ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2022

72

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

90

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 71
2022 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชยณัฐ เพชรปานกัน, exปภาวิน ศิริโพธิ์, inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, อาจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of nisin and EDTA on morphology and properties of thermoplastic starch and PBAT biodegradable films for meat packaging", Food Chemistry, ปีที่ 369, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 130956-
2022 inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, อาจารย์, exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, exขวัญชาติ พรมฮวด, inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Morphology and permeability of bio-based poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT), poly(butylene succinate) (PBS) and linear low-density polyethylene (LLDPE) blend films control shelf-life of packaged bread", Food Control, ปีที่ 132, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 10854
2022 inนางสาววรรธินี เกตุคง, อาจารย์, exWongphan, P, exKlinmalai, P, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic starch blown films functionalized by plasticized nitrite blended with PBAT for superior oxygen barrier and active biodegradable meat packaging", FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 374, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exTien Lam, N., exMinh Quan, V., exBoonrungsiman, S., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness of bio-dispersant in homogenizing hydroxyapatite for proliferation and differentiation of osteoblast", Journal of Colloid and Interface Science, ปีที่ 611, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 491-502
2022 exWattana Pelyuntha, inนางกิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน, รองศาสตราจารย์, "Combined effects of Salmonella phage cocktail and organic acid for controlling Salmonella Enteritidis in chicken meat", Food Control, ปีที่ 133, ฉบับที่ B, มีนาคม 2022, หน้า 108653-1-9
2022 exYingkamhaeng, N, exNimchua, T, exPinmanee, P, exSuwanprateep, J, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Synergistic effect of xylanase and laccase on structural features of energy cane", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, ปีที่ 176, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exLomthong, T, exSamaimai, S, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exKrajangsang, S, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "High Loading Degradation of Poly(lactide)/Thermoplastic Starch Blend Film Using Mixed-Enzymes Produced by Fed-Batch Culture of Laceyella sacchari LP175", WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exRungruangsaphakun, J., inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Nutritional improvement of copra meal for swine feed", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 39, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exSriariyanun, M., exKitiborwornkul, N., exTantayotai, P., inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShow, P.-L., "One-Pot Ionic Liquid-Mediated Bioprocess for Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Rice Straw with Ionic Liquid-Tolerance Bacterial Cellulase", Bioengineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exPraphunchonakorn, K, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Moisture sorption isotherms, drying behavior, and quality attributes of mango sheets dried using hot air combined with relative humidity control", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, อาจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of high-pressure food processing on selected flexible packaging: Structure, physicochemical properties, and migration", Journal of Food Engineering, ปีที่ 321, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2022 exPinsuwan, A., inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exChompreeda, P., exPrinyawiwatkul, W., "Sensory Drivers of Consumer Acceptance, Purchase Intent and Emotions toward Brewed Black Coffee", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022
2022 exRungjang, W., inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exSunthornvarabhas, J., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Screening of the Phenolic Compound and Antioxidant Activity from Sugar Process", Trends in Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022
2022 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exBoontanimitr, A., exKlompong, N., exPhothongsurakun, T., "การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากแหนเป็ด ปี 2564", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 203, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 369-378
2022 exPhoonlapdacha, P., exTangshewinsirikul, C., exPhosuwattanakul, J., exKittisakmontri, K., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNakayama, J., exPrombutara, P., exSuthutvoravut, U., exChongviriyaphan, N., "Gut microbiome profiles in Thai healthy pregnant women and its association with types of foods", BMC Pregnancy and Childbirth, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exWilaithup, A., exSultan, I.N., exTareen, A.K., inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bioethanol Production from Oil Palm Trunk Fibers Using Activated Immobilized Saccharomyces cerevisiae SC90 Under Simultaneous Saccharification and Fermentation", Bioenergy Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exTorgbo, S., inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Ohmic heating extraction and characterization of rambutan (Nephelium lappaceum L.) peel extract with enhanced antioxidant and antifungal activity as a bioactive and functional ingredient in white bread preparation", Food Chemistry, ปีที่ 382, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 exPannakkong, W., exThiwa-Anont, K., exSingthong, K., inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exBuddhakulsomsiri, J., "Hyperparameter Tuning of Machine Learning Algorithms Using Response Surface Methodology: A Case Study of ANN, SVM, and DBN", Mathematical Problems in Engineering, ปีที่ 2022, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exNamrak, T., exRaethong, N., exJatuponwiphat, T., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Probing Genome-Scale Model Reveals Metabolic Capability and Essential Nutrients for Growth of Probiotic Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5", Biology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exMiss Tien Phung Nguyen, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารด้วยไมโครเวฟเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 57-72
2022 exAyimbila, F., exSiriwong, S., inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "In vitro gastrointestinal digestion of Lentinus squarrosulus powder and impact on human fecal microbiota", Scientific reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 265
2022 exTongsai, S., inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exTepsongkroh, B., inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exPrinyawiwatkul, W., "Relationship between sensory and chemical properties of Assam green teas under different pan-firing and rolling time conditions", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2022, หน้า 3116-3127
2022 exPiyorot Pongkasamepornkul, exPakjirakorn Yamkasorn, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, "Effects of ethanol-water extraction on antioxidants from Riceberry (Oryza sativa L.) bran", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 35-44
2022 exSurareungchai, S., exBorompichaichartkul, C., inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPongprasert, N., exJitareerat, P., exSrilaong, V., "Comparison of Risk Assessment Schemes in GHPs and HACCP, FSMA Preventive Controls for Human Food, ISO 22000, and GFSI Recognized Standards with Risk Scoring Guidance in General Use with Fresh Produce", Horticulturae, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022
2022 inดร.ปิยะวณี (ยกเลิก) จริยะสกุลโรจน์, อาจารย์, exChirachanchai, S., "In Situ Chemical Modification of Thermoplastic Starch with Poly(L-lactide) and Poly(butylene succinate) for an Effectively Miscible Ternary Blend", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exนส ชนม์นิภา จิตราคนี, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exรศ ดร สุดสาย ตรีวานิช, exMiss Rashidah Sukor, "ผลของ Levilactobacillus brevis TISTR 860 and Lactiplantibacillus plantarum TISTR 951 ต่อปริมาณกรดแกมมาอมิโนบิวทีริกในแป้งหมักขนมจีนและขนมจีนแป้งหมัก", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 3410-3418
2022 exRetty Putri Utami Dwipa, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Interactive Inhibition of Aflatoxigenic Aspergillus flavus and Ochratoxigenic Aspergillus carbonarius by Aspergillus oryzae under Fluctuating Temperatures", Microbiology Research , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 114-127
2022 exJanjira Tangsanthatkun , inดร.เมธาวี เพียรภักดี, อาจารย์, inนางสาววรรธินี เกตุคง, อาจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChin Ping Tan , inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Application of Aqueous Saline Process to Extract Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori): Process Optimization and Composition Analysis", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มกราคม 2022, หน้า 291-291
2022 exLua, H.Y., exNaim, M.N., exP. Mohammed, M.A., exHamidon, F., exAbu Bakar, N.F., inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exTeh, H.F., "Inhibition of acrylamide formation in potato strip by ultrasonic-treated methylcellulose batter", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022
2022 exAung, Y.L., inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสิชญา สิทธิพจน์, อาจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrative metabolomics-flavoromics approach to assess metabolic shifts during ripening of mango (Mangifera indica L.) cultivar Nam Dok Mai Si Thong", Chemical and Biological Technologies in Agriculture, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022
2022 exRujirapong, C., exSiripongvutikorn, S., exUsawakesmanee, W., inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, "Quality of reduced sodium shrimp paste from shrimp head as alternative source", Food Science and Technology (Brazil), ปีที่ 42, ฉบับที่ -, มกราคม - มีนาคม 2022
2022 exTanawatpaiboon, C., inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exLeingpibul, T., "The Application of Two Echelon Distribution Network Zoning in an Organic-Chemical Fertilizer Distribution: The Case Study in Northeastern Thailand", Engineering Journal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 11-22
2022 exBuddhasiri, S., exSukjoi, C., exKhantawa, B., exNambunmee, K., inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exThiennimitr, P., "Probiotic Limosilactobacillus reuteri KUB-AC5 inhibits growth of clinical Salmonella enterica typhimurium isolates", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exRendayu Jonda Neisyafitri, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Use of Intervention Approach in Individual and Aggregate Forecasting Methods for Burger Patties: A Case in Indonesia", AGRARIS:Journal of Agribusiness and Rural Development Research., ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 20-33
2022 inดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Quality improvement of refrigerated ready-to-eat cooked brown rice by adding gellan gum and trehalose with ohmic heating compared to conventional cooking method", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022
2022 exChaminda Sampath Induruwa Induruwa Vidana Arachchige Don, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of particle size and solid-to-solvent ratio on yield, piperine content, volatile and non-volatile contents of black pepper oleoresin extracts", Applied Engineering in Agriculture, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 145-153
2022 exSocheata Kean, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Cinnamon essential oil microcapsules made using various methods: physical properties and antimicrobial ability", Journal of the ASABE, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 169-178
2022 exจิดาภา น้อยนารถ, exFr?d?ric Bonfils, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exJerome Sainte?Beuve, exAlbert Flori, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFrancoise Granet, exLaurent Vaysse, "Post-harvest maturation of Hevea brasiliensis latex coagula: ranking of the key drivers of the mesostructure and physical properties of natural rubber", Journal of Rubber Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 5-18
2022 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, exSakayaroj, S., "Effect of banana peels and phenolic compounds on pigments and citrinin production by Monascus purpureus", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 203-214
2022 exKaewsaen, R., inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exChanput, W.P., "Cold-pressed rice bran oil-in-water emulsion delivery system with anti-inflammatory activity in THP-1 macrophages", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 139-148
2022 exNantapreecha, K., exPratheepthinthong, S., inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Novel, bioactive film based on methylcellulose incorporated with quercetin-loaded nanoparticles: Bifunctional antioxidant and ultraviolet-shielding properties", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 121-138
2022 exPhothisarattana, D., exWongphan, P., exPromhuad, K., exPromsorn, J., inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Blown film extrusion of PBAT/TPS/ZnO nanocomposites for shelf-life extension of meat packaging", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, ปีที่ 214, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 exWongphan, P., exPanrong, T., inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effect of different modified starches on physical, morphological, thermomechanical, barrier and biodegradation properties of cassava starch and polybutylene adipate terephthalate blend film", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 exWongwat, S., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exHedenqvist, M.S., "อิทธิพลของสารตัวเติมอนินทรีย์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่ขี้นรูปโดยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 208, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 973-982
2022 exSupasatyankul, B., inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extraction of Phenolic and Flavonoid Compounds from Mung Bean (Vigna radiata L.) Seed Coat by Pressurized Liquid Extraction", Molecules, ปีที่ 27, ฉบับที่ 7, เมษายน 2022
2022 exInpitak, P., inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of household sanitizing agents and electrolyzed water on Salmonella reduction and germination of sunflower and roselle seeds", International Journal of Food Microbiology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 exInduruwa Vidana Arachchige Don, C.S.I., inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of ohmic heating for black pepper (Piper nigrum L.) oleoresin extraction compared with conventional heating", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022
2022 exKanphichcha Kongsup, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The value chain analysis and the effect of COVID-19 on a small-sized blue crab manufacturer: A case study in Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 409-416
2022 exอรอมล จงเสริมศิริสกุล, inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Total polyphenol content and antioxidant properties of cold brew coffee extracts as affected by ultrasound treatment and their application in low fat pork sausage", International Journal of Food Properties, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, หน้า 813-826
2022 exPinmanee, P., exSompinit, K., exArnthong, J., exSuwannarangsee, S., exJantimaporn, A., exKhongkow, M., exNimchua, T., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Enhancing the Productivity and Stability of Superoxide Dismutase from Saccharomyces cerevisiae TBRC657 and Its Application as a Free Radical Scavenger", Fermentation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022
2022 exAsten, M.W., exYong, A., exFoti, S., exHayashi, K., exMartin, A.J., exStephenson, W.J., exCassidy, J.F., exColeman, J., exNigbor, R., exCastellaro, S., exChimoto, K., exCornou, C., exCho, I., exHayashida, T., exHobiger, M., exKuo, C.-H., exMacau, A., exMercerat, E.D., exMolnar, S., inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exPilz, M., inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exSรกez, E., exWathelet, M., exYamanaka, H., exYokoi, T., exZhao, D., "An assessment of uncertainties in V S profiles obtained from microtremor observations in the phased 2018 COSMOS blind trials", Journal of Seismology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exThepsilvisut, O., exChutimanukul, P., inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEhara, H., "Effect of chicken manure and chemical fertilizer on the yield and qualities of white mugwort at dissimilar harvesting times", PloS one, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า e026619
2022 exSriwong, C., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Simulated elephant colon for cellulose extraction from sugarcane bagasse: An effective pretreatment to reduce chemical use", Science of the Total Environment, ปีที่ 835, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exSaengbunkoet, S., exKerddonfag, N., exPuekpoonpoal, N., exKumsang, P., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะวณี (ยกเลิก) จริยะสกุลโรจน์, อาจารย์, "Structural evolution and related physical properties of machine direction oriented poly(butylene succinate-co-adipate) films", Polymer, ปีที่ 249, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2022 inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMoonmangmee, S., inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of controlled atmospheric conditions combined with salt acid immersion on trimmed young coconut qualities during cold storage", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 32, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Ultrasonic Irradiation Enables Facile Production of Lovastatin from Sugar Cane Bagasse", ACS Omega, ปีที่ 7, ฉบับที่ 16, เมษายน 2022, หน้า 13455-13464
2022 exRujirapong, C., exSiripongvutikorn, S., exUsawakesmanee, W., inดร.บัณฑิตา วานิกร, อาจารย์, "Quality changes of shrimp head fermented with garlic", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exชนกชนม์ เจริญพร, exวรรณกาญจณ์ สุภาวสิทธิ์, exดำเกิง บัณฑิตอมร, exปัทธิมา อุดมไพจิตกุล, exอนันต์ชัย อัศวเมฆิน, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "In-House Validation of Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli, Listeria monocytogenes and Salmonella spp. in Raw Meats", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2022
2022 inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Maillard reaction products-based encapsulant system formed between chitosan and corn syrup solids: Influence of solution pH on formation kinetic and antioxidant activity", Food Chemistry, ปีที่ 393, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022, หน้า 133329-1-9
2022 inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sulfite-free treatment combined with modified atmosphere packaging to extend trimmed young coconut shelf life during cold storage", Food Control, ปีที่ 139, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
2022 exUdomwasinakun, N., inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanput, W.P., "Identification of polyphenols in white mugwort (Artemisia lactiflora Wall.) ethanolic extracts and their anti-inflammatory and anti-adipogenic activity potential", Food Bioscience, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2022 exSirichokworrakit, S., inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Comparative study on conventional, accelerated solvent extraction and ultrasonic-assisted extraction of total phenolic and anthocyanin contents and antioxidant activities from Riceberry bran", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 243-254
2022 exDanbamrongtrakool, N., exSultan, I.N., inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTareen, A.K., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comprehensive approach to utilize hydrogen peroxide sterilization and urea as nitrogen source for ethanol production from oil palm trunk", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 387-398
2022 exSultan, I.N., exKhienpanya, N., exTareen, A.K., inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kinetic study of ethanol production from different sizes of two-step pretreated oil palm trunk by fed-batch simultaneous saccharification and fermentation", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 287-298
2022 exPrateek Joshi, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Multi-Mycotoxin Contamination, Mold Incidence and Risk Assessment of Aflatoxin in Maize Kernels Originating from Nepal", Microbiology Research , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 258-277
2022 exPakchamni, P., exAfedzi, A.E.K., inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of alkaline-assisted organosolv pretreatment of sugarcane trash for the production of succinic acid using response surface methodology", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 inดร.เกียรติชัย วาดอักษร, อาจารย์, exKun-Yi Lin, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Production of 2,5-furandicarboxylic acid via oxidation of 5-hydroxymethylfurfural over Pt/C ina continuous packed bed reactor", RSC Advances, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 28, มิถุนายน 2022, หน้า 18084-18092
2022 exปรวี กตัญญูตะ, inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Mechanical and barrier properties of simultaneous biaxially stretched polylactic acid/thermoplastic starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate) films", Polymer Bulletin, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022, หน้า 1-19
2022 exนายรัตนชัย สมพงษ์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอาหารว่างจากฟองเต้าหู้พองกรอบโดยเตาอบไมโครเวฟครัวเรือน", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 525-536
2022 exSuwanapetch, C., inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Media optimization for erythritol production by Moniliella sp. BCC25224", Sugar Tech, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 exWannawitayapa, W., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Toughening polylactic acid by melt blending with polybutylene adipate-co-terephthalate and natural rubber, and the performance of the resulting ternary blends", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
Publish Year National Journal 1
2022 exช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exทวีพันธ์ เลียงพิบูลย์, "การออกแบบโครงสร้างของการประเมินองค์ประกอบสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในบริบทประเทศไทย", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 86-97

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2022 exMrs. Ratnaningsih Ratnaningsih, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ต่อเนื้อเทียมเบอร์เกอร์ที่ทำมาจากโปรตีนถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนส สรัยลักษณ์ อยู่ระ, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Process design of instant fermented rice noodle to rehydrate in 2 minutes by hot water and effects of drying methods on quality and rehydration time", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนายรัตนชัย สมพงษ์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of puffing tofu skin snack by home microwave oven", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exMiss Tien Phung Nguyen, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of microwave drying on physical and sensory properties of instant mung bean vermicelli", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 22 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exT้hanyachol Apipatpapha, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Pineapple leaf fiber supply chain analysis for the sustainability of community enterprise: a case study in Thailand", 2022 AUA Academic Conference on Sustainable Energy and Green Technology, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, มาเลเซีย
2022 exNatissareeya Suksrimuang , inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Developing Food Safety and Standards of Food Delivery Service in Thailand during the COVID-19 Pandemic", 4th African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Nsukka, Nigeria , 5 - 7 เมษายน 2022, Nsukka สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
2022 exปราณธัญ แก้วธนะสิน, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of the relationship between meat consumption behavior and the potential to consume cricket protein", The 24th Food Innovation Asia Conference 2022 (FIAC 2022), 16 - 17 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exYuliana Debora Anggraini, inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, exAdi Djoko Guritno, "Financial Performance of Selected Micro Small and Medium Enterprises: A Case Study of Indonesian Agro-Industry Businesses", The 7Th RSU International Research Conference on Social Science and Humanities, Education, and Management, 29 เมษายน 2022, ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 10
2022 exภัทรภูมิ อินตา, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of drying temperature on physical and chemical properties of duckweed (Wolffia globosa)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวิชุดา สุมาลัย, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของเครื่องดื่มน้านมมะพร้าวผสมน้ามะม่วง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปรียา รักษาเจริญ, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดต่อคุณภาพด้านเคมีและกายภาพของเค้กกล้วยหอม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exพัฐนนท์ คมเดช, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการบริโภคหวานและความตระหนักในสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exอรญาณี ปันนวล, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of different pretreatments on drying characteristics, color and chlorophyll contents of duckweeds (Wolffia globosa)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exศชิภรณ์ อ้นสืบสาย, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมมะเขือเทศต่อคุณภาพเพียวเร่มะเขือเทศและแนวทางการใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exตวงรัตน์ บุญคําภา, inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, อาจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดสําหรับสุนัขทีมีภาวะผิดปกติที่ผิวหนัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exผ่องพรรณ คำฮอม, exนารีรัตน์ จริยะปัญญา, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, อาจารย์, "การทำนายแรงกดบนกางเกงรัดกล้ามเนื้อสำหรับนักวิ่งเพศหญิงด้วยการทดสอบการคืนตัวจากการยืด", The 54th National Graduate Research Conference, 13 มิถุนายน 2022, พิษณุโลก ประเทศไทย
2022 exพชรณัฏฐ์ ไชยประเสริฐ, inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, "การประเมินทางประสาทสัมผัสของสิ่งทอไทยเพื่อการนำเสนอภาพบนตลาดออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12, 18 - 20 พฤษภาคม 2022, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exชัยภัทร์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์, inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, "การออกแบบและพัฒนาเส้นด้ายแฟนซีย้อมสีธรรมชาติด้วยระบบการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD)", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12, 18 - 20 พฤษภาคม 2022, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2022]