Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2555
  • Ph.D. in Agriculture, Forest and Food Science, University of Turin, Turin, อิตาลี, 2558

  Expertise Cloud

  Alternative proteinAlternative protein sourceAnimal nutritionbacteriophageBARFBeta-glucanBinderbioinformaticsBlack chickensBlack soldier flyblood chemistryBmKn-2body surface temperatureBombyx moriBovine blood plasmaBroilerby-productCanineCellulaseChymotrypsinClassificationcoconut endospermColorCOP chemotherapycricketcricket eggcricket irido viruscricket paralysis virusCricketsCrude enzyme extractcrude proteinCytologyDIAASDiet compositionsDigestbilitydigestibilitydigestive enzymeDigestive Enzyme ActivityDigestive enzymesDipteradiversityDogEncephalitozoon cuniculiequine melanocytic neoplasmEri Silkwormfaecal proteomeFaecesFatty acidsfatty acidsFeed choiceFeed intakefeeding periodfeedsfeline leukemia virusfluoroquinolonefruit flyfunctional analysisgrey horseGumgut histologygut microbiotahaematologyHealthHermetia illucenshouse flyImage Processingin vitro digestibilityInsectinsectsleaf positionMeat rabbitmilk replacerNutritionParticipatory approachProduction networkquailsRabbitRabbitsTenebrio molitortrehalaseTrypsinVaccinium myrtillusกระต่ายกระต่ายเนื้อการย่อยได้การย่อยได้ในหลอดทดลองการย่อยในหลอดทดลองการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมกิจกรรมเอนไซม์ไก่เนื้อความชุกเครือข่ายการผลิตจิ้งหรีดโปรตีนโภชนศาสตร์โภชนศาสตร์สัตว์โภชนาศาสตร์สัตว์แมลงสุนัขหนอนแมลงวันลาย

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์, การเพาะเลี้ยงไก่เนื้อ, การเพาะเลี้ยงกระต่ายเนื้อ, การใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์, โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2564 - พ.ค. 2566 ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 6401 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Nutritional value of two insect larval meals (Tenebrio molitor and Hermetia illucens) for broiler chickens: Apparent nutrient digestibility, apparent ileal amino acid digestibility and apparent metabolizable energyDe Marco M., Martínez S., Hernandez F., Madrid J., Gai F., Rotolo L., Belforti M., Bergero D., Katz H., Dabbou S., Kovitvadhi A., Zoccarato I., Gasco L., Gasco L., Schiavone A.2015Animal Feed Science and Technology
  209,pp. 211-218
  275
  2Inclusion of bilberry pomace in rabbit diets: Effects on carcass characteristics and meat qualityDabbou S., Dabbou S., Gai F., Renna M., Rotolo L., Dabbou S., Lussiana C., Kovitvadhi A., Kovitvadhi A., Brugiapaglia A., De Marco M., Helal A., Zoccarato I., Gasco L., Gasco L.2017Meat Science
  124,pp. 77-83
  26
  3Effect of purple loosestrife (Lythrum salicaria) diet supplementation in rabbit nutrition on performance, digestibility, health and meat qualityKovitvadhi A., Gasco L., Gasco L., Ferrocino I., Rotolo L., Dabbou S., Malfatto V., Gai F., Peiretti P., Falzone M., Vignolini C., Cocolin L., Zoccarato I.2016Animal
  10(1),pp. 10-18
  19
  4Potential of insect meals as protein sources for meat-type ducks based on in vitro digestibilityKovitvadhi A., Chundang P., Thongprajukaew K., Tirawattanawanich C., Srikachar S., Chotimanothum B.2019Animals
  9(4)
  18
  5Collective resistance to HPAI H5N1 surveillance in the Thai cockfighting community: Insights from a social anthropology studyPaul M.C., Paul M.C., Paul M.C., Figuié M., Kovitvadhi A., Kovitvadhi A., Valeix S., Valeix S., Wongnarkpet S., Poolkhet C., Kasemsuwan S., Ducrot C., Roger F., Binot A.2015Preventive Veterinary Medicine
  120(1),pp. 106-114
  17
  6Growth performance, waste reduction efficiency and nutritional composition of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae and prepupae reared on coconut endosperm and soybean curd residue with or without supplementationPliantiangtam N., Chundang P., Kovitvadhi A.2021Insects
  12(8)
  17
  7Effect of different killing methods on physicochemical traits, nutritional characteristics, in vitro human digestibility and oxidative stability during storage of the house cricket (Acheta domesticus L.)Singh Y., Cullere M., Kovitvadhi A., Chundang P., Dalle Zotte A.2020Innovative Food Science and Emerging Technologies
  65
  16
  8Bilberry pomace in rabbit nutrition: Effects on growth performance, apparent digestibility, caecal traits, bacterial community and antioxidant statusDabbou S., Ferrocino I., Kovitvadhi A., Dabbou S., Bergagna S., Dezzuto D., Schiavone A., Schiavone A., Cocolin L., Gai F., Santoro V., Gasco L., Gasco L.2019Animal
  13(1),pp. 53-63
  14
  9Remarkable genetic diversity detected at river buffalo prolactin receptor (PRLR) gene and association studies with milk fatty acid compositionCosenza G., Iannaccone M., Auzino B., Macciotta N., Kovitvadhi A., Nicolae I., Pauciullo A.2018Animal Genetics
  49(3),pp. 159-168
  13
  10Impacts of killing process on the nutrient content, product stability and in vitro digestibility of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae mealsZhen Y., Chundang P., Zhang Y., Wang M., Vongsangnak W., Pruksakorn C., Kovitvadhi A.2020Applied Sciences (Switzerland)
  10(17)
  12
  11Effect of a dietary inclusion of full-fat or defatted silkworm pupa meal on the nutrient digestibility and faecal microbiome of fattening quailsDalle Zotte A., Singh Y., Squartini A., Stevanato P., Cappellozza S., Kovitvadhi A., Subaneg S., Subaneg S., Bertelli D., Cullere M.2021Animal
  12
  12Bilberry pomace in growing rabbit diets: Effects on quality traits of hind leg meatDabbou S., Dabbou S., Renna M., Lussiana C., Gai F., Rotolo L., Kovitvadhi A., Kovitvadhi A., Brugiapaglia A., Helal A., Schiavone A., Zoccarato I., Gasco L., Gasco L.2017Italian Journal of Animal Science
  16(3),pp. 371-379
  10
  13Rabbit dietary supplementation with pale purple coneflower. 2. Effects on the performances, bacterial community, blood parameters and immunity of growing rabbitsKovitvadhi A., Gai F., Dabbou S., Ferrocino I., Rotolo L., Falzone M., Vignolini C., Gennero M., Bergagna S., Dezzutto D., Barbero R., Nebbia P., Rosati S., Cocolin L., Zoccarato I., Gasco L., Gasco L.2016Animal
  10(7),pp. 1110-1117
  10
  14Possibility of using house cricket (Acheta domesticus) or mulberry silkworm (bombyx mori) pupae meal to replace poultry meal in canine diets based on health and nutrient digestibilityAreerat S., Chundang P., Lekcharoensuk C., Kovitvadhi A.2021Animals
  11(9)
  9
  15Rabbit dietary supplementation with pale purple coneflower. 1. Effects on the reproductive performance and immune parameters of doesDabbou S., Dabbou S., Rotolo L., Kovitvadhi A., Bergagna S., Dezzutto D., Barbero R., Rubiolo P., Schiavone A., De Marco M., Helal A., Zoccarato I., Gasco L., Gasco L.2016Animal
  10(7),pp. 1101-1109
  8
  16Cricket powder as an alternative protein source for broilers based on in vitro digestibilityKovitvadhi A., Chundang P., Luapan J., Amarapitak P., Sriyaphai P., Buahom R., Cham-iam T., Leelehapongsathon K., Tirawattanawanich C., Thongprajukaew K.2019Journal of Insects as Food and Feed
  5(3),pp. 185-191
  6
  17Effects of dietary supplementation with different levels and molecular weights of fungal β-glucan on performances, health and meat quality in broilersKovitvadhi A., Chundang P., Tirawattanawanich C., Prathumpai W., Methacanon P., Chokpipatpol K.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  32(10),pp. 1548-1557
  5
  18The effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae)Chandang P., Thongprajukaew K., Thongprajukaew K., Chotimanothum B., Kovitvadhi A., Kovitvadhi U., Pakkong P.2017Journal of Asia-Pacific Entomology
  20(4),pp. 1134-1139
  5
  19Ontogenic development of the digestive enzymes and chemical composition of Hermetia illucens larvae of different agesIntayung D., Chundang P., Srikachar S., Kovitvadhi A.2021Entomologia Experimentalis et Applicata
  5
  20Preliminary study: Proteomic profiling uncovers potential proteins for biomonitoring equine melanocytic neoplasmTesena P., Tesena P., Kingkaw A., Vongsangnak W., Pitikarn S., Phaonakrop N., Roytrakul S., Kovitvadhi A.2021Animals
  11(7)
  4
  21Effectiveness and Adverse Events of Cyclophosphamide, Vincristine, and Prednisolone Chemotherapy in Feline Mediastinal Lymphoma Naturally Infected with Feline Leukemia VirusSunpongsri S., Kovitvadhi A., Rattanasrisomporn J., Trisaksri V., Jensirisak N., Jaroensong T.2022Animals
  12(7)
  4
  22Broad lytic spectrum of novel Salmonella phages on ciprofloxacin-resistant Salmonella contaminated in the broiler production chainPelyuntha W., Sanguankiat A., Kovitvadhi A., Vongkamjan K.2022Veterinary World
  15(8),pp. 2039-2045
  4
  23Effect of different pre-boiling treatment on in vitro protein and amino acid digestibility of mung beans [Vigna radiata (L.) Wilczek]Prachansuwan A., Kriengsinyos W., Judprasong K., Kovitvadhi A., Chundang P.2019Malaysian Journal of Nutrition
  25(3),pp. 361-375
  4
  24Comparison of rabbit, kitten and mammal milk replacer efficiencies in early weaning rabbitsChankuang P., Linlawan A., Junda K., Kuditthalerd C., Suwanprateep T., Kovitvadhi A., Chundang P., Sanyathitiseree P., Yinharnmingmongkol C.2020Animals
  10(6),pp. 1-12
  3
  25Estimating the apparent total tract digestibility at different ages in rabbits by using faecal enzyme activities and in vitro digestibility on diets as predictorsKovitvadhi A., Chundang P., Thongprajukaew K., Tirawattanawanich C.2019Veterinary Integrative Sciences
  17(2),pp. 141-159
  3
  26Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickens and quailsKovitvadhi A., Chundang P., Pliantiangtam N., Thongprajukaew K., Tirawattanawanich C., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S.2020Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  3
  27Scorpion venom peptide effects on inhibiting proliferation and inducing apoptosis in canine mammary gland tumor cell linesPanja K., Panja K., Buranapraditkun S., Buranapraditkun S., Roytrakul S., Kovitvadhi A., Lertwatcharasarakul P., Nakagawa T., Limmanont C., Jaroensong T.2021Animals
  11(7)
  3
  28Effects of eri silkworm (Samia ricini) pupae inclusion in broiler diets on growth performances, health, carcass characteristics and meat qualityKongsup P., Lertjirakul S., Chotimanothum B., Chundang P., Kovitvadhi A.2022Animal Bioscience
  35(5),pp. 711-720
  2
  29Effects of environmental condition, size, coat type, and body condition score on rectal temperature prediction in dogs using infrared auricular and surface temperatureLukkanawaraporn Y., Tiangtas N., Chaikornkij V., Nawapakpilai P., Areerat S., Chundang P., Lekcharoensuk C., Kovitvadhi A.2022Veterinary World
  15(5),pp. 1314-1322
  2
  30Faecal Proteomics and Functional Analysis of Equine Melanocytic Neoplasm in Grey HorsesTesena P., Tesena P., Kingkaw A., Phaonakrop N., Roytrakul S., Limudomporn P., Vongsangnak W., Kovitvadhi A.2022Veterinary Sciences
  9(2)
  1
  31From the heart of the animal feed industry: a Southeast Asian perspective on insects for feed in AsiaDeguerry A., Preteseille N., Kovitvadhi A., Allan D.J., Nampanya S., Newman S.2023Animal Frontiers
  13(4),pp. 41-49
  1
  32Insect-based diets (house crickets and mulberry silkworm pupae): A comparison of their effects on canine gut microbiotaAreerat S., Chundang P., Lekcharoensuk C., Patumcharoenpol P., Kovitvadhi A.2023Veterinary World
  16(8),pp. 1627-1635
  0