Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • M.Sc.(Nutrition), Texas Womens University, สหรัฐอเมริกา, 2527
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  bananascassava starcheye healthGreen bananashyperglycemialinear programmingluteinPhysicochemical Propertiesphysiochemical propertiesPork ballProcessingProtein digestibilitypullulanaseresistant starchResistant starch formationresistant starch สุขภาพ การผลิต แหล่งretort pouchretortable cuprice productsripeningsalt reductionSaltinessschool childrensensory evaluationShelf-lifeSmile Care Foodsnackstarch digestibilityStarch Digestionstarchy foodssterilizationstructural propertiessupplementary food for infant and young childrenswallowingThai foodThai foodsThai fruitsThai herbs flavorthermalpropertiestype-III resistant starchUniversal Design FoodUV irradiationzeaxanthinกระชายเหลืองกลิ่นรสการกลืนการกลืนอาหารการดูดซึมแคลเซียมการบดเคี้ยวการบริโภคอาหารการปรุงอาหารด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ (Molecular cuisine)การเพาะงอกการย่อยแป้งในหลอดทดลองการย่อยโปรตีนการรับรู้กลิ่นรสอาหารการสำลักกึ่งสำเร็จรูปเกลือขนมขบเคี้ยวต้นแบบ เครือข่าย โภชนาการเกินขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพขนมเด็ก นำตาล ไขมัน โซเดียมตำขนมเด็กทางเลือกเพื่อสุขภาพ การผลิตขนมเชิงอุตสาหกรรมขนมทางเลือกขนมไทยข้อแนะนำไข่ไก่ คุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพความข้นหนืดความดันโลหิตสูงความเป็นพิษค่าดัชนีน้ำตาลเครื่องดื่มเครื่องดื่ม ผลไม้ น้ำตาลน้อย สุขภาพ เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองเครื่องดื่มลดนำตาลเครื่องปรุงรสเครื่องมือต้นแบบ ข้าวต้นแบบ pilot plantไคโตซานงาดำชีวประสิทธิผลของสารอาหารที่สามารถดูดซึมได้ในหลอดทดลองชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้เซลล์ไลน์RAW264.7โซเดียมดัชนีน้ำตาลดัดแปลงเด็กเด็กนักเรียนต้านการอักเสบถั่งแดงเพาะงอกถั่วแดงเพาะงอกถั่วเหลืองธัญพืชผลไม้ผู้สูงอายุพืชผักลดโซเดียมสมุนไพรสุขภาพอาหารอาหารไทยอาหารปรับเนื้อสัมผัส

  Interest

  อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Food and Nutrition for Health)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 43 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 24 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 19 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 45 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (85)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Molecular properties of cassava starch modified with different UV irradiations to enhance baking expansionVatanasuchart N., Naivikul O., Charoenrein S., Sriroth K.2005Carbohydrate Polymers
   61(1),pp. 80-87
   60
   2Resistant starch content, in vitro starch digestibility and physico-chemical properties of flour and starch from thai bananasVatanasuchart N., Niyomwit B., Wongkrajang K.2012Maejo International Journal of Science and Technology
   6(2),pp. 259-271
   46
   3Resistant starch contents and the in vitro starch digestibility of thai starchy foodsVatanasuchart N., Niyomwit B., Wongkrajang K.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(1),pp. 178-186
   22
   4Evaluation of hydrolyzed oat flour as a replacement for butter and coconut cream in bakery products Evaluación del uso de harina de avena en sustitución de la mantequilla y crema de coco en productos de pasteleríaInglett G., Maneepun S., Vatanasuchart N.2000Food Science and Technology International
   6(6),pp. 457-462
   12
   5Properties of pullulanase debranched cassava starch and type-III resistant starchVatanasuchart N., Tungtrakul P., Wongkrajang K., Naivikul O.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(1),pp. 131-141
   11
   6Resistant starch, physicochemical and structural properties of bananas from different cultivars with an effect of ripening and processingVatanasuchart N., Niyomwit B., Narasri W.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(3),pp. 461-472
   5
   7Nutritional composition, in vitro starch digestibility and estimated glycemic index of three varieties of ‘Kluai Namwa’ banana (Musa sapientum L.) and its productsVatanasuchart N., Butsuwan P., Narasri W.2015Maejo International Journal of Science and Technology
   9(2),pp. 265-277
   4
   8Freeze-thaw stability of bualoy thai dessert using waxy rice flourVatanasuchart N., Attaviboonkul P., Niyomwit B., Varanyanond W., Naivikul O.2010Cereal Chemistry
   87(1),pp. 73-78
   0