ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2005

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

52

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

55

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

1

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 36
2005 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of xyloglucan on gelatinization and retrogradation of tapioca starch", Food Hydrocolloids, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2005, หน้า 1054-1063
2005 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "The Formation of Fluorinated Tetraphenylporphyrin Nanoparticles via Rapid expansion Processes: RESS vs RESOLV", Journal of Physical Chemistry B, ปีที่ 109, ฉบับที่ 42, กันยายน 2005, หน้า 1968-1969
2005 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial effect of thai spices against Listeria monocytogenes and Salmonella Typhimurium DT104", Journal of Food Protection?, ปีที่ 68, ฉบับที่ 10, กันยายน 2005, หน้า 2054-2058
2005 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "New product development in Thai agro-industry: Explaining the rates of innovation and success in innovation", International Food and Agribusiness Management Review, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน 2005, หน้า 1-20
2005 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Encapsulation of emulsified tuna oil in two-layered interfacial membranes prepared using electrostatic layer-by-layer deposition", Food Hydrocolloids, ปีที่ 19, กันยายน 2005, หน้า 1044-1053
2005 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Increasing the Oxidative Stability of Liquid and Dried Tuna Oil-in-Water Emulsions with Electrostatic Layer-by-Layer Deposition Technology", J. Agric. Food Chem., ปีที่ 53, กันยายน 2005, หน้า 4561-4566
2005 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Stability of Spray-Dried Tuna Oil Emulsions Encapsulated with Two-Layered Interfacial Membranes", J. Agric. Food Chem., ปีที่ 53, กันยายน 2005, หน้า 8365-8371
2005 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Molecular properties of cassava starch modified with different UV irradiations to enhance baking expansion.", Carbohydrate Polymers., ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กันยายน 2005, หน้า 80-87
2005 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of pH, ionic strength, and temperature on self-association and interactions of sodium dodecyl sulfate in the absence and presence of chitosan.", LANGMUIR, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กันยายน 2005, หน้า 79-86
2005 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isothermal titration calorimetry study of the interactions between chitosan and a bile salt (sodium taurocholate).", FOOD HYDROCOLLOIDS, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 813-819
2005 inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial effect of Thai spices against Listeria monocytogenase and Salmonella Typhimurium DT 104.", Journal of Food Protection., ปีที่ 68, ฉบับที่ 10, กันยายน 2005, หน้า 2054-2058
2005 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Polymeric Films and Modified Atmosphere Packaging on Quality of Mango Slices.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Rice Varieties and Thermal Processing on Properties of Acidified Thin-Stripe Rice Noodles in Retort Pouch.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Distribution Package System for Mangoes.", Kasetsart Lournal : Natural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Fatty ACid Composition and Properties of Jatropha Seed Oil and its Methyl Ester.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 0-0
2005 exPolson Mahakhana, ex Chintana Chobvijuka, exMongkol Ngmjarearnwonga, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exChristopher Buckeb, exJisnuson Svastic, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Molecular hydrogen production by a thermotolerant Rubrivivax gelatinosus using raw cassava starch as an electron donor. Science Asia. 31 (4) ", ScienceAsia, ปีที่ 31, พฤศจิกายน 2005, หน้า 415-424
2005 inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "Cotton Dyeing for Reactive Dyes in Cottage Level.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 147-152
2005 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Isolation and Characterization of Salt-Loving Protease Producing Bacteria from Fish Sauce Samples", Kasetsart Journal, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2005, หน้า 88-97
2005 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Molecular hydrogen production by a thermotolerant Rubrivivax gelatinosus using raw cassava starch as an electron donor", ScienceAsia, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2005, หน้า 415-424
2005 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Antifungal Activity of Thai Herb and Spice Extracts against Food Spoilage Fungi", Kasetsart J. (Nat. Sci), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Different Growth Media and Growth Phases Affecting on Spray Drying and Freeze Drying of Lactobacillus reuteri KUB-AC5", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 718-724
2005 inนายประศาสตร์ ฟูตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Anti-Dandruff Shampoo from Kaffir Lime which is the By-Product of Food Industry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 725-729
2005 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dyal kriging : An Exploratory use in Economic Metamodeling.", Engineering Economist, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2005, หน้า 247-271
2005 exปิติพร ฤทธิเรืองเดช, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYukihiro Ozaki, "Determination of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near infrared spectroscopy with searching combination moving window partial least squares.", The Analyst , ปีที่ 130, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2005, หน้า 1439-1445
2005 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Packaging performance comparison for distribution and export of papaya fruit", Packaging Technology and Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2005, หน้า 125-131
2005 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "Fish skin typeI collagen: Characteristic comparison of albacore tuna(Thunnus alalunga)and silver-line grunt(Pomadasys kaakan)", Journal of Aquatic Food Product Technology, ปีที่ 2005, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า 17-28
2005 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Molecular properties of cassava starch modified with different UV irradiation to enhance baking expansion", Carbohydrate Polymers, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2005, หน้า 80-87
2005 exKaewthong, W, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exPrasertsan, P, exH-Kittikun, A, "Continuous production of monoacylglycerols by glycerolysis of palm olein with immobilized lipase", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, เมษายน 2005, หน้า 1525-1530
2005 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLerdsuwan, S, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of extrusion of corn and feed form on feed quality and growth performance of poultry in a tropical environment", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 84, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2005, หน้า 1640-1647
2005 exPiyachomkwan, K, exWanlapatit, S, exChotineeranat, S, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Transformation and balance of cyanogenic compounds in the cassava starch manufacturing process", Starch/Staerke, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 71-78
2005 exThirathumthavorn, D, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Thermal and pasting properties of acid-treated rice starches", Starch/Staerke, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2005, หน้า 217-222
2005 exCharles, AL, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exHuang, TC, "Proximate composition, mineral contents, hydrogen cyanide and phytic acid of 5 cassava genotypes", FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 92, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2005, หน้า 615-620
2005 exSangseethonga, K, exKetsilp, S, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "The role of reaction parameters on the preparation and properties of carboxymethyl cassava starch", Starch/Staerke, ปีที่ 57, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 84-93
2005 exOnsaard, E, exVittayanont, M, inดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์, exMcClements, DJ, "Properties and stability of oil-in-water emulsions stabilized by coconut skim milk proteins", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 53, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2005, หน้า 5747-5753
2005 exKorakoch, H, exSukyai, P, exLoiseau, G, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMontet, D, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Prediction on the stability of spray-dried Lactobacillus reuteri KUB-AC5 by Arrhenius equation for long-term storage", JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2005, หน้า 1178-1182
2005 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarah M. Ryan, "Allocating Work in Process in a Multiple-Product CONWIP System with Lost Sales", International Journal of Production Research, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มกราคม 2005 - กุมภาพันธ์ 2004, หน้า 223-246
Publish Year National Journal 6
2005 inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Different Growth Media and Growth Phase Affecting on Spray Drying and Freeze Drying of Lactobacillus reuteri KUB-AC5", Kasetsart J. (Nat.Sci.), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 718-724
2005 inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "In vitro Antifungal Activity of Thai Herb and Spice Extracts against Food Spoilage Fungi", Kasetsart J. (Nat. Sci), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 400-405
2005 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Overcoming chitosan hydrogen bond network: Another aspect of chitosan nanomaterial", Journal of Metals, Material and Minerals, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กันยายน 2005, หน้า 63-68
2005 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "The effect of edible coating ingredient as a barrier to moisture and fat of fried breaded potato", Kasetsart J. (Nat.Sci., ปีที่ 39, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2005, หน้า 98-108
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Screening and Characterization of Bacteriocin Producing Lactic Acid Bacteria Isolated from Chicken Intestine", Kasetsart Journal : Natunal Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2005, หน้า 612-621
2005 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarah M. Ryan, "Optimal Price and Quantity of Refurbished Products", Production and Operations Management, SECIAL ISSUE ON CLOSED-LOOP SUPPLY CHAINS (part1), ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2005, หน้า 369-383

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 20
2005 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Rasaratnam Logendran, "A Multi-Product Multi-Depot Periodic Distribution Problem Under Limited Supply Environment", INFORMS 2005, 13 - 16 พฤศจิกายน 2005, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of heat and sanitizer-stressed cell of multidrug of resistant Salmonella and the redeuction on fresh mushroom and okra", The 6th International Conference on Food Science and Technology Guangzhou (Canton), 7 - 9 พฤศจิกายน 2005, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2005 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Volatile flavor components of non-fermented and fermented Kanomjeen.", IFT Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA., 15 - 20 กรกฎาคม 2005, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Acceleration of aging rice-stick noodle sheet. Proceedings Starch Update 2005:", The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Formation of menthone inclusion complexes using a high amylase maize starch and an amylose fraction of high amylose maize starch .", Presented at 2005 AACC International Annual Meeting, Orlando, FL, 11 - 14 กันยายน 2005, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Rapid screening method antifungal substance producing lactic acid bacteria by sample close contact target plate", 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2005, Egmond aan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The two synergistic peptide bacteriocin produced by Enterococcus faecalis isolated from Thai fermented fish", 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2005, Egmond aan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Screening of lactic acid bacteria isolated from chicken intestine for use as probiotic", 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2005, Egmond aan Zee ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2005 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Differentiation of Thai Local Rice Variety " Kalasin"", Japan Biochemistry Association, Kyushu Regional Conference, 10 ธันวาคม 2005, Saga ญี่ปุ่น
2005 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "A possibility approach to fuzzy linear programming", The 11th World Congress of International Fuzzy Systems Association (IFSA 2005) on Fuzzy Logic, Soft Computing, and Computational Intelligence: Theories and Applications, 28 - 31 กรกฎาคม 2005, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2005 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Characterization of ?-lactoglobulin – sodium alginate interactions in aqueous solutions", IFT2005, 16 - 20 กรกฎาคม 2005, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of pH and sodium alginate concentration on properties of ?-lactoglobulin stabilized oil-in-water emulsions", IFT2005, 16 - 20 กรกฎาคม 2005, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of sucrose and xyloglucan on gelatinization of tapioca starch and texture profile of its gels", IFT Annual Meeting and Food Expo 2005, 16 - 22 กรกฎาคม 2005, ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The USE of packaging cues to segment consumers in food shopping", Proceedings of the World Marketing Congress, Academy of Marketing Science, 1 กรกฎาคม 2005, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2005 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exฐิติพร ธนาธรรมธร, exอรสิริ เสมรสุต, "Active and Modified Atmosphere Packaging for Enhancing the Shelf Life of Foi Tong", The 9th ASEAN Food Conference, 8 สิงหาคม 2005, จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2005 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exวิทยา ปั้นสุวรรณ, exP.,Pumiput, exW., Anpanurak, "Fractionation of chemical components of oil palm trunk by steam explosion for xylitol and alcohol production", 59th Appita Annual Conference and Exhibition incorporating the 13th ISWFPC (International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Chemistry), 16-19 May 2005, PROCEEDING Vol. 3, 13 th ISWFPC Sessions-Poster Hosted by New Zealand Forest Industries Council, Auckland, New Zealand, 16 พฤษภาคม - 19 กุมภาพันธ์ 2005
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exY.Ozaki, exPitiporn Ritthiruangdej, "Quantitative and Qualitative Analysis of Total Nitrogen Content in Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Moving Window Partial Least Squares Regression", In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 - 15 เมษายน 2005, นิวซีแลนด์
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Using the Near Infrared Reflectance Spectroscopy for Quantitative and Qualitative Six Thai Rice Varieties", In 12th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, 9 - 15 เมษายน 2005, นิวซีแลนด์
2005 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exHE Huff , exF Hsieh , "Processing and properties of strawberry leathers", The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting, 15 - 20 กรกฎาคม 2005, New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarah M. Ryan, "A General Queuing Network Model to Optimize Refurbishing Policies for Returned Products", INFORMS Annual Conference, 15 - 17 พฤศจิกายน 2005, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 32
2005 inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาบัตตเตอร์เค้กลดพลังงานและลดน้ำตาลจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 10 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสูตรมัฟฟินลดพลังานและลดโคเรสเตอรอลจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 10 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Chondroitin Sulfate from Crocodile Cartilage.", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, กรุงเทพฯ., 10 - 11 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Some properties of raw banana flour and starch from Thai banana cultivars.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Some properties of raw banana flour and starch from Thai banana cultivars.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Comparison of chemical, physicochemical properties and starch molecular structures in dry- and wet-milled rice flours.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Characterization of native and microwave irradiated Thai glutinous rice flour.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "The modification of fermented rice (Oryza sativa) flour by annealing treatment for frozen ready-to-eat Kanomjeen.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Modification of rice flour by UV irradiation to improve rice noodle quality.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "ระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย", The 5th GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management, 29 - 30 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Concentration of crude hydrolytic enzyme solution from Bacillus subtilis GN156 and its effect to 60 days grass silage fermentation", BioThailand: Challenges in the 21st Century, 2 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายปรับปรุงพันธ์จากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายในประเทศไทย", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
2005 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Chemical Characteristics of Fish Sauce Prepared with Halophilic Protease from Halobacterium salinum PB407", Bio Thailand Conference 2005, Challenges in the 21 th Century, 2 - 3 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณไฟโตสเตอรอลในผักและธัญชาติพื้นบ้านไทย 7 ชนิด", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2005
2005 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Ammonium Sulphate Concentration on the Immobilization of Candida rugosa and Mucor javanicus Lipase", the 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products proceeding:, 22 - 25 มีนาคม 2005, ขอนแก่น ประเทศไทย
2005 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดปริมาณซัลโมเนลลาปนเปื้อนในเห็ดฟางและกระเจี๊ยบเขียวด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และคลอรีนไดออกไซด์", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งชาติที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2005
2005 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สารสกัดหยาบจากแบคทีเรียกรดแลคติกลดปริมาณ Salmonella Typhimurium ในผักพร้อมบริโภค", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10 - 11 ตุลาคม 2005
2005 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of oil palm leaf ash and extract on the activity of lipase from Mucor javanicus.", Proceedings of the 31st Congress on Science and technology of Thailand., 18 - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Jinda, N. and T. Inpuk. 2005. Silica Content in Husk and Husk Ash from Variety Rice.", the 1st Conference on Research for North Eastern Part of Thailand, 1 - 2 กันยายน 2005, มหาสารคาม ประเทศไทย
2005 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาข้าวเกรียบใบมะกรูด", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพฯ
2005 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารกันหืนต่อคุณภาพของข้าวเกรียบทอดในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพฯ
2005 inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพด้านความเค็มและสีไข่แดงของผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยาที่ผู้บริโภคยอมรับ", Agro-Industrial Conference, 22 - 24 มิถุนายน 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Survey on healthy products from soybean and the study of soybean components", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 เรื่อง เทคโนโลยีอาหารก้าวไกลนำไทยสู่ครัวโลก, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพฯ
2005 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Empirical investigation on brand awareness towards packaging shape.", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22 มิถุนายน 2005 - 24 มิถุนายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอิมัลซิไฟเออร์และสเตบิไลเซอร์ต่อความคงตัวของอิมัลชันน้ำมันมะพร้าวในน้ำหลังการให้ความร้อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสภาวะการแปรรูปต่อปริมาณเบต้าแคโรทีนในโมโรเฮยะอบแห้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 exนิศากร วรวุฒิยานันท์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Production of fructose from Inulin using mixed-inulinases", BioThailand 2005, 2-5 November 2005, Bangkok, Thailand, 2 - 5 พฤศจิกายน 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 exสุธาสินี ชัยกิจ, exอนวัช มัจฉาชีพ, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรดไดแอซิด", งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 3, 1 - 3 พฤษภาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปาล์มที่เลิกใช้แล้วโดยตัวดูดซับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 43 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exธราพงษ์ วิทิตศานต์, "การผลิตถ่านกัมมันต์จากก้านทะลายปาล์มโดยการกระตุ้นด้วยโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์และไอน้ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 43 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), 1 กุมภาพันธ์ 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exSupannika weentong, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of chemical quality in crude palm oil by fourier transform near-infrared spectroscopy", In The 7th Agro-Industrial Conference, 22 - 24 มิถุนายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันสบู่ดำและเมทิลเอสเทอร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2005]