สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AdinocarcinomaAflatoxinanaesthesiaAnimal tissuesAtopic dermatitisautonomic nervous activityBehaviorbeta cateninbleeding tendencyblood vessel permeabilityBone strengthbuccal graftCage densitycatcell junctionChemicalsChylothoraxcirculationcold clammy skincomplement activationcomplicationscorneacytokine releasedengue shock syndromeDengue virusDengue virus infectiondogLaying henlobectomylung tumorlymphatic drainagemacrophage migration inhibition factormaxillamembrane transportModified cagemyosin adenosine triphosphatasenonhumanomentalizationOsteoarthritis (OA)PCR-RFLPpericardiectomyplatelet endothelial cell adhesion molecule 1pleura effusionpuppy deciduous teeth stem cells (pDSCs)reconstructiveReviewSaltssevere denguestem cellsstocking density.sublingual mucosasurgeryT-2/HT-2 ToxinTbpA geneThailand thoracic duct ligationthoracocentesisthrombocytopeniaTilapiatranscytosistransforming growth factor beta1translation regulationTransport systemtumortumor necrosis factorurethrostomyvascular diseasevascular leakagevasculotropinVeterinary HistologyVeterinary PathologyZearalenoneกระดูกกรามบมการจัดโครงการฝึกอบรมการจำแนกเชื้อการเปลี่ยนถ่ายน้ำการฟื้นฟูแผลที่กระจกตาในกระต่าย เซลล์ต้นกำเนิดการแยกเชื้อการรักษาโรคการสืบค้นเกลือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการความพึงพอใจความหลากหลายทางพันธุกรรมงานด้านโสตทัศนูปกรณ์งานบริหารทั่วไปซีรัมวิทยาซีสต์ด่างทับทิมดินตะกอนดินตะกั่วทรัพยากรสารสนเทศเทคนิค loop-Mediated Isothermal Amplificationห้องสมุดอายุรกรรมในสัตว์เลี้ยงอาร์เอฟแอลพีอินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติสีurethraีurethral

Executives

เลขานุการคณะ

นางสาว ยุพิน ภวพงศ์สุภัทร

E-Mail:

Tel.:


Persons (สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 26 คน (นายสัตวแพทย์ 14 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นายช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 126 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 71 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 21 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)