ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2017

98

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

94

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

199

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

12

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 97
2017 exW. Pojchananaphasiri, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Quality prediction of nipa palm fruit during osmotic dehydration and drying process", International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 247-252
2017 exKe Zhang, exSo Young Kim, inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChirachanchai, Suwabun, exChoi, Hyoung Jin, "การตอบสนองต่อการกระตุ้นภายใต้สนามไฟฟ้าของสารแขวนลอยของสตาร์ชดัดแปรด้วยคลอโรไซเลน", Polymer Bulletin , ปีที่ 74, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017, หน้า 823-837
2017 exKhan, M.R., exSripethdee, C., exChinsirikul, W., inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Effects of film permeability on reducing pericarp browning, preventing postharvest decay and extending shelf life of modified atmosphere-retail packaged longan fruits", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1925-1931
2017 exCzarina Kristine Rosales, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Crystal Promoters on Viscosity andMelting Characteristics of Compound Chocolate", International Journal of Food Properties, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 119-132
2017 exนางสาวบุษกร มหิสนันท์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShingo Matsukawa, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Solvent fractionation of rambutan (Nephelium lappaceum L.) kernel fat for production of non-hydrogenated solid fat: Influence of time and solvent type", Journal of King Saud University - Science, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 32-46
2017 exKrittiya Khuenpet, exMika Fukuoka, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Spray drying of inulin component extracted from Jerusalem artichoke tuber powder using conventional and ohmic-ultrasonic heating for extraction process", Journal of Food Engineering, ปีที่ 194, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 67-78
2017 exนายธรรมนูญ อักษรศรี, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ความรุนแรงในการให้ความร้อนและคุณภาพของข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์ผ่านการให้ความร้อนในระดับพาสเจอไรซ์ด้วยไมโครเวฟอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง", International Journal of Food Properties, ปีที่ 19, ฉบับที่ 12, สิงหาคม 2017, หน้า 1-34
2017 exจีสุดา เกตุกราย, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of menthone encapsulated complex by mungbean, tapioca, and rice starches", International Journal of Food Properties , ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, เมษายน 2017, หน้า 810-820
2017 exSiwaporn Wannawilai, exWen-Chien Lee, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Furfural and glucose can enhance conversion of xylose to xylitol by Candida magnoliae TISTR 5663", Journal of Biotechnology, ปีที่ 241, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 147-157
2017 exNuttawut Kongklom, exZhongping Shi, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Enhanced Production of Poly-gamma-glutamic Acid by Bacillus licheniformis TISTR 1010 with Environmental Controls", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 182, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2017, หน้า 990-999
2017 exณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์, exProf. Dr. David Julian McClements, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Influence of rice bran stearin on stability, properties and encapsulation efficiency of polyglycerol polyricinoleate (PGPR)-stabilized water-in-rice bran oil emulsions", Food Research International, ปีที่ 93, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017, หน้า 26-32
2017 exPraphat K. Talukdar, inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAshfaque Hossain, exMahfuzur R. Sarker, "Inactivation strategies for Clostridium perfringens spores and vegetative cells", Applied and Environmental Microbiology, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า e02731-e027316
2017 exMaryam Alnoman, inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMahfuzur R. Sarker, "Chitosan inhibits enterotoxigenic Clostridium perfringens type A ingrowth medium and chicken meat", Food Microbiology, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 15-22
2017 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGerhard SCHLEINING, "Use of gallic acid to enhance the antioxidant and mechanical properties of active fish gelatin film", Journal of Food Science, ปีที่ 82, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 80-89
2017 exปิติรัตน์ กลิ่นธรรม, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combination of microbubbles with oxidizing sanitizers to eliminate Escherichia coli and Salmonella Typhimurium on Thai leafy vegetables", Food Control, ปีที่ 77, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2017, หน้า 260-269
2017 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exProf.Yukihiro Ozaki, exChalermpun Thamasopinkul, "Temperature compensation for determination of moisture and reducing sugar of longan honey by near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 36-44
2017 exMr. Muhammad Aamir, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Ohmic heating treatment for Gac aril oil extraction: Effects on extraction efficiency, physical properties and some bioactive compounds", Innovative Food Science and Emerging Technologies, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017, หน้า 224-234
2017 exSuthatta Areekij, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exYukihiro Ozaki, "Rapid and nondestructive analysis of deep-fried taro chip qualities using near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy , ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน 2017
2017 exMonchai Dejsungkranont, ex Yusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous production of C-phycocyanin and extracellular polymeric substances by photoautotrophic cultures of Arthrospira platensis", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 92, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 2709-2718
2017 exน.ส.ปนิดา จูมเจริญ, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self-cleaning Finishes on PET and PLA Fabrics Using TiO2 Nanoparticles", Key Engineering Materials, ปีที่ 735, ฉบับที่ 1, เมษายน 2017, หน้า 180-184
2017 exMonchai Dejsungkranont, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization of production of C-phycocyanin and extracellular polymeric substances by Arthrospira sp.", Bioprocess and Biosystems Engineering, ปีที่ 40, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1173-1188
2017 exKanthidaWadeesirisak, exSabine Casteno, exKarine Berthelot, exLaurent Vaysse, exFr?d?ric Bonfils, exFr?d?ric Peruch, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exSophie Lecomte, exC?line Bottier, "Rubber particle proteins REF1 and SRPP1 interact differently with native lipids extracted from Hevea brasiliensis latex", BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES, ปีที่ 1859, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 201-210
2017 exKriengkri Timsorn, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Identification of adulteration in uncooked Jasmine rice by a portable low-cost artificial olfactory system", Measurement, ปีที่ 108, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 67-76
2017 exจิรพงศ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CONSTRUCTION AND CHARACTERIZATION OF SINGLE CHAIN VARIABLE FRAGMENT-ALKALINE PHOSPHATASE FOR RAPID DETECTION OF AFLATOXIN B1 IN AN ELISA-BASED ASSAY", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 79-89
2017 exNga Tien Lam, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidarat Nimchya, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Utilizing cellulose from sugarcane bagasse mixed with poly(vinylalcohol) for tissue engineering scaffold fabrication", Industrial Crops and Products, ปีที่ 100, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 183-197
2017 exNga Tien Lam, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidarat Nimchua, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Cellulose Nanocrystals Extracted from Sugarcane Bagasse for Potential Biomedical Materials", Sugar Tech, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1-14
2017 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exกฤติยา เขื่อนเพชร, exปัทมาภรณ์ แก้วศรี, exนันทวัน ดำรงพงศ์ไพบูลย์, exนางสาวภวิศา หะยะมิน , exกรกนก จันทรังษี , "Ohmic heating for cooking rice: Electrical conductivity measurements, textural quality determination and energy analysis", Innovative Food Science and Emerging Technologies, ปีที่ 42, ฉบับที่ -, สิงหาคม - กันยายน 2017, หน้า 16-24
2017 exPimchanok Witayaudom, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Effect of surfactant concentration and solidification temperature on the characteristics and stability of nanostructured lipid carrier (NLC) prepared from rambutan (Nephelium lappaceumL.) kernel fat", Journal of Colloid and Interface Science, ปีที่ 505, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2017, หน้า 1082-1092
2017 exSiwaporn Wannawilai, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "A model of furfural-inhibited growth and xylitol production by Candida magnoliae TISTR 5663", Food Bioprod. Process., ปีที่ 105, ฉบับที่ -, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 129-140
2017 exFongin, Suwalee, exKiyoshi Kawai, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, exYoshioHagura, "Effects of water and maltodextrin on the glass transition temperature of freeze-dried mango pulp and an empirical model to predict plasticizing effect of water on dried fruits", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ปีที่ 210, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 91-97
2017 exWanwisa Wongmaneepratip, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of oil types and pH on carcinogenic polycyclic aromatichydrocarbons (PAHs) in grilled chicken", Food Control, ปีที่ 79, ฉบับที่ 9, กันยายน 2017, หน้า 119-125
2017 exนางสาวกฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์, "Inulin Powder Production from Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Tuber Powder and Its Application to Commercial Food Products", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, สิงหาคม - กันยายน 2017, หน้า 1-13
2017 exChonnikarn Srikanlaya,, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exWeibiao Zhou, "Effect of butter content and baking condition on characteristics of the gluten-free dough and bread", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1904–1913-1904–1913
2017 exNatthawut Yodsuwan, exShigeki Sawayama, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of nitrogen concentration on growth, lipid production and fatty acid profiles of marine diatom Phaeodactylum tricornutum", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2017, หน้า 190-197
2017 exIntaratrakul, K, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNguyen, TH, exHaltrich, D, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Secretory expression of beta-mannanase from Bacillus circulans NT 6.7 in Lactobacillus plantarum", PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, ปีที่ 139, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 29-35
2017 exChanon Wiphanurat, exPran Hanthanon, ex Thiti Kaisone, exรัตนวรรณ มกรพันธ์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Properties of HDPE/Biodegradable Polymer Blends Using Modified Rubber", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ "_", กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 101-106
2017 exSumate Ouipanich, exThiti Kaisone, ex Pran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exYupawan Thongjun, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of the Citric Acid as Blowing Agent on the Compressive Properties and Morphology of PLA/ENR Blend Foams", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ "_", กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 95-100
2017 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exThiti Kaisone, ex Pran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, ex Sumate Ouipanich, exYupawan Thongjun, "Mechanical Properties of Biodegradable Mulch Films Contained Poly(Lactic Acid) and Modified Natural Rubber Prepared by Blown Film Extrusion", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ "_", กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 117-122
2017 exYupawan Thongjun, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, ex Sumate Ouipanich, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of Thermoplastic Starch/Fiber Blend: Effect of Tapioca Residue on the Mechanical Properties and Surface Study", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ "_", กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 123-127
2017 exสุพัตรา ตั้งใจบูรณะ, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development model of web design element for clothing e-commerce based on the concept of mass customization", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กันยายน 2017, หน้า 242-250
2017 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนราพร พรหมไกรวร, "Effect of inducing agents on growth and astaxanthin production in Haematococcus pluvialis: Organic and inorganic", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 12, ตุลาคม 2017, หน้า 152-158
2017 exLatthika Wimonsiri, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Ozaki, "Rapid analysis of chemical composition in intact and milled rice cookies using near infrared spectroscopy", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2017, หน้า 330-337
2017 exCzarina Kristine Rosales, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Ability of crystal promoters to delay fat bloom development in heat-resistant compound chocolate with or without the presence of crystal inhibitor", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 2343-2351
2017 exนายพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exศ.วิทูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล, "Comparisons of physicochemical properties and antioxidant activities among pumpkin (Cucurbita moschata L.) flour and isolated starches from fresh pumpkin or flour", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 2436-2444
2017 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exโชติมา สดแสงจันทร์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOzan Avinc, "Influence of MCT-b-cyclodextrin treatment on strength,reactive dyeing and third-hand cigarette smoke odor release properties of cotton fabric", Cellulose, ปีที่ 24, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 5233-5250
2017 exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบผลของการทอด การอบด้วยไมโครเวฟ การอบด้วยอินฟราเรด และการอบลมร้อนต่อโครงสร้างภายในและคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็วโปรตีนสูง", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, สิงหาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-10
2017 exMonchai Dejsungkranont, exHo-Hsien Chen, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of antioxidant activity of C–phycocyanin of Spirulina powder treated with supercritical fluid carbon dioxide", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2017, หน้า 347-354
2017 exAnupan Youngpreda, exTitiporn Panyachanakul, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exSunit Suksamrarn, exShinji Tokuyama, exSukhumaporn Krajangsang, "Optimization of poly(DL-lactic acid) degradation and evaluation of biological re-polymerization", Journal of Polymers and the Environment, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 1131-1139
2017 exSomruethai Bouyam, exWanna Choorit, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, "Heterotrophic production of Chlorella sp. TISTR 8990biomass growth and composition under various production conditions", Biotechnology Progress , ปีที่ 33, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1589-1600
2017 exPrayoonthien, P, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "In vitro fermentation of copra meal hydrolysate by chicken microbiota", 3 BIOTECH, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017
2017 exPuangchit, P, exIshigaki, M, exYasui, Y, exKajita, M, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exOzaki, Y, "Non-staining visualization of embryogenesis and energy metabolism in medaka fish eggs using near-infrared spectroscopy and imaging", ANALYST, ปีที่ 142, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2017, หน้า 4765-4772
2017 exIsrakarn, K., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of CaCl2 on the formation of Ca-induced starch aggregates and spherulitic structure in dried starch film", Drying Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 13, มกราคม 2017, หน้า 1552-1560
2017 exPajareon, S., inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effects of spray drying at different inlet air temperatures on antioxidative activity and some properties of homnil rice bran extract powder", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 16, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 782-788
2017 exKatekhong, W., inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Color and gelling properties of dried egg white: Effect of drying methods and storage conditions", International Journal of Food Properties, ปีที่ 20, ฉบับที่ 9, มกราคม 2017, หน้า 2157-2168
2017 exBoonruang, K., exKerddonfag, N., exChinsirikul, W., exMitcham, E.J., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antifungal effect of poly(lactic acid) films containing thymol and R-(-)-carvone against anthracnose pathogens isolated from avocado and citrus", Food Control, ปีที่ 78, มกราคม 2017, หน้า 85-93
2017 exRumjuankiat, K., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Bacterial contaminants from frozen puff pastry production process and their growth inhibition by antimicrobial substances from lactic acid bacteria", Food Science and Nutrition, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 454-465
2017 exAamir, M., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of microwave drying on quality kinetics of okra", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 1239-1247
2017 exLam, N.T., exSaewong, W., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Effect of varying hydrolysis time on extraction of spherical bacterial cellulose nanocrystals as a reinforcing agent for poly(vinyl alcohol) composites", Journal of Polymer Research, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2017
2017 exPerez, R.H., exSugino, H., exIshibashi, N., exZendo, T., inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์, exNakayama, J., exSonomoto, K., "Mutations near the cleavage site of enterocin NKR-5-3B prepeptide reveal new insights into its biosynthesis", Microbiology (United Kingdom), ปีที่ 163, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 431-441
2017 exChapuis, A., exPrecoppe, M., exMรฉot, J.M., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exTran, T., "Pneumatic drying of cassava starch: Numerical analysis and guidelines for the design of efficient small-scale dryers", Drying Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 393-408
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exCao, M., exKongklom, N., exChuensangjun, C., exShi, Z., exChisti, Y., "Microbial production of poly-gamma-glutamic acid", World Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 9, กันยายน 2017
2017 exKlinmalai, P., exHagiwara, T., exSakiyama, T., inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Chitosan effects on physical properties, texture, and microstructure of flat rice noodles", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 76, ฉบับที่ Part A, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 117-123
2017 exPattanasiri, T., inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Acute toxicity and anaesthetic effect of clove oil and eugenol on Siamese fighting fish, Betta splendens", Aquaculture International, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 163-175
2017 exPattanasiri, T., inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Anaesthetic efficacy of clove oil-coated LDPE bag on improving water quality and survival in the Siamese fighting fish, Betta splendens, during transportation", Aquaculture International, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 197-209
2017 exMalithong, A., inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Zero waste management to increase efficiency in palm oil production and processing for food security in Thailand", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 589-596
2017 exJansrimanee, S., inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of sodium alginate coating on osmotic dehydration of pumpkin", International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 1903-1909
2017 exSueprasarn, J., exReabroy, S., inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant properties of Karanda (Carissa carandas Linn.) extracts and its application in Thai traditional fermented pork sausage (Nham)", International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 1667-1675
2017 exKooprasertying, P., inนายธนภูมิ มณีบุญ, exIamtaweejaroen, P., inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization and efficiency improvement of in-house immunoaffinity column KU-Af02 For aflatoxin detection", Biotropia, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 114-126
2017 exPinkaew, H., exWang, Y.-J., inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Impact of pre-germination on amylopectin molecular structures, crystallinity, and thermal properties of pre-germinated brown rice starches", Journal of Cereal Science, ปีที่ 73, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 151-157
2017 exTassanaudom, U., exToorisut, Y., inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exJittaprasartsin, C., exWangroongsarb, P., inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prevalence of toxigenic Clostridium perfringens strains isolated from dried spur pepper in Thailand", International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 955-962
2017 exInyod, T., exSassanarakit, S., exPayapanon, A., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Morphological characteristics and molecular identification of a wild thai isolate of the tropical mushroom hed taen rad (Macrocybe crassa)", Biodiversitas, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 221-228
2017 exKhankaew, S., exMills, A., exYusufu, D., exWells, N., exHodgen, S., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Multifunctional anthraquinone-based sensors: UV, O2 and time", Sensors and Actuators, B: Chemical, ปีที่ 238, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 76-82
2017 exKasirin Batpho, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of collagen casing impregnated with nisin against foodborne microorganisms associated with ready-to-eat sausage", Food Control, ปีที่ 73, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017, หน้า 1342-1352
2017 exNinchan, B, exSaothong, P, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Comparison of the kinetic behavior of dextranase and pullulanase applied to pan boiling: laboratory and factory trials", INTERNATIONAL SUGAR JOURNAL, ปีที่ 119, ฉบับที่ 1418, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 116-121
2017 exSingha, K, exBuddhakulsomsiri, J, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "Mathematical Model of (R,Q) Inventory Policy under Limited Storage Space for Continuous and Periodic Review Policies with Backlog and Lost Sales", MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, กุมภาพันธ์ 2017
2017 exShuangshuang Guo, exYan Ge, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A review of phytochemistry, metabolite changes, and medicinal uses of the common sunflower seed and sprouts (Helianthus annuus L.)", Chemical Central Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 95, กันยายน 2017
2017 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of sodium dithionite and glucose as a reducing agent fornatural indigo dyeing on cotton fabrics", MATEC Web of Conferences, ปีที่ 108, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 1-4
2017 exRattanaphol Mongkholrattanasit , exNongnut Sasithorn, exCharoon Klaichoi, exWasana Changmuong, exJittrawan Vaisalong, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, exSomchai Udon, exPornphanit Sasivatchutikool, "Studies of Dyeing of Silk Fabric with Natural Indigo Using Pad-Dry and Pad-Batch Techniques", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 865, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 100-104
2017 exAyu Kusuma Wardani, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessing Consumer Behavior and Willingness to Pay for Imported Wafer Snack Products from Indonesia", Review of Integrative Business and Economics Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2017, หน้า 393-403
2017 exนางสาวดวงใจ น้อยวัน, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. อดิศักดิ์ จูมวงษ์, exผศ.ดร. จำนงค์ อุทัยบุตร, exรศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์, "Kinetics of Mango Fruits (Mangifera indica cv. ‘Nam Dok Mai Si Thong’) Quality Changes during Storage at Various Temperatures", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 199-212
2017 exNipat Sritrakul, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of dilute acid pretreatment for bioethanol fermentation from sugarcane bagasse pith", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 512-519
2017 exPhatcharin Prayoonthien, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Copra Meal-Hydrolysate on the Broiler Chicken Microbiota", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2017, หน้า 839-860
2017 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJanice B. Harte, exRafael A. Auras, exPeter K.C. Ong, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Effects of packaging materials on the aroma stability of Thai ‘tom yam’ seasoning powder as determined by descriptive sensory analysis and gas chromatography–mass spectrometry", Journal of the Science of Food and Agriculture , ปีที่ 97, ฉบับที่ 6, เมษายน 2017, หน้า 1854-1860
2017 exSunthornvarabhas, J, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial kinetic activities of lignin from sugarcane bagasse for textile product", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, ปีที่ 109, ธันวาคม 2017, หน้า 857-861
2017 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exChelbi, K, exDubascoux, S, exChar, C, exVaysse, L, exDubreucq, E, exSainte Beuve, J, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exBonfils, F, "Mesostructure characterization by asymmetrical flow field-flow fractionation of natural rubber samples from different Hevea brasiliensis genotypes", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, ปีที่ 109, ธันวาคม 2017, หน้า 936-943
2017 inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, exLi, Y, "Structure-property modification of microcrystalline cellulose film using agar and propylene glycol alginate", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 134, ฉบับที่ 47, ธันวาคม 2017
2017 exLimpimwong, W, exKumrungsee, T, exKato, N, exYanaka, N, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rice bran wax oleogel: A potential margarine replacement and its digestibility effect in rats fed a high-fat diet", JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, ปีที่ 39, ธันวาคม 2017, หน้า 250-256
2017 exPothinuch, P, exMiyamoto, A, exNguyen, HTT, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Vasodilatory effects of mulberry (Morus spp.) leaf extract on porcine cerebral arteries in vitro: Possible underlying mechanisms", JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, ปีที่ 38, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 151-159
2017 exOgawa, M, exInoue, M, exHayakawa, S, inดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์, exOgawa, M, "Effects of rare sugar d-allulose on heat-induced gelation of surimi prepared from marine fish", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, ปีที่ 97, ฉบับที่ 14, พฤศจิกายน 2017, หน้า 5014-5020
2017 exRodklongtan, A, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Combined effects of holy basil essential oil and inlet temperature on lipid peroxidation and survival of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 during spray drying", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 100, ฉบับที่ - Part:1, ตุลาคม 2017, หน้า 276-283
2017 exJang, H, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, exPark, WJ, exHeo, HJ, exKim, DO, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKim, TJ, exJung, SH, exLee, CY, "Phyllanthus emblica L. (Indian gooseberry) extracts protect against retinal degeneration in a mouse model of amyloid beta-induced Alzheimer's disease", JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 330-338
2017 exKhan, MR, exSuwanamornlert, P, inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChinsirikul, W, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Quality and biochemical changes of longan (Dimocarpus longan Lour cv. Daw) fruit under different controlled atmosphere conditions", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 52, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 2163-2170
2017 exNgamnikom, Peerapong, exPhawaphuthanon, N., exKim, M., inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exShin, I.-S., exChung, D., "Fabrication of core–shell structured macrocapsules by electro-coextrusion with agar–hydrocolloid mixtures for precooked food applications: textural and release characteristics", International Journal of Food Science & Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017, หน้า 2538-2546
2017 exTunnarut, D, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality Enhancement of Tapioca Starch Gel using Sucrose and Xanthan Gum", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017
2017 exนางสาวกมลวรรณ จ้างมีศิลป์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "Enzymatic Optimization of Riceberry Bran Protein Hydrolysate Extraction and Characterization", Current Applied Science and Technology Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 209-223
2017 exทิพยชนก บวรทหัย, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Three-Dimensionally Ordered Macroporous (3DOM) TiO2: Photodegradation Catalyst", Key Engineering Materials , ปีที่ 735, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 132-135
2017 inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNarisara Ngamekaue, "Stability Enhancement of Ocimum Sanctum Linn. Essential Oils Using Stearic Acid in Aluminum Carboxymethyl Cellulose Film-Coated Gelatin Microcapsules", Journal of Food Science, ปีที่ 82, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1310-1319
Publish Year National Journal 1
2017 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวประภาพร คุณปัญญา, "สารสกัดน้ำจากใบและก้านจิงจูฉ่ายยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซม์แอลฟ่า-อะไมเลส และแอลฟ่า-กลูโคซิเดส", วารสารโภชนาการ, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 16-22

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 60
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, "Green production of natural bamboo fibers for textiles and natural fiber composites", the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) , 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exProf. Juming Tang, exProf. Shyam Sablani, "ผลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและสมบัติทางความร้อนต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เสริมเนื้อไก่ไข่แดงและสาหร่าย", 2017 3rd International Conference on Food and Environmental Sciences , 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2017, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2017 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Rafael A. Auras, exAssoc. Prof. Janice B. Harte, "Effects of Co-Permeant on the Interactions between Aroma Compounds and Poly(lactide) Polymers", The 28th IAPRI World Symposium on Packaging 2017, 9 - 12 พฤษภาคม 2017, Lausanne สมาพันธรัฐสวิส
2017 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพริศศา ปัทมนิรันดร์กุล, exนางสาวศวิตา เชี่ยวไพบูลย์สกุล, "Permeability of Aroma Compound through Polyethylene Films of Varying Crystallinity", The 28th IAPRI World Symposium on Packaging 2017, 9 - 12 พฤษภาคม 2017, Lausanne สมาพันธรัฐสวิส
2017 inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermal-induced ordered structure of polylactide/thermoplastic starch film for reduced plasticizer migration as a model case study", the 28th IAPRI Symposium on Packaging 2017, 9 - 12 พฤษภาคม 2017, เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส
2017 inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwabun Chirachanchai, exKohji Tashiro, exWannee Chinsirikul, exNoppadon Kerddonfag, "Microstructural Analyses and Related Physical Properties of Biaxially Oriented Polylactide Films", 28th IAPRI Symposium on Packaging 2017, 9 - 12 พฤษภาคม 2017, เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส
2017 exนส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของเนื้อไก่ ไข่แดง และสาหร่ายต่อองค์ประกอบทางเคมี สมบัติไดอิเล็กทริก และสมบัติทางความร้อนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป", 4th International Conference on Chemical and Food Engineering, 28 - 30 มีนาคม 2017, osaka ญี่ปุ่น
2017 exThipchanok Bowornhathai, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2):ตัวเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายโดยใช้แสง", 7th International Conference on Advanced Materials Research (ICAMR 2017), 20 - 22 มกราคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 exน.ส. ปณิดา จูมเจริญ, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self-cleaning Finishes on PET and PLA Fabrics Using TiO2 Nanoparticles", 2017 The 7th International Conference on Advanced Materials Research (ICAMR 2017), 20 - 22 มกราคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 exSiraprapha DEEPRADIT, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Harvest Planning of Aromatic Coconut by Using Monte Carlo Simulation", The 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2017) , 21 - 23 เมษายน 2017, nagoya ญี่ปุ่น
2017 exMr. Pisith Sok, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "สมบัติของข้าวหลังผ่านความร้อนด้วยคลื่นวิทยุเพื่อกำจัดมอด", The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development Challenges towards the Digital Societies, 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exYupawan Thongjun, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exSumate Ouipanich, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบสารผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและเส้นใย: อิทธิพลของกากมันต่อสมบัติเชิงกลและการศึกษาพื้นผิว", International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2017), 19 - 21 พฤษภาคม 2017, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exChanon Wiphanurat, exPran Hanthanon, exThiti Kaisone, exRathanawan Magaraphan, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "The Properties of HDPE/Biodegradable Polymer Blends Using Modified Rubber", International Conference on Advanced Materials Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2017), 19 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2017, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exSumate Ouipanich, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exYupawan Thongjun, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of the Citric Acid as Blowing Agent on the Compressive Properties and Morphology of PLA/ENR Blend Foams", International Conference on Advanced Materials, Structure and Mechanical Engineering, 19 - 21 พฤษภาคม 2017, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exSumate Ouipanich, exYupawan Thongjun, "Mechanical Properties of Biodegradable Mulch Films Contained Poly(lactic acid) and Modified Natural Rubber Prepared by Blown Film Extrusion", International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering, 19 - 21 พฤษภาคม 2017, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exSupatcha Kubglomsong, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of rice bran albumin hydrolysate on tyrosinase inhibition and copper chelating activity", The 5th International Symposium on Fundamental and Applied Sciences., 29 - 31 มีนาคม 2017, Nagoya ญี่ปุ่น
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prospects of Bamboo Fiber-PP Composites for Automotive & Construction Applications", 6th Biobased Chemicals and Plastics, 21 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKornchawan Siriprukpong, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการอยู่รอดของ Lactobacillus acidophilus ที่ผ่านความร้อนต่ำภายหลังกระบวนการ Spray Dry ด้วย Binder ต่างชนิด", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), 15 - 17 มิถุนายน 2017, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKhoa Duong Huu, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Ethanol Concentration on Extraction Yield, Composition and Emulsifying Capacity of Crude Saponin from Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Seed Kernel", The Food Innovation Asia Conference 2017, 15 - 17 มิถุนายน 2017, บางนา (ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKanokwan Wongkongkaew, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Extraction Conditions of protein from Mulberry Leaf.", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC2017). , 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exYupawan Pratchayapong, exSupaporn Juangphanich, exTHAWANRUT KIATYINGANGSULEE, exApasara Worarach, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of antimicrobial activity of lactic acid bacteria against bovine mastitis pathogens", the 9th Asian conference on lactic acid bacteria: LAB Era booming in science, industry, and the public., 3 - 5 กรกฎาคม 2017, Gwangju สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2017 exนส. ภัทรภร พงษ์รัตน์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การรักษาเสถียรภาพของรำข้าวโดยเตาไมโครเวฟแบบสายพานในเชิงพาณิชย์", The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017, 24 - 25 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exMolin Soeng, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Opportunity of Premium Beef in Phnom Penh", RSU National and International Research Conference 2017, 28 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exAyu Kusuma Wardani, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ASSESSING CONSUMER BEHAVIOR AND WILLINGNESS TO PAY (WTP) FOR IMPORTED WAFER SNACK PRODUCTS FROM INDONESIA", SIBR 2017 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 25 พฤษภาคม - 26 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exมัตติกา ปรมาธิกุล, exเติมลักษณา แตงอยู่, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancement of Biogas Production from Lipid-rich Substrates by Bioaugmentation", iwwg-ARB 2017: 3rd Symposium of the Asian Regional Branch of International Waste Working Group, 12 - 14 เมษายน 2017, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exTung Thanh Pham, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Effect of Coconut Flour Addition on Pasting and Gelling Properties of Some Flour Types", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) , 15 - 17 มิถุนายน 2017
2017 exMolika Yin, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effects of Soybean and Transglutaminase on the Preparation of Gluten-free Chalky Rice Breadstick", Food Innovation Asia Conference 2017 , 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exภัทรสุดา น้ำทองไทย, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, "Development of Rice Spaghetti Using Propylene Glycol Alginate and Soy Flour by Twin-Screw Extrusion", Food Innovation Asia Conference 2017 , 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exPornpawee Nunthakunakorn, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exJirachai Buddhakulsomsiri, exSophea Horng, exPanchalee Praneetpholkrang, "A Survey Study on Cassava Production in Battambang, Cambodia", The 5th Stamford International Conference on Business and Higher Education, 18 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนส. อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะทำแห้งด้วยวิธีการต่างๆเปรียบเทียบกับวิธีการทอดต่อโครงสร้างภายในและคุณภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโปรตีนสูงคืนรูปเร็ว", 3rd International Conference on Sustainable Agriculture Technologies (ICSAT 2017), 24 - 26 พฤศจิกายน 2017, Caiayi ไต้หวัน
2017 exกมลทิพย์ เปาะทองคำ, exสุพ้ชชา ขับกล่อมส่ง, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effect of commercial defatted rice bran extract on enzymatic browning in banana slices", The 8th Shelf Life International Meeting (SLIM 2017), 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exณัฐกานต์ รัตนวารินทร์ชัย, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of sample-to-solvent ratio, ethanol concentration and extraction time on phenolic compound extracted from sunflower seed meals by ultrasound-assisted extraction", 2017 3rd International Conference on Food and Environmental Sciences (ICFES 2017), 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2017, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2017 exมนัสพล ทิพย์มณี, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPARISION OF ENZYME IMMOBILIZATION METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF ALCOHOL OXIDASE BASED BIOSENSORS", 1st International Conference (ITECH 2017), 27 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exJUAN PABLO CAMPOS MORENO, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, "Comparative Effects of Conventional and Ohmic Heating Methods on Stabilization of Rice Bran", The 8th Shelf Life International Meeting (SLIM 2017), 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exThanapat Leelertkij, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exJirachai Buddhakulsomsiri, "A Mathematical Model for the Capacitated Vehicle Routing Problem with Transshipment", The 2017 International Conference on Innovation, Management and Industrial Engineering (IMIE 2017), 8 - 10 สิงหาคม 2017, Osaka ญี่ปุ่น
2017 exYupawan Thongjun, ex Thiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exSumate Ouipanich, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "A Function of Thermoplastic Starch Blends from Tapioca Waste Based on Mechanical Properties and Morphology", 7th International Conference on Innovation in Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2017), 4 - 6 ธันวาคม 2017, อังกฤษ
2017 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, ex Chanon Wiphanurat, exSumate Ouipanich, exYupawan Thongjun, "Characterization of Tapioca Residue and Coir Fiber as Reinforcement Foam Composites Obtained by Compression Molding", 7th International Conference on Innovation in Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2017), 4 - 6 ธันวาคม 2017, อังกฤษ
2017 exSumate Ouipanich, exThiti Kaisone, ex Pran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exYupawan Thongjun, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Poly(lactic acid)/Epoxidized Natural Rubber Blends Foams with Nanofillers Cellular Compressed Foaming: Effect of Nanofillers Blends Foam on Physiology, Compressive Strength, Thermal Stability and Morphology", 7th International Conference on Innovation in Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2017), 4 - 6 ธันวาคม 2017, อังกฤษ
2017 exกัลยรัตน์ โตเต็ม , inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "Factors Determining the Profitability of Arabica Coffee Growers in Northern Plateau of Thailand", The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7), 19 - 20 ตุลาคม 2017, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2017 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Sodium Dithionite and Glucose as a Reducing Agent for Natural Indigo Dyeing on Cotton Fabrics", 2017 The 7th International Conference on Advanced Materials Research, 20 - 22 มกราคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 exLinh Thi Phuong Le, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of co-cultural growth of Escherichia coli O26:H11, Listeria monocytogenes, and Bacillus cereus in a single enrichment medium", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), 15 มิถุนายน 2017, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์, exProf. Dr. Shigeru Hayakawa, exProf. Dr. Masahiro Ogawa, "Modification of the Physical Properties of Egg White Protein Using Rare Sugars", Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), 15 - 17 มิถุนายน 2017
2017 exNattiporn Ornthanalai, exSutep Gonlachanvit, exSiree Chaiseri, exTawatchai Chaiwatanarat, exShuichi Shiratori, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, ex Paramate Horkaew6, exVijit Kanungsukkasem, "Effects of Jerusalem artichoke snack bar on gastric emptying and colon transit: a randomized crossover trial", FFC’s 22nd International Conference, Boston, MA, USA, Organized by FFC and BIDMC/Harvard Medical School Teaching Hospital, 1(1), 101–103., 22 - 23 กันยายน 2017, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2017 exDang, L.T.K., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effects of cellulase and glucoamylase treatment on quality of Sao Hai brown rice.", The 15th ASEAN Food Conference, Sheraton Saigon Hotel & Towers, Ho Chi Minh city, Vietnam, November 14-17, 2017., 14 - 17 พฤศจิกายน 2017, Ho Chi Minh city สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2017 exMuhammad Faiq, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of papaya peel extract on browning inhibition in vegetable and fruit slices.", The 8th Shelf Life International Meeting (SLIM 2017), 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exMuhammad Faiq, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of different extraction times of papaya peel extract on browning inhibition in vegetable and fruit slices", The 10th Joint International Symposium on Food Science and Technology among NUS, TUMSAT, HU, KU and UPM, 7 - 8 ธันวาคม 2017, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2017 exWorranoot Bunchalieo, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Importance-satisfaction analysis in evaluating service quality of Japanese restaurant", The 2017 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2017), 20 - 21 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวอรไท แซ่ติ้ง, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inhibitory effects of mungbean soup on the enzyme and regulator related to type 2 diabetes", International of Food Research Conference 2017, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, มาเลเซีย
2017 exIsara Wattananapakasem, exAdele Costabile, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Microencapsulation of Synbiotic Resistant Purple Rice with Inulin", Starch Update 2017: The 9th International Conference on Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, Bitec ฺBangkok
2017 exBoonyote Kamjijama, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHanna Bednarz, exKarsten Niehaus, "Physico-chemical properties of Riceberry grain during germination and its different localization pattern of amino acids", Starch Update 2017: The 9th International Conference on Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, ฺBitec Bangkok
2017 exChotiros Pitidechachai, exShoichi Gohtani , inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Crosslinking of granular cold water soluble rice starch for food grade pickering emulsion.", Starch Update 2017: The 9th International Conference on Starch Technology , 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exNaree Denchai, exJenshinn Lin, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exTzou-Chi Huang, "Degree of Gelatinization and Temperature Cycle Storage on Retrogradation of Rice Starch Paste", 8th Shelf Life International Meeting 2017, 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, Bangkok, Thailand กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวอัจฉริยา, exFoo Hooi Ling, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Probiotic characteristic of Escherichia coli isolated from fecal sample of Thai adults", International Congress of the Malaysian Society for Micorbiology 2017, 4 - 7 ธันวาคม 2017, Putrajaya, Malaysia มาเลเซีย
2017 exนายศราวุฒิ บุญนา, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "The effect of ultrasound and pectinase enzyme treatment for antioxidant activity in mulberry juice prepared for wine fermentation", Thai Society of Biotechnology and International Conference, 23 - 25 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exUtoomporn Kulanam, exSoisuda Pornpukdeewattana, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Koji culture for rice wine production", The 29th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017), 23 - 25 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exPatcharin Jarastrakull, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMalinee Sriariyanun, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization for Organic acids pretreatment of Oil Palm Trunk by Response Surface Methodology", The 29th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017), 23 - 25 พฤศจิกายน 2017
2017 exธนพร มากช่วย, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The change of color and textural properties of mulberry leaft tea noodles during storage", 8th Shelf Life International meeting, 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, Bangkok
2017 exนพวุฒิ พงษ์บุญ, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF AMYLOSE CONTENT AND MOISTURE CONTENT OF GELATINIZED RICE DOUGH ON QUALITY OF GLUTEN-FREE WHITE SALTED NOODLES", 8th Shelf Life International Meeting, 1 - 3 พฤศจิกายน 2017
2017 exน.ส. จินตา ฉายาวัฒน์, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Defatted Rice Bran and Alkaline-Treated Defatted Rice Bran Substitution in Batter on Chicken Nugget Quality", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 “Innovative Food Science and Technology for Mankind:Empowering Research for Health and Aging Society”, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKhanh Thi Phuong Truong, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Hydrolysis Conditions on Production of Arabinoxylan Oligosaccharides from Commercially Defatted Rice Bran by Xylanase", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 “Innovative Food Science and Technology for Mankind:Empowering Research for Health and Aging Society”, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 34
2017 exAhsanatun Syahidawati, inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Washing and Extraction with Salt on Characteristics of Salmon (Salmo salar) Bone Extract", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, exณัฐนิช ดิษฐภาพร, inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "การสกัดสีธรรมชาติจากฝักคูรและการประชุกต์ใช้ในการย้อมบนผ้าไหม", 55th KU Annual Conference, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวีภาภรณ์ เฉลยจิตต์กุล, exสุรันยา จารุภูมิ, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์วิธีตรวจวัดไมเกรชันของฟอร์มาลดีไฮด์ในกระดาษสัมผัสอาหารด้วย TENAX?", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายทศพล ลิมศรีเพชร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "ปริมาณที่เหมาะสมของข้าวไรซ์เบอร์รี เห็ด และความชื้น สำหรับส่วนผสมหลักในโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายศุภวัฒน์ สะถามันต์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ไมโครเวฟในการให้ความร้อนแก่เมล็ดมะขามต่อสมบัติทางกายภาพของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวญาณตา พ่วงศิริ, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของส่วนผสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โลชั่นที่มีน้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exอารียา ปอเจริญ, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการพรีทรีตเม้นต์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของถั่วงอก", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exผาณิตา ชัยดิเรก, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงสายตา", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินจากการลงทุนในหุ้นกู้ กรณีศึกษา: สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560, 28 เมษายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐภรณ์พัทธ์ เจริญพร, "อิทธิพลของคำแนะนำของนักวิเคราะห์ต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exSupeeraya Arsa, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of pH and fructose addition on aroma and color characteristics of papain hydrolyzed rice bran protein concentrate", The 55th Kasetsart University Annual Conference (Agro-Industry), 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exพงศ์ประสิทธิ์ สุวรรณศักดิ์ชิน, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของการเติมเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR1331, Lactobacillus fermentum TISTR937 และเชื้อบริสุทธิ์ทางการค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แหนม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exลออรัตน์ ธนาวุฒิกุล, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุน และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เห็ดเข็มทองอินทรีย์อบกรอบ", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ชื่อ ประเทศไทย 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม, 3 - 6 พฤษภาคม 2017, เมือง สงขลา ประเทศไทย
2017 exนางสาว มัณทนา ดารารัตน์, inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, "ผลกระทบของราคาน้ำมันดิบต่อปริมาณการใช้และปริมาณการผลิตของเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงของไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6, 19 พฤษภาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exนิธิกาญจน์ พุฒิพุฒชาติ , inดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการวิเคราะห์องค์กรด้วยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศกรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพฯ", การประชุมวิชาการทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ ครั้งที่ 1, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายนพปฎล ลอยแก้ว, inดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย กับความผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพการทำงาน:บริษัทเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล", การประชุมวิชาการทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติครั้งที่ 1, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exภาสกร วิเวกพรมราช, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Dextrinizing Enzymes Production from Aspergillus oryzae in Koji Machine by Taguchi Method.", 55th Kasetsart University Annual Conference , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, exดนัย ขอประเสริฐ, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติของไซลาเนสชอบอุณหภูมิสูงจาก Thermobifida fusca PA 1-1", 55 th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายกรกฏ นิ่มโชคชัยรัตน์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารจากช่องทางฟูดทรัค", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exตวงพร เหลาไชย, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการยอมรับนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจากวิสาหกิจชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์", TNIAC 2017: Thai-Nichi Institute of Technology. The 4th National Interdisciplinary Academic Conference the topic of "Managing Innovative researches to drive Thailand 4.0", 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวจุฑาทิพ สำอางค์อินทร์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สปาที่มีตราสินค้า", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพพศ.2560, 10 กุมภาพันธ์ 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exนางสาวณัฐฑาภรณ์ สินชัย, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผู้บริโภคชาวต่างชาติเชิงลึกในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สปาที่มีตราสินค้า", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพพ.ศ.2560, 10 กุมภาพันธ์ 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exนางสาวสุรีนุช ไพราม, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคขนมขบเคี้ยวจากพืชผักผลไม้ : การศึกษาคุณลักษณะด้านอารมณ์และประโยชน์", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพพ.ศ.2560, 10 กุมภาพันธ์ 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 ex พิริยะ ทรัพย์เจริญ, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรไทย", การประชุมทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา, 2-5 พฤษภาคม 2560., 2 - 5 พฤษภาคม 2017, สงขลา ประเทศไทย
2017 exปิยะนันท์ รุ่งเรืองบูรณะกุล, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างคุณค่าในการผลิตตะไคร้ผ่านการใช้มาตรฐาน GAP", การประชุมทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา, 2-5 พฤษภาคม 2560, 2 - 5 พฤษภาคม 2017, สงขลา ประเทศไทย
2017 exนางสาวอาจรีย์ อยู่ชา, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Consumer Segmentation on Attitude toward Certificate Logos of Roasted Coffee Products", กรประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 (NGRC44), 19 - 20 ตุลาคม 2017, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2017 exวิชยา ภูมิชัย, inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของน้ำขี้เถ้าจากไม้ 6 ชนิดต่อผลของการย้อมครามบนผ้าฝ้าย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 7 - 8 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exพลอยไพลิน ตุลาผล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความชื้นเริ่มต้นของกากถั่วเหลืองที่มีต่อปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแป้งกากถั่วเหลืองที่ได้จากการหมักด้วย Rhizopus oligosporus และ Rhizopus oryzae", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1“เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, 17 - 18 สิงหาคม 2017, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exวนิสา รุ?งพาณิชย์, inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มเขียวหวานและเปลือกมะนาว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exวีระสิทธิ์ กัลยากฤต, exภาสกร วิเวกพรมราช, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยแป้งจากเชื้อ Aspergillus oryzae อาศัยเครื่องโคจิโดยวิธีทะกุจิ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการผลิตเนยมะพร้าวและโปรตีนมะพร้าวเข้มข้นจากกะทิสด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exนวรัตน์ ธนทวีธรรม, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อแบบแผนของโปรตีนมะพร้าวในน้ำกะทิ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exมุก ลิ้มมณี, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเตรียมกากมะพร้าวจากกากคั้นกะทิเพื่อนำไปดัดแปรทางเคมีและเสริมในผลิตภัณฑ์อาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรวีวรรณ พรรณพักตรา, "Effect of Water Temperature and Carboxymethyl Cellulose on Physical Properties of Cake Made from Composite Flour as Wheat FlourSubstitution", Food Innovation Asia Conference 2017: Innovative Food Science and Technology for Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 4
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "กรรมวิธีสังเคราะห์พอลิแลกติกแอสิด (Polylactic acid) โดยใช้เอนไซม์ไลเพสจากรา Thermomyces lanuginosus เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน", Kasetsart University, 2017
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exกัลยา เจริญเกียรติ, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, exจารุวรรณ มารุจกล้า, "กรรมวิธีการผลิตกระดาษสารสี (pigment paper) จากธรรมชาติ วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก", Kasetsart University, 2017
2017 inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "สูตรผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กจากแป้งมันสำปะหลัง", Kasetsart University, 2017
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "เยื่อนาโนเซลลูโลสจากเศษเหลือลำต้นและทะลายปาล์มน้ำมัน และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2017
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2017]