Conference

Article
การประเมินทางประสาทสัมผัสของสิ่งทอไทยเพื่อการนำเสนอภาพบนตลาดออนไลน์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤษภาคม 2022
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-