Person Image

  Education

  • วท.ม. (คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D., Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island, Canada, 2018

  Expertise Cloud

  ?-hydroxybutyrateAchlya spp.alternative anthelminticanthelmintic resistanceBody condition scorebovine coronavirusbuffaloCaprine arthritis encephalitis virusCaptive small ruminantscELISAcell culturecentral ThailandCoccidiosiscondensed tannincowscrude proteindairy cowdetergent fiberdigestibilityEfficacyEggsenzyme-linked immunosorbent assayExposure assessmentFAMACHA? scorefecal egg countFetal numberfibroblastGastrointestinal helminthgastrointestinal nematodeGoatgoat milkgrade of prolapseHaemonchus contortusheavy metalintestinal parasiteLamb mortalitylamenessLate-gestation eweManagement factorMekong giant catfishMixed Poisson regressionPangasianodon gigaspathogenic bacteriaPrevalencePrincipal component analysisreproductive performancereproductive prolapseRisk factorseroprevalencesmall holder farmsmall ruminantsouthern ThailandsynovialToltrazuriltropical grassvimentinWild small ruminantsการควบคุมแมลงการจัดการสุขภาพแพะและแกะการจำแนกการเจริญการเพิ่มน้ำหนักการแยกเกณฑ์ชี้วัดแกะไข่ความคงสภาพความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะคอนเดนส์แทนนินเคมีบำบัดโคนมโคเนื่อไคโตซานชีววิทยาชุมชนต้นแบบเชื้อราเชื้อไวรัส ข้ออักเสบ สมองอักเสบเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิสโซเดียมคลอไรด์ไดอะซีนอนถ่ายพยาธิปลาบึกป้ายติดหูโปรตีนแพะแพะ-แกะฟาร์มโคนมภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำมะเร็งเมตาโบลิซึมแมลงวันคอกยาปฏิชีวนะโรคไข้หูดับโรคบิดโรงฆ่าแกะโรงฆ่าแพะลูกโคนมสุกรสุนัขเส้นใย

  Interest

  การจัดการสุขภาพแพะและแกะ

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารห้องปฏิบัติการภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษา
   • หน่วยโคนม สัตว์ทดลอง กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Prevalence and risk factors for intestinal parasite infection in goats raised in Nakhon Pathom Province, ThailandRatanapob N., Arunvipas P., Kasemsuwan S., Phimpraphai W., Panneum S.2012Tropical Animal Health and Production
  44(4),pp. 741-745
  22
  2The association of serum β-hydroxybutyrate concentration with fetal number and health indicators in late-gestation ewes in commercial meat flocks in Prince Edward IslandRatanapob N., VanLeeuwen J., McKenna S., Wichtel M., Rodriguez-Lecompte J.C., Menzies P., Wichtel J.2018Preventive Veterinary Medicine
  154,pp. 18-22
  6
  3Evaluation of the Precision Xtra meter for monitoring blood β-hydroxybutyrate concentrations in late-gestation ewesRatanapob N., VanLeeuwen J., McKenna S., Wichtel M., Rodriguez-Lecompte J., Menzies P., Menzies P., Wichtel J., Wichtel J.2019Journal of Veterinary Diagnostic Investigation
  31(1),pp. 17-22
  4
  4The relationship between lameness and reproductive performance in dairy cows raised in small holder farms, ThailandRatanapob N., Thiangtum W., Rukkwamsuk T., Srisomrun S., Panneum S., Arunvipas P.2020Songklanakarin Journal of Science and Technology
  42(4),pp. 766-770
  4
  5Management factors associated with perinatal lamb mortality in Prince Edward Island flocksRatanapob N., VanLeeuwen J., McKenna S., Wichtel M., Stryhn H., Rodriguez-Lecompte J.C., Menzies P., Wichtel J.2020Preventive Veterinary Medicine
  180
  3
  6Seroprevalence of bovine coronavirus and factors associated with the serological status in dairy cattle in the western region of ThailandVen S., Arunvipas P., Lertwatcharasarakul P., Ratanapob N.2021Veterinary World
  14(8),pp. 2041-2047
  2
  7Anthelmintic resistance status of goat gastrointestinal nematodes in Sing Buri Province, ThailandRatanapob N., Thuamsuwan N., Thongyuan S.2022Veterinary World
  15(1),pp. 83-90
  2
  8Culture and identification of goat synovial membrane cells for caprine arthritis encephalitis virus diagnosisRatanapob N., Rukkwamsuk T.2012Journal of Animal and Veterinary Advances
  11(11),pp. 1827-1830
  1