Person Image

  Education

  • วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย, 2549
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2565

  Expertise Cloud

  Cucumber Food Safety Tapioca starch?-glucosidaseAcetic acidAcetic acid bacteriaAcetobacter acetiaglyconeaglyconesALABalpha-amylaseamylase geneamylolytic lactic acid bacteriaantimicrobial agentsAntimicrobial coatingaromatic coconutB. cereusBacterial profilebacterial survivalBrowning indexCaco-2CarbonationChlorinecoconut huskcoconut watercontaminationControlled atmosphereCucumberE. coliEscherichia colifermentationFermented vinegarFermentorfertilizerFood Safety SituationFoodborne pathogensFresh Market and Foodborne PathogensFruits wineFunctional foodHerbal powderin-vitro digestionisoflavoneLactobacillus brevis 8007Lactobacillus plantarumliquid vinegar starterlow temperatureMALDI-TOFmanureMedical gastronomymetabisulfiteMicrobial speciesmicroorganismmicroorganismsmode of actionModified atmosphere packagingMolecular gastronomyMonascus spp., Monacolin KMusselNCDsNew normal yoghurt-like productNon-dairy yoghurt-like productnutritionOrganic saltPCRPCR-DGGEPersonalized dietPlant-based yoghurtProbiotic BacteriaProbiotic propertiesProbiotics microbiotaprocessingproducequalityReady to Eat Vegetables SaladRed Yeast Rice, Brown RiceRiceberry riceS. AugustenborgS. HvittingfossSalmonellaShelf lifesoybean residueTrimmed young coconutU2TVibrio parahaemolyticusกรดแลคติกกรดอะซิติกกล้าเชื้อกล้าเชื้อน้ำส้มสายชูชนิดเหลวกากถั่วเหลืองการเพิ่มมูลค่าเพิ่มการยกระดับการสกัดการหมักขนมจีนแป้งหมักข้าวข้าวแดง, ข้าวกล้อง, โมแนสคัส,น้ำส้มสายชูหมักแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งแลคติกแอซิดแบคทีเรียอะไมเลส

  Interest

  จุลินทรีย์ในอาหาร, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, บรรจุภัณฑ์อาหารและอายุการเก็บรักษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 640 ชั้น 6 อาคารฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
   • ห้อง 919 ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 9 อาคารอมรภูมิรัตน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (88)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sulfite-free treatment combined with modified atmosphere packaging to extend trimmed young coconut shelf life during cold storageTreesuwan K., Treesuwan K., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Chonhenchob V., Chonhenchob V., Mahakarnchanakul W., Tongkhao K., Tongkhao K.2022Food Control
  139
  7
  2Effect of controlled atmospheric conditions combined with salt acid immersion on trimmed young coconut qualities during cold storageTreesuwan K., Treesuwan K., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Chonhenchob V., Chonhenchob V., Mahakarnchanakul W., Moonmangmee S., Tongkhao K., Tongkhao K.2022Food Packaging and Shelf Life
  32
  2
  3Antimicrobial Mechanism of Salt/Acid Solution on Microorganisms Isolated from Trimmed Young CoconutTreesuwan K., Treesuwan K., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Chonhenchob V., Chonhenchob V., Mahakarnchanakul W., Tongkhao K., Tongkhao K.2023Microorganisms
  11(4)
  1
  4Distribution of microorganisms and quality changes of commercial trimmed aromatic coconutTreesuwan K., Treesuwan K., Tongkhao K., Tongkhao K., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Khan R.M., Chonhenchob V., Chonhenchob V.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 105-109
  0