คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Active Packagingantimicrobial activityAntioxidantartificial neural networkblendCassavachitosancoconutdescriptive analysisDryingdyeingemulsionencapsulationepoxidized natural rubberextractionextrusionfermentationFoodFood PackagingFood SafetyfreezinghydrocolloidLactic acid bacteriaMangomechanical propertiesMicrostructuremicrowavemigrationnanocompositeNanoparticlesNatural dyesnatural rubberOhmic heatingoptimizationOsmotic dehydrationPackagingPLApoly(butylene adipate-co-terephthalate)Poly(Lactic acid)Polylactic acidPrebioticprobioticproteinqualityRapid expansionricerice noodleRice starchSensory Evaluationshelf lifeSilkstarchSupply chainTaguchi methodtapioca starchtextureThermoplastic starchกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์การหมักการอบแห้งข้าวข้าวกล้องงอกไคโตซานชานอ้อยเซลลูโลสเทคโนโลยีชีวภาพ เทอร์โมพลาสติกสตาร์ชนวัตกรรมน้ำตาลเนื้อสัมผัสบรรจุภัณฑ์แป้งแป้งมันสำปะหลังโปรไบโอติกผลไม้ผักพรีไบโอติก พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดมะพร้าวมันสำปะหลังไมโครเวฟยางธรรมชาติรำข้าววัสดุผสมสตาร์ชสมุนไพรสารเคลือบสารต้านอนุมูลอิสระอนุภาคนาโนอ้อยอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเอทานอลไฮโดรคอลลอยด์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการภายใน

E-Mail: wannee.ch@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5028

ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fagicmw@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5093

ดร. ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาการศึกษานานาชาติ

E-Mail: faginun@ku.ac.th

Tel.: 0-25625074

ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย (รักษาการแทน)

E-Mail: fagitvp@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5057 ต่อ 5057

ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้

E-Mail: fagiptr@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5020 ต่อ 5205

ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fagivnc@ku.ac.th

Tel.: 0-25625052

ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fagiscw@ku.ac.th

Tel.: 025625037

ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์

E-Mail: fagicmw@ku.ac.th

Tel.: 02-562-5093

ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและสื่อสาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagirpc@ku.ac.th

Tel.: 0-25625096

ดร. อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fagiavj@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5016

นาย ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

E-Mail: fagitdr@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5060

ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาระบบและทรัพยากร

E-Mail: fagisuk@ku.ac.th

Tel.: 02-5625075

ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

ฝ่ายนโยบายและบริหารการเปลี่ยนแปลง

E-Mail: fbusnwl@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8777 ต่อ 60

ดร. กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

E-Mail: fagiktw@ku.ac.th

Tel.: 025625060

ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fagikpr@ku.ac.th

Tel.: 025625080Resource

นักวิจัยทั้งหมด 101 คน (รองศาสตราจารย์ 37 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 คน, อาจารย์ 20 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 26 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 66 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 424.55 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 406 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 317 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 33 โครงการ, ผู้ประสานงาน 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 181 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 15 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 794 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 674 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 75 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 264 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 985 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 845 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 32 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 353 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 3736 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1552 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2184 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 157 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 3 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 136 เรื่อง, สิทธิบัตร 18 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1683 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1379 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 25 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 166 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 113 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 320 รางวัล (เกียรติบัตร 136 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 99 รางวัล, ประชุมวิชาการ 85 รางวัล)