Conference

Article
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายปรับปรุงพันธ์จากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายในประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
Location
-
DOI
-
Related Link
-