Person Image

  Education

  • อนุปริญญา, สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ (สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ไทย, 2529
  • วท.บ. (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531
  • วท.ม (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2535
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Activated carbonArabinoxylansArthrospiraAsean Fruitsbamboo shootC-phycocyaninDefatted rice branEnzymatic hydrolysatesenzymatic methodExtractionMutagenesisoxalic acidProteinQuality Assurance Systemsrice bran proteinกากถั่วเหลืองหมักกาบากาบ้าการขยายพันธุ์การใช้ประโยชน์จากลำไผ่การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการทำให้บริสุทธิ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารการผลิตหน่อไม้สดการเผาการสกัดกิจกรรมการยับยั้งเอนไซม์ ACEไก่ไก่ตะนาวศรีขนมไทยกึ่งสำเร็จรูปขมิ้นชัน, เคอร์คูมินอยด์, เตตระไฮโดรเคอรข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวกล้องงอก คุณค่าทางอาหาร การยอมรับข้าวแดง, ข้าวกล้อง, โมแนสคัส,ข้าวเหนียวมูนความปลอดภัยอาหารคาร์โบไฮเดรสคุณค่าทางโภชนาการเครื่องมือต้นแบบ ข้าวต้นแบบ pilot plantซุปชนิดผงเซลลูเลสแซคคาไรด์ฐานข้อมูลต้นแบบธุรกิจต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระถังเช่าถ่านกัมมันต์ถ่านไม้ไผ่เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวเทคนิคไฮโดรฟิลลิกอินเตอร์เทมเป้นำ้จิ้มไก่ผง ทำแห้งแบบลูกกลิ้งน้ำซุปน้ำตาลต่ำน้ำนมแพะน้ำปลาหวานน้ำผลไม้น้ำพริกบ๊วยเบอรรี่เปลือกปนเมล็ดองุ่นโปรติเอสโปรตีนโปรตีนเมล็ดขนุนผลไม้ผลไม้ไทยไผ่พรีไบโอติกพืชให้สีเพคติเนสโพลีแซคคาไซด์โพลีแซคคาไรด์ละลายน้ำได้ฟลาโวนอยด์ภูเก็ตเมล็ดองุ่นเมืองสร้างสรรค์โมนาโคลิน เค, กาบา, ซิตรินินโยเกิร์ตชนิดผงรำข้าวรำข้าว น้ำมันรำข้าว รำข้าวสกัดไขมันรำสกัดน้ำมันที่ผ่านการสกัดโปรตีนโรงเชือดโคโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เอซีอีฤทธิ์เสริมลูกชุบวัตถุกันเสียสมรรถสูงแบบเฟสย้อนกลับ RP-HPLCสวนป่าไผ่สัดส่วนมูลค่าสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก ผลไม้สารต้านออกซิเดชัน สารฟลาวานอลสารสกัดละลายน้ำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสารไอโซฟลาโวน (Isoflavones), ถั่วเหลือง

  Interest

  Food Analysis, Protein and polysaccharide purification, Antioxidant properties in foods and agricultural products

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานผลิตทดลอง 2
   • ห้อง 527 ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (161)