Person Image

  Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2519
  • วท.ม. (จุลชัววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • Dr.Agr. (Agricultural Biological Chemistry ), Tohoku University , JAPAN, 2530
  • Certificate of Instruction on Microbial Enzyme Research, University of Westminster, อังกฤษ, 2532

  Expertise Cloud

  BiofuelbiohydrogencassavaCellulasecopper alginateDecolorizationDiversityDye Decolorizationflood disasterGanodermahydrogenHydrogen ProductionlaccaseLigninolytic enzymeLignocellulolytic FungiManganese peroxidaseMangrovePhenanthrenePhotosynthetic bacteriaphototrophic bacteriaPhysiologypigmentsPNSBpolycyclic aromatic hydrocarbonpolygalacturonaseporosityproteasePulp mill effluentpurificationpurple non sulfurraw starchRhodobacterRhodocyclus RubrivivaxStarchStarchy WasteStatistical designSubmerged fermentationsubmerged in waterTannaseThailand floodThermophilic Endocellulase' FungiThermotolerantTrametesTrametes polyzonautilizationvalue-added productswhite rot fungiWhite rot fungusWhite-rot fungiwhite-rot fungusWood Mael AgarWood-degrading fungizero-waste managementก๊าซไฮโดรเจนการควบคุมด้วยวิธีทางชีวภาพการผลิตไฟฟ้าการผลิตไฮโดรเจนทางชีวภาพการผลิตไฮโดรเจนแบบมีแสงของเหลือทิ้งของเหลือทิ้งประเภทแป้งคุณสมบัติการต้านจุลินทรีย์เครื่องหมายโมเลกุลชีวมวลเซลล์เชื้อเพลิงน้ำทิ้งน้ำทิ้งประเภทแป้งแบคทีเรียแบคทีเรียสังเคราะห์แสงไบโอไฮโดรเจนประเภทแป้งปลาปักเป้าแป้งโปรตีนพลังงานพลังงานก๊าซไฮโดรเจนพลังงานทดแทนพลังงานไฮโดรเจนเภสัชภัณฑ์ไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอย่อยสลายราเจริญหลังน้ำท่วมราไวท์รอทโรงงานอุตสาหกรรมวัตถุดิบวัตถุดิบทางการเกษตรวิธีการทางสถิติสภาวะที่เหมาะสมสรีรวิทยาสรีรวิทยาของราสังเคราะห์แสงสารพิษสีสังเคราะห์เส้นใยธรรมชาติเอนไซม์เอนไซม์ย่อยผนังแมลงเอนไซม์แลคเคสเอนไซม์วิทยาไอโอดิเนชั่นไฮโดรเจน

  Interest

  Microbial Enzyme , Enzyme Technology

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 166 เรื่อง (เชิงวิชาการ 110 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 51 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Repeated batch for dye degradation in an airlift bioreactor by laccase entrapped in copper alginateTeerapatsakul C., Parra R., Keshavarz T., Chitradon L.2017International Biodeterioration and Biodegradation
  120,pp. 52-57
  52
  2Production of pectinases from Rhizopus sp. in solid substratesChitradon L., Chitradon L., Mahakhan P., Mahakhan P., Poonpairoj P., Poonpairoj P., Kitpreechavanich V., Kitpreechavanich V., Lotong N., Lotong N.1996Progress in Biotechnology
  14(C),pp. 853-860
  3
  3Dye decolorisation by laccase entrapped in copper alginateTeerapatsakul C., Bucke C., Parra R., Keshavarz T., Chitradon L.2008World Journal of Microbiology and Biotechnology
  24(8),pp. 1367-1374
  25
  4Morphological characteristic regulation of ligninolytic enzyme produced by Trametes polyzonaLueangjaroenkit P., Teerapatsakul C., Chitradon L.2018Mycobiology
  46(4),pp. 396-406
  6
  5Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by a thermotolerant white rot fungus Trametes polyzona RYNF13Teerapatsakul C., Pothiratana C., Chitradon L., Thachepan S., Thachepan S.2016Journal of General and Applied Microbiology
  62(6),pp. 303-312
  10
  6Physiological regulation of an alkaline-resistant laccase produced by Perenniporia tephropora and efficiency in biotreatment of pulp mill effluentTeerapatsakul C., Chitradon L.2016Mycobiology
  44(4),pp. 260-268
  7
  7A complete system for renewable utilization of cassava to biohydrogen coupled with biomethane as zero-waste managementChannarong W., Ngamjarearnwong M., Teerapatsakul C., Chitradon L.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(3),pp. 1214-1224
  0
  8Screening of pectinase producing bacteria and their efficiency in biopulping of paper mulberry barkSittidliokratna C., Suthirawut S., Chitradon L., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Siriacha P.2007ScienceAsia
  33(1),pp. 131-135
  18
  9Novel laccases of Ganoderma sp. KU-Alk4, regulated by different glucose concentration in alkaline mediaTeerapatsakul C., Abe N., Bucke C., Kongkathip N., Jareonkitmongkol S., Chitradon L.2007World Journal of Microbiology and Biotechnology
  23(11),pp. 1559-1567
  20
  10Light regulation of two new manganese peroxidase-encoding genes in Trametes polyzona KU-RNW027Lueangjaroenkit P., Kunitake E., Sakka M., Kimura T., Teerapatsakul C., Sakka K., Chitradon L.2020Microorganisms
  8(6),pp. 1-14
  3
  11Renewable utilization of cassava coat solid waste using fungal enzyme technologyPoonpairoj P., Chitradon L.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 260-267
  2
  12Pectinases from Rhizopus sp. efficient in enhancing the hydrolyzation of raw cassava starch: Purification and characterizationChitradon L., Poonpairoj P., Mahakhan P., Kitpreechavanich V., Lotong N.1996Progress in Biotechnology
  14(C),pp. 715-722
  3
  13Color mutants of Monascus sp. KB9 and their comparative glucoamylases on rice solid cultureYongsmith B., Kitprechavanich V., Chitradon L., Chaisrisook C., Budda N.2000Journal of Molecular Catalysis - B Enzymatic
  10(1-3),pp. 263-272
  36
  14Oligosaccharide synthesis by reversed catalysis using α-amylase from Bacillus licheniformisChitradon L., Mahakhan P., Bucke C.2000Journal of Molecular Catalysis - B Enzymatic
  10(1-3),pp. 273-280
  12
  15Two Manganese Peroxidases and a Laccase of Trametes polyzona KU-RNW027 with Novel Properties for Dye and Pharmaceutical Product Degradation in Redox Mediator-Free SystemLueangjaroenkit P., Teerapatsakul C., Sakka K., Sakka M., Kimura T., Kunitake E., Chitradon L.2019Mycobiology
  47(2),pp. 217-229
  31
  16Improvement of laccase production from Ganoderma sp. KU-Alk4 by medium engineeringTeerapatsakul C., Parra R., Bucke C., Chitradon L.2007World Journal of Microbiology and Biotechnology
  23(11),pp. 1519-1527
  26