Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, ไทย, 2555
  • Ph.D. in Agriculture, Forest and Food Science, University of Turin, Turin, อิตาลี, 2558

  Expertise Cloud

  Alternative proteinAlternative protein sourceAnimal nutritionbacteriophageBarfBroilerBy-productcanineCellulasechymotrypsinClassificationCricketCrude enzyme extractDigestibilityDogEncephalitozoon cuniculiequine melanocytic neoplasmImage ProcessingIn vitro digestibilityinsectInsectsleaf positionMeat rabbitMilk replacermulberry silk wormMulberry silkwormmultiplex real-time RT-PCRmung beanNile TilapianutrientNutritionParticipatory approachProduction networkProteinProtein digestibilityprotein qualityprotein sourcesProteomeQuailQuailsRabbitRabbitsTenebrio molitorthighTrehalaseTrypsinVaccinium myrtillusWeaningYellow mealwormกระต่ายกระต่ายเนื้อกระต่ายสวยงามกระบวนการเมตตาฆาตกัญชงการใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์การพัฒนาพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงกระต่ายเนื้อการเพาะเลี้ยงไก่เนื้อการย่อยได้การย่อยได้ของสารอาหารการย่อยได้ในหลอดทดลองการย่อยในหลอดทดลองการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมกิจกรรมเอนไซม์ไก่ไก่ดำไก่เนื้อไก่พื้นเมืองขนมขบเคี้ยวไข่ไก่ไข่จิ้งหรีดไขมันความชุกความต้องการทางโภชนาการความน่ากินควายนม คุณภาพเนื้อคุณสมบัติมาตรฐานเครือข่ายการผลิตจิ้งหรีดจิ้งหรีดทองแดงลายจีโนมเชิงหน้าที่ดักแด้หนอนไหมดักแด้หนอนไหมอีรี่ถั่วเขียวโปรตีนโปรตีนทางเลือกผงถั่งเช่าสีทองโภชนศาสตร์โภชนศาสตร์สัตว์โภชนศาสตร์สัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยงโภชนาการโภชนาศาสตร์โภชนาศาสตร์สัตว์มะเร็งม้าม้า แมลงสุนัข

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์, การเพาะเลี้ยงไก่เนื้อ, การเพาะเลี้ยงกระต่ายเนื้อ, การใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์, โภชนศาสตร์สัตว์เลี้ยง

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 6401 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Nutritional value of two insect larval meals (Tenebrio molitor and Hermetia illucens) for broiler chickens: Apparent nutrient digestibility, apparent ileal amino acid digestibility and apparent metabolizable energyDe Marco M., Martínez S., Hernandez F., Madrid J., Gai F., Rotolo L., Belforti M., Bergero D., Katz H., Dabbou S., Kovitvadhi A., Zoccarato I., Gasco L., Gasco L., Schiavone A.2015Animal Feed Science and Technology
  209,pp. 211-218
  222
  2Inclusion of bilberry pomace in rabbit diets: Effects on carcass characteristics and meat qualityDabbou S., Dabbou S., Gai F., Renna M., Rotolo L., Dabbou S., Lussiana C., Kovitvadhi A., Kovitvadhi A., Brugiapaglia A., De Marco M., Helal A., Zoccarato I., Gasco L., Gasco L.2017Meat Science
  124,pp. 77-83
  21
  3Effect of purple loosestrife (Lythrum salicaria) diet supplementation in rabbit nutrition on performance, digestibility, health and meat qualityKovitvadhi A., Gasco L., Gasco L., Ferrocino I., Rotolo L., Dabbou S., Malfatto V., Gai F., Peiretti P., Falzone M., Vignolini C., Cocolin L., Zoccarato I.2016Animal
  10(1),pp. 10-18
  18
  4Potential of insect meals as protein sources for meat-type ducks based on in vitro digestibilityKovitvadhi A., Chundang P., Thongprajukaew K., Tirawattanawanich C., Srikachar S., Chotimanothum B.2019Animals
  9(4)
  16
  5Remarkable genetic diversity detected at river buffalo prolactin receptor (PRLR) gene and association studies with milk fatty acid compositionCosenza G., Iannaccone M., Auzino B., Macciotta N., Kovitvadhi A., Nicolae I., Pauciullo A.2018Animal Genetics
  49(3),pp. 159-168
  12
  6Collective resistance to HPAI H5N1 surveillance in the Thai cockfighting community: Insights from a social anthropology studyPaul M.C., Paul M.C., Paul M.C., Figuié M., Kovitvadhi A., Kovitvadhi A., Valeix S., Valeix S., Wongnarkpet S., Poolkhet C., Kasemsuwan S., Ducrot C., Roger F., Binot A.2015Preventive Veterinary Medicine
  120(1),pp. 106-114
  12
  7Bilberry pomace in rabbit nutrition: Effects on growth performance, apparent digestibility, caecal traits, bacterial community and antioxidant statusDabbou S., Ferrocino I., Kovitvadhi A., Dabbou S., Bergagna S., Dezzuto D., Schiavone A., Schiavone A., Cocolin L., Gai F., Santoro V., Gasco L., Gasco L.2019Animal
  13(1),pp. 53-63
  11
  8Effect of different killing methods on physicochemical traits, nutritional characteristics, in vitro human digestibility and oxidative stability during storage of the house cricket (Acheta domesticus L.)Singh Y., Cullere M., Kovitvadhi A., Chundang P., Dalle Zotte A.2020Innovative Food Science and Emerging Technologies
  65
  10
  9Rabbit dietary supplementation with pale purple coneflower. 2. Effects on the performances, bacterial community, blood parameters and immunity of growing rabbitsKovitvadhi A., Gai F., Dabbou S., Ferrocino I., Rotolo L., Falzone M., Vignolini C., Gennero M., Bergagna S., Dezzutto D., Barbero R., Nebbia P., Rosati S., Cocolin L., Zoccarato I., Gasco L., Gasco L.2016Animal
  10(7),pp. 1110-1117
  9
  10Bilberry pomace in growing rabbit diets: Effects on quality traits of hind leg meatDabbou S., Dabbou S., Renna M., Lussiana C., Gai F., Rotolo L., Kovitvadhi A., Kovitvadhi A., Brugiapaglia A., Helal A., Schiavone A., Zoccarato I., Gasco L., Gasco L.2017Italian Journal of Animal Science
  16(3),pp. 371-379
  9
  11Effect of a dietary inclusion of full-fat or defatted silkworm pupa meal on the nutrient digestibility and faecal microbiome of fattening quailsDalle Zotte A., Singh Y., Squartini A., Stevanato P., Cappellozza S., Kovitvadhi A., Subaneg S., Subaneg S., Bertelli D., Cullere M.2021Animal
  7
  12Rabbit dietary supplementation with pale purple coneflower. 1. Effects on the reproductive performance and immune parameters of doesDabbou S., Dabbou S., Rotolo L., Kovitvadhi A., Bergagna S., Dezzutto D., Barbero R., Rubiolo P., Schiavone A., De Marco M., Helal A., Zoccarato I., Gasco L., Gasco L.2016Animal
  10(7),pp. 1101-1109
  7
  13Growth performance, waste reduction efficiency and nutritional composition of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae and prepupae reared on coconut endosperm and soybean curd residue with or without supplementationPliantiangtam N., Chundang P., Kovitvadhi A.2021Insects
  12(8)
  6
  14Impacts of killing process on the nutrient content, product stability and in vitro digestibility of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae mealsZhen Y., Chundang P., Zhang Y., Wang M., Vongsangnak W., Pruksakorn C., Kovitvadhi A.2020Applied Sciences (Switzerland)
  10(17)
  5
  15Cricket powder as an alternative protein source for broilers based on in vitro digestibilityKovitvadhi A., Chundang P., Luapan J., Amarapitak P., Sriyaphai P., Buahom R., Cham-iam T., Leelehapongsathon K., Tirawattanawanich C., Thongprajukaew K.2019Journal of Insects as Food and Feed
  5(3),pp. 185-191
  4
  16The effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae)Chandang P., Thongprajukaew K., Thongprajukaew K., Chotimanothum B., Kovitvadhi A., Kovitvadhi U., Pakkong P.2017Journal of Asia-Pacific Entomology
  20(4),pp. 1134-1139
  4
  17Possibility of using house cricket (Acheta domesticus) or mulberry silkworm (bombyx mori) pupae meal to replace poultry meal in canine diets based on health and nutrient digestibilityAreerat S., Chundang P., Lekcharoensuk C., Kovitvadhi A.2021Animals
  11(9)
  4
  18Comparison of rabbit, kitten and mammal milk replacer efficiencies in early weaning rabbitsChankuang P., Linlawan A., Junda K., Kuditthalerd C., Suwanprateep T., Kovitvadhi A., Chundang P., Sanyathitiseree P., Yinharnmingmongkol C.2020Animals
  10(6),pp. 1-12
  3
  19Estimating the apparent total tract digestibility at different ages in rabbits by using faecal enzyme activities and in vitro digestibility on diets as predictorsKovitvadhi A., Chundang P., Thongprajukaew K., Tirawattanawanich C.2019Veterinary Integrative Sciences
  17(2),pp. 141-159
  3
  20Effects of dietary supplementation with different levels and molecular weights of fungal β-glucan on performances, health and meat quality in broilersKovitvadhi A., Chundang P., Tirawattanawanich C., Prathumpai W., Methacanon P., Chokpipatpol K.2019Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  32(10),pp. 1548-1557
  3
  21Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickens and quailsKovitvadhi A., Chundang P., Pliantiangtam N., Thongprajukaew K., Tirawattanawanich C., Suwanasopee T., Koonawootrittriron S.2020Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition
  2
  22Scorpion venom peptide effects on inhibiting proliferation and inducing apoptosis in canine mammary gland tumor cell linesPanja K., Panja K., Buranapraditkun S., Buranapraditkun S., Roytrakul S., Kovitvadhi A., Lertwatcharasarakul P., Nakagawa T., Limmanont C., Jaroensong T.2021Animals
  11(7)
  2
  23Ontogenic development of the digestive enzymes and chemical composition of Hermetia illucens larvae of different agesIntayung D., Chundang P., Srikachar S., Kovitvadhi A.2021Entomologia Experimentalis et Applicata
  1
  24Preliminary study: Proteomic profiling uncovers potential proteins for biomonitoring equine melanocytic neoplasmTesena P., Tesena P., Kingkaw A., Vongsangnak W., Pitikarn S., Phaonakrop N., Roytrakul S., Kovitvadhi A.2021Animals
  11(7)
  1
  25Effectiveness and Adverse Events of Cyclophosphamide, Vincristine, and Prednisolone Chemotherapy in Feline Mediastinal Lymphoma Naturally Infected with Feline Leukemia VirusSunpongsri S., Kovitvadhi A., Rattanasrisomporn J., Trisaksri V., Jensirisak N., Jaroensong T.2022Animals
  12(7)
  1
  26Effects of eri silkworm (Samia ricini) pupae inclusion in broiler diets on growth performances, health, carcass characteristics and meat qualityKongsup P., Lertjirakul S., Chotimanothum B., Chundang P., Kovitvadhi A.2022Animal Bioscience
  35(5),pp. 711-720
  0
  27Effects of environmental condition, size, coat type, and body condition score on rectal temperature prediction in dogs using infrared auricular and surface temperatureLukkanawaraporn Y., Tiangtas N., Chaikornkij V., Nawapakpilai P., Areerat S., Chundang P., Lekcharoensuk C., Kovitvadhi A.2022Veterinary World
  15(5),pp. 1314-1322
  0
  28Broad lytic spectrum of novel Salmonella phages on ciprofloxacin-resistant Salmonella contaminated in the broiler production chainPelyuntha W., Sanguankiat A., Kovitvadhi A., Vongkamjan K.2022Veterinary World
  15(8),pp. 2039-2045
  0
  29Faecal Proteomics and Functional Analysis of Equine Melanocytic Neoplasm in Grey HorsesTesena P., Tesena P., Kingkaw A., Phaonakrop N., Roytrakul S., Limudomporn P., Vongsangnak W., Kovitvadhi A.2022Veterinary Sciences
  9(2)
  0
  30Effect of different pre-boiling treatment on in vitro protein and amino acid digestibility of mung beans [Vigna radiata (L.) Wilczek]Prachansuwan A., Kriengsinyos W., Judprasong K., Kovitvadhi A., Chundang P.2019Malaysian Journal of Nutrition
  25(3),pp. 361-375
  0