คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

103

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

5

Award

รางวัล ปี 2021


Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fvetkata@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3

ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและทรัพย์สิน

E-Mail: fvetkni@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7537

นางสาว สุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fvetswk@ku.ac.th

Tel.: 034-351901–3 ต่อ1601

นาง อักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fvetasc@ku.ac.th

Tel.: 02-579-7537

ดร. พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

E-Mail: fvetpos@ku.ac.th

Tel.: 034-351901-3Resource

นักวิจัยทั้งหมด 229 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 27 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 49 คน, อาจารย์ 46 คน, นายสัตวแพทย์ 52 คน, นักวิทยาศาสตร์ 36 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 2 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 240.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 101 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 75 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 556 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 483 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 59 โครงการ, ผู้ประสานงาน 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 396 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 337 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 282 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 220 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2549 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1494 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1055 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 869 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 736 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 90 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 16 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 194 รางวัล (เกียรติบัตร 53 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 70 รางวัล, ประชุมวิชาการ 71 รางวัล)