คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

93

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020
Resource

นักวิจัยทั้งหมด 224 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 24 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 49 คน, อาจารย์ 46 คน, นายสัตวแพทย์ 52 คน, นักวิทยาศาสตร์ 34 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 240.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 119 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 70 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 507 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 447 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 56 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 362 โครงการ)
 • ทุนนอก 342 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 276 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 226 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2421 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1394 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1027 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 843 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 710 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 27 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 90 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 16 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 188 รางวัล (เกียรติบัตร 42 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 75 รางวัล, ประชุมวิชาการ 71 รางวัล)