Search Result of "elephant"

About 336 results
Img

การประชุมวิชาการ

Elephant Health Status in Thailand - The Role of Elephant Hospitals and Mobile Elephant Clinics

ผู้แต่ง:ImgDr.Pornchai Sanyathitiseree, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การอนุรักษ์ช้างในระบบนิเวศน์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:น.สพ. ทวีโภค อังควานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, Imgน.สพ. ทวีโภค อังควานิช

แหล่งทุน:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โครงสร้างประชากรและสุขภาพช้างเลี้ยงในประเทศไทย (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nikorn Thongthip, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผ่าน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

สถานภาพของช้างป่าในประเทศไทย (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Elephant reproduction study: perspective

ผู้แต่ง:ImgDr.Nikorn Thongthip, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Elephant semen Freezing and Thawing: Review

ผู้แต่ง:ImgPakpong Sangvisase, ImgDr.Nikorn Thongthip, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Elephant Reproduction Study in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Nikorn Thongthip, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
12345678910...