ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

aflatoxinalbuminAnaplasmosisAnimal Reproduction Asian elephantBabesiosisblood parasiteBrucellosiscardioprotectioncattlecoronary heart diseasecowdairy cowdairy cowsdairy farmEchocardiographyefficacyelephantenergyExercise trainingextenderFreezabilityGerminated brown riceGLUTGnRHgoathCGheart rate variabilityhematologyherd health and production managementhorsehorse weighthorsesKisspeptinlamenessmastitisMilk productionnear infrared spectroscopynegative energy balanceNeospora caninumNIRSoxidative enzymeplasmapolo ponypolyvinylchloride pipeprevalenceprogesteronepropylene glycolprotected areaPROTEINprotein digestibilityproximal phalanxQuantitative risk assessmentraptorReproductionreproductive performancerisk factorrisk factorssemensemi-automated deviceseminal plasmaseroprevalenceserumskeletal musclesodiumspermspermatozoasplintstem cellsstress responsesynchronizationtotal proteinToxoplasma gondiitropical conditionsTuberculosisultrastructureveterinaryWildlifeกล้ามเนื้อลายข้าวกล้องงอกโคโคนมช้างดัชนีอุณหภูมิความชื้น (THI)แบคทีเรียประสิทธิภาพของยาปัจจัยเสี่ยงพยาธิสตรองกัยลัสแพะม้ายาถ่ายพยาธิระบบสืบพันธุ์ระบาดวิทยารูปแบบของยาโรคหลอดเลือดหัวใจสารพิษจากเชื้อราองค์ประกอบน้ำนมอายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องอาหารโคนมไอเวอร์เมคติน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย พรรษกฤช สุขหงษ์

nitis.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3428-2265

Avata

นาย อนวัช แสงมาลี, อาจารย์

anawat.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351901-2 ต่อ 150


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการสัตวบาล 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 156 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 103 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ)
 • ทุนนอก 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 635 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 411 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 224 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)
 • Unknown 41 เรื่อง (Unknown 41 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 206 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 159 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)