงษ์ สงพรหม, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของลำต้นปาล์มน้ำมันโดยการระเบิดด้วยไอน้ำและการสกัดด้วยด่าง", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสุคนธ์ทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตทรีฮาโลสโดย Propionibacterium acidipropionici", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, February 1-4, Bangkok, Thailand, p. 182-192. , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exพิชญ์พงษ์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inนางวีรานุช หลาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขจัดสีฟอกย้อมในอุตสาหกรรมโดยกระบวนการดูดซับด้วยเชื้อรา", The Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exDomrongrut Kawila, "Biosorption of Synthetic Dyes by Biomass of White Rot Fungus,Lentinus strigosus", 20th National Grad Research Conference, Mahidol University, Salaya, 2-3 Feb 2012, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exWarit Samutnavee, "Preliminary screening of lignin-degrading enzymes activity from selected plant pathogenic fungi", 20th National Grad Research Conference, Mahidol University, Salaya, 2-3 Feb 2012, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2011 exน.ส.จิรชยา บุญฤทธิ์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง Lentinus polychrous Lev. บนเหง้ามันโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exลลิตา เขียวฉอ้อน, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "ฟิล์มผสมไคโตซาน-สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Electrostatic interaction of lecithin-whey protein concentrate in aqueous solution", The Proceeding of 49th Kasetsart University Annual Conference, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "การพัฒนาฟิล์มคลุมดินจากยางพาราและโพลีแลคติกแอซิด", สัมมนาผลงานวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic forum), 25 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนวรรณ วันทอง, exผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, "ผลของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม กัมอะราบิคและมอลโตเดกซ์ตรินที่มีต่อประสิทธิภาพการเอนแคปซูเลชันและความคงตัวของอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันในน้ำ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 , 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exชนิต ชนะปาลพันธุ์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การประเมินสารให้กลิ่นของทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีและจมูกอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การประเมินความอ่อนนุ่มของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค โดยใช้สมการจลนพลศาสตร์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวดัดแปร", การประชุมวิชาการ CIOD, 11 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exPitchaya Taechapattarakul, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Okra Polysaccharide on Physical Properties of Reduced-fat Ice Cream", การประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, พัทธยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exRadjai Porkunpoolsin, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting Viscosity of Malva Nut Gum and Its Utilization in Restructured Pork Patties", การประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, พัทธยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exSarunya Nisapagon, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality changes of dried seasoned fried anchovy coated with syrup containing tocopherols during storage", The 4th Rajamangala University of Technology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exKAMOLWAN KAEWCHAM, exDuenchay Tunnarut, exKORWADEE PHONKLIANG, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of blanching temperature and time on peroxidase activity of chili (Capsicum annum L.)", The 4th Rajamangala University of Technology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exสรัลรัตน พ่วงบริสุทธิ์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไหม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exSriwiang Tipkanon, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, ex Professor Witoon Prinyawiwatkul , "Development of instant soy milk containing isoflavone aglycone-enriched soy germ flour. Abstracts.", 5th Thailand Congress of Nutrition. , 5 - 7 กันยายน 2011, BITEC สมุทรปราการ ประเทศไทย
2011 exนายปิยะพงษ์ สอนแก้ว, exนางสาวทิฆัมพร น้อยกล่ำ, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและการกำจัดอนุมูลอิสระของอนุภาคนาโนเคอคิวมิน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th National Horticultural Congress), 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวดวงใจ น้อยวัน, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exผศ.จำนงค์ อุทัยบุตร, exผศ.พรชัย ราชตนะพันธุ์, "Effect of temperatures on physicological, physical and biochemical changes of mango fruit (Mangifera indica cv. Namdokmai-Sitong) during storage", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาิติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Conference on Postharvest Tecnology), 23 - 24 มิถุนายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exKwanhathai Chaethong , exJidaras Thanaprechawong, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Properties of dried chili pretreated with metabisulfite and citric acid", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exWilai Itsariyapalakul, exJidaras Thanaprechawong, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of tapioca starch concentration on quality of surimi gel prepared fromthreadfin bream (Nemipterus spp.)", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exSasithorn Thimthong, exNudchanad Chaiwong, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "A comparison of moisture content determination methods used for analysisosmotic dehydrated papaya quality", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exYatika Boonnark, exSatit Ritlertchai , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality of osmotic dehydrated mango with and without vacuumunder different osmotic syrups", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exพรรณวิภา พุฒิภาษ, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการวัตถุดิบคงคลังประเภทสารเคมีที่ใช้ในโรงงานฟอก-ย้อมสิ่งทอ", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 , 8 - 9 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวันเพ็ญ สุมนานุสรณ์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกผักสำหรับการจัดหาผักสดของร้านอาหาร", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011), 11 - 12 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้จุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum LP64 เป็นโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและการรอดชีวิตของกุ้งก้ามกราม (Machrobrachium rosenbergii)", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, 26 - 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "พลาสติกจากผลิตผลทางการเกษตร", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, 26 - 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "อนุภาคนาโนและแคปซูลนาโนของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร และการใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการสกัดพืชสมุนไพรในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ", งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวบริญญา เหลี่ยวไชยพันธุ์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "แผนภาพความชอบของขนมอาลัวที่มีจำหน่ายในทางการค้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exศุรํฐนันท์ คงนันท์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "ผลของสภาพการงอกต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวกล้อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายจักรพงษ์ โสวะพันธ์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, "ผลของสภาพการงอกและสมบัติความหนืดและปริมาณ GABA ของแป้งข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวเปลือก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวณัฐธิดา มหาชัยราชัน, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของไฮโดรคอลลอยด์และความชื้นของส่วนผสมต่อคุณภาพของอาหารเช้าชนิดแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายปรัชญา นันทปถวี, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์นักเก็ตไก่เทียมแช่แข็งโดย ใช้แผนภาพความต้องการของผู้บริโภคและแผนภาพความชอบ", The 22nd National Graduate Research Conference, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exวรศักดิ์ ช่างภา, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, "The Study of Mixed Culture for Thai Traditional Fermentation Starter (Loog-Pang) Production.", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exกมลวรรณ พรหมศักดิ์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of red Tofu fermentation process by pure culture.", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exรัดใจ ปคุณพูลสิน, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความหนืดของกัมสำรองและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์แพตตี้หมูขึ้นรูป", การประชุมนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 26 พฤษภาคม - 7 ตุลาคม 2011, ปทุมธานี ประเทศไทย
2011 exพิชญา เตชะภัทรกุล, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้กระเจี๊ยบเขียวผงและโพลีแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวต่อคุณภาพของไอศกรีมลดไขมัน", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยรังสิต , 26 พฤษภาคม - 7 ตุลาคม 2011, ปทุมธานี ประเทศไทย
2011 exปีย์วรา พรหมอักษร, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาบทบาทของตัวกลางในโซ่อุปทานพริกในประเทศไทย", การประชมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011) , 11 พฤษภาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exชญาดา หลาวทอง, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสายพันธุ์เชื้อราและระยะเวลาในการหมักถั่วเหลืองงอกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ GABA ในผลิตภัณฑ์แป้งถั่วเหลืองงอก", การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554", 6 - 7 กรกฎาคม 2011, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exกุลวดี แก้วก่า, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของผงสารสกัดจากรำข้าวต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้บด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนส.ภวีณา ดวงทวีทรัพย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดัชนีคุณภาพของแก้วมังกรต่อการยอมรับของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการผลิตเพคตินจากใบเครือหมาน้อย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนส.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการลวกต่อกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในมังคุด และผลของสารละลายซูโครสร่วมกับกรดซิตริกในการถ่ายโอนมวลสารระหว่างการออสโมซิส", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนส.ภัณฑิรา นามไพโรจน์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ดัชนีคุณภาพของมะละกอที่มีต่อความชอบรวมของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเพียงนภา พันธุ์วิไล, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของระยะเวลาการไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์อัลคาเลสต่อสมบัติเชิงหน้าที่บางประการของไฮโดรไลเสทจากโปรตีนรำข้าวเข้มข้น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวจันทิมา หอมกลบ, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสไขราข้าวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสมรัฐ ทิ้วสังวาลย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพศชายต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exลักษิกา คำศรี, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคผลิตภัณฑ์ไส้พายผลไม้และจาแนกกลุ่มโดยใช้เทคนิคจัดกลุ่มตามลาดับขั้น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exPicha Pitukcheevanon, exRacha Kongnasiri, "EFFECT OF PROCESSING ON ASCORBIC ACID ? CAROTENE CONTENT IN MANGO (Mangifera indica Linn.)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 – วทท37 (STT37) , 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exKannika Owcharoen, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF FREEZING RATES AND FREEZE-THAW CYCLES ON TEXTURE AND PECTIC SUBSTANCES OF MANGO", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 – วทท37 (STT37) , 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exชุติมา ไชยเชาวน์, exหทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว , exวารุณี คุปต์กาญจนากุล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้แป้งข้าวดัดแปรในการผลิตเค้กกล้วยหอม", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่49 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเพราเพ็ญ รัตนดี, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "ผลของระยะเวลาในการแช่ ระยะเวลาทําให้ เริ่มงอกและกระบวนการทําข้าวนึ่งต่อสมบัติทางเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวเปลือกกับข้าวกล้อง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้ที่49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส พิลัยพร ดื่มโชค, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้แป้งข้าวฟ่างทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บะหมี่", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนส.สวิตรา ใบงิ้ว, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมวัตถุดิบก่อนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศต่อคุณภาพทุเรียนแผ่น", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มก., 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนส.ศิริกาญจน์ จันทร์ถาวรพานิช, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การอธิบายความอ่อนนุ่มของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภคโดยใช้สมการจลนพลศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exเจริญรัตน์ เจริญกิจ, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการลวกผลมะนาวและการใช้เรซินสังเคราะห์ที่มีต่อปริมาณลิโมนินและกรดแอสคอร์บิกในน้ำมะนาว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exชนัญชิดา แซ่ม้า , inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดตัวทำละลายต่อสารระเหยที่สกัดจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมเผา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกวิน สุขสิงค์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทำแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์และสมบัติต้านออกซิเดชันในกระชายเหลือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49(สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, exนางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย, exนางสาวพยม ใสยจิตร์, "การพัฒนาอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซินในผลิตผลการเกษตรและอาหาร", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, 26 - 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวปัญญาภรณ์ อุดคำเที่ยง, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, "ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณอะฟลาทอกซินบี1 ในผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง", สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exนางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, exภัทรพงษ์ ยั่งยืน, "ผลของความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหารต่อการลดปริมาณออคราทอกซินเอในข้าวโพด", สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exนางสาวชนนิกานต์ พัฒนพันธุ์พงศ์, inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารกินเล่นสำหรับสุนัขชนิดแท่งกึ่งเปียก", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวภาวินี อินทร์มณี, "การศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อจุลินทรียข์ องไคโตซานที่น้ำหนักโมกุลต่างกัน", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวอัจฉรา แสนคม, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้สารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์ซิ่งเพื่อลดการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักสด", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, exลดาวัลย์ ช่างชุบ, "Process development of osmotic dehydrated lemon albedo", The 49th Kasetsart University Annual Conference. 1-4 February 2011. Kasetsart University., 1 - 4 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 5
2011 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอาจารีย์ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์, "ผลิตภัณฑ์ปรุงรสและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2011
2011 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกียรติพงษ์ สงพรหม, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเตรียมเยื่อเซลลูโลสลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตไบโอเอทานอล", Kasetsart University, 2011
2011 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exนายสารชัย เวชรัชต์พิมล, "กรรมวิธีการผลิตกระดาษห่ออาหารเพื่อใช้กับเตาอบไมโครเวฟ", Kasetsart University, 2011
2011 inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายเอนก สุขเจริญ, "ถังผลิตขยายบีที", Kasetsart University, 2011
2011 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "ไส้กรอกไข่ขาวและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2011

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 4
2011 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณธิดา อารีย์, exสิริรัตน์ ช้างมิ่ง, "กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์กลายพันธุ์จากยีสต์รีคอมบิแนนต์", Kasetsart University, 2011
2011 exProf. Joseph Miltz, exProf. Stephen William Bigger, exAssoc. Prof. Cornelis Sonneveld, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "วัสดุทางการบรรจุต้านจุลินทรีย์", Victoria University (Footscray, AU) & Technion Research and Development Foundation Ltd. (Haifa, IL) , 2011
2011 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "มะม่วงแผ่นแบบแข็ง", Kasetsart University, 2011
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "ฟิล์มคลุมดินจากโพลีแลคติกแอซิด อีโคแฟล็กซ์และยางพารา", หน่วยงานภายนอกและภายใน, 2011
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2011]